ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

f.

EH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -f.-, *f.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
f.o.b.abbr. free on board ไม่คิดค่าส่งสินค้าลงเรือ (ขึ้นรถหรือเครื่องบิน) , ส่งถึงท่า
a. f.abbr. Air Force, Anglo-French, audio frequency
a. f. a. m.abbr. Ancient Free and Accepted Masons
a. of f.abbr. Admiral of the Fleet จอมพลเรือ
af.abbr. Africa, African
c.& f.abbr. cost and freight
c.f.v. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
c.i.f.abbr. cost, insurance, and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
e.m.f.abbr. electromotive force
h. f.c.abbr. high frequency

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
f.a.s. (free alongside ship)ส่งถึงข้างเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
F.B.I. (Federal Bureau of Investigation)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
f.o.b. (free on board)ส่งลงเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and we should never forget the words of president john f. kennedy who said, "ask not what your country can do for you, but what you can do for your country."และเราไม่ควรลืมวาทกรรม ของอดีตประธานาธิบดี John F. Kennedy Spies Like Us (1985)
John F. Kennedy once said, "Ask not what your country can do for you but what you can do..."F. Kennedy ครั้งหนึ่งได้กล่าวว่า "อย่าถามว่า ประเทศให้ไรแก่คุณ... ...แต่คุณให้ไรแก่ประเทศ" The Girl Next Door (2004)
And that is why I have always tried to answer the call of the great John F. Kennedy who urged us to "Ask not what your country"...นั่นทำไมที่ทำให้ฉันพยายามที่จะตอบ... . ข้อต่อถามของ John F. Kennedy ผู้ยิ่งใหญ่... The Girl Next Door (2004)
Sir Bernard Pellegrin, head of F. C. O. Africa desk.ส่วนท่านนี้คือ เซ่อร์เบอร์นาร์ด เพลเลกริน กท. ต่างประเทศ ส่วนงานแอฟริกา The Constant Gardener (2005)
- The F. C. O. Will issue you with a new one in a few days.- กท.ต่างประเทศจะออกให้ใหม่ใน 2-3 วัน The Constant Gardener (2005)
But that was issued to me a year ago by the diplomatic office— Sir, the F. C. O. Will take care of that.- แต่ว่านั่นเพิ่งออกเมื่อปีที่แล้ว จากสำนักงานเลย - ครับ ทางกท. จะจัดการให้นะครับ The Constant Gardener (2005)
Now well into its second day, the standoff at the sepatarian sect ranch has now been taken over by the F. B. I.มันเข้าสู่วันที่สองแล้ว ในการแยกตัวที่ไร่ลัทธิแห่งนี้ ซึ่งขณะนี้ถูกเข้าคุมสถานการณ์โดยเอฟบีไอ Minimal Loss (2008)
There's still no word as to why an undercover F. B. I.agent was sent in alone.ยังไม่มีความคืบหน้าว่าทำไม จนท.เอฟบีไอ นอกเครื่องแบบถึงเข้าไปคนเดียว Minimal Loss (2008)
Which one of you is the F. B. I.agent?พวกคุณคนไหนเป็น จนท.เอฟบีไอ? Minimal Loss (2008)
Why do you think one of us is an F. B. I. Agent?ทำไมคุณคิดว่ามีคนเป็น จนท.เอฟบีไอ? Minimal Loss (2008)
Did you know she was F. B. I?คุณรู้ไหมว่าเธอเป็นเอฟบีไอ? Minimal Loss (2008)
Ask for the identity of the F. B. I.agent.ถามว่าใครเป็น จนท.เอฟบีไอ Minimal Loss (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
f.T. G. I. F.!
f.These ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.
f."What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ.(n) Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภออรัญประเทศ[Amphoē Aranyaprathēt] (n, prop) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)  FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อเนก[anēk-] (pref) EN: multi- (pref.) ; many ; plural  FR: multi- (préf.)
อนุ-[anu-] (pref) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
แชมป์[chaēm] (n) EN: champ (inf.) ; champion  FR: champion [ m ]
-ชาย[-chāi] (suff, (adj)) EN: masculine  FR: masculin ; -eur (suff.) ; -euse (suff.)
ใช้ไม่ได้[chai mai dāi] (adj) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)  FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ฉันรักคุณ[chan rak khun] (xp) EN: I love you (m., f.)  FR: je vous aime (m., f.)
ชีว-[chīwa-] (pref) EN: bio- (pref.)  FR: bio- (préf.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
F. EH1 F
F.'S EH1 F S

German-Thai: Longdo Dictionary
brauchen zu inf.(vi) จำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ihr braucht nicht auf mich zu warten. พวกเธอไม่จำเป็นต้องรอฉันนะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
F.D.P. : Freie Demokratische ParteiLiberal Democratic Party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n, adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる, 主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P) #295 [Add to Longdo]
唐;韓;漢[から, kara] (n, n-pref) (arch) China (sometimes also used in ref. to Korea or other foreign countries) #2,911 [Add to Longdo]
大尉[たいい(P);だいい, taii (P); daii] (n) (pron. だいい in ref. to the old Japanese navy) captain (Army, U.S. Marine Corps, USAF); lieutenant (Navy); flight lieutenant (RAF, RAAF, RNZAF, etc.); (P) #6,164 [Add to Longdo]
倒れ[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P) #7,205 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
有明;有り明け[ありあけ, ariake] (n) (See 夜明け) dawn (sometimes esp. in ref. to the 16th day of the lunar month onward) #9,584 [Add to Longdo]
ルビー(P);ルビ(P)[rubi-(P); rubi (P)] (n) (1) (esp. ルビー) ruby; (2) (esp. ルビ) ruby character; small hiragana or katakana readings of kanji usually above or to the side of the kanji (esp. used by printers and in ref. to printed material); (3) { comp } Ruby (programming language); (P) #12,192 [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] (v5k, vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) #19,334 [Add to Longdo]
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
たるや[taruya] (exp, adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 F \F\ ([e^]f).
   1. F is the sixth letter of the English alphabet, and a
    nonvocal consonant. Its form and sound are from the Latin.
    The Latin borrowed the form from the Greek digamma ?,
    which probably had the value of English w consonant. The
    form and value of Greek letter came from the Ph[oe]nician,
    the ultimate source being probably Egyptian.
    Etymologically f is most closely related to p, k, v, and
    b; as in E. five, Gr. pe`nte; E. wolf, L. lupus, Gr.
    ly`kos; E. fox, vixen; fragile, break; fruit, brook, v.
    t.; E. bear, L. ferre. See Guide to Pronunciation,
    [sect][sect] 178, 179, 188, 198, 230.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The name of the fourth tone of the model scale, or
    scale of C. F sharp (F [sharp]) is a tone intermediate
    between F and G.
    [1913 Webster]
 
   {F clef}, the bass clef. See under {Clef}.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top