Search result for

embezzlement

(37 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embezzlement-, *embezzlement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embezzlement[N] การยักยอกเงิน, See also: การฉ้อโกงเงิน, Syn. misappropriation, peculation

English-Thai: Nontri Dictionary
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embezzlementการยักยอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embezzlementยักยอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท New Haven Can Wait (2008)
We need to get, for embezzlement.เราต้องไปถึงที่นั่นก่อนสุริยคราส Dragonball: Evolution (2009)
Before my father went to jail for embezzlement.ก่อนที่พ่อผมจะเข้าคุกเพราะยักยอกเงิน The Age of Dissonance (2009)
In his embezzlement charges.การยักยอกเงินของเขา In Plane Sight (2009)
In an embezzlement trial.ในคดี Smoke and Steel (2010)
Then, isn't the amount too large to be a simple embezzlement by the factory manager?จำนวนนั้นมันมากกว่าที่ผู้จัดการโรงงานจะยักยอกไว้ได้ Bread, Love and Dreams (2010)
Sudden deaths of officials accused of embezzlement, even before the questioning.การตายกระทันหันของเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อราษฎร์ แม้แต่ก่อนถูกสอบสวน Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
After the embezzlement scandal there was no one with obvious changes to property or position.หลังจากข่าวลือเรื่องการฉ้อฉล ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและตำแหน่งเลย Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The root of embezzlement and virtuous widow is the same.รากเหง้าของการฉ้อฉล และเงื่อนการตายของหม้ายพรหมจรรย์เป็นเรื่องเดียวกัน Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
This will be enough to frame Han for the embezzlement.นี่ก็พอเพียงที่จะใส่ร้ายเจ้าฮัง ว่าฉ้อฉลแล้ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
You know, embezzlement, adultery.คุณก็รู้ การฉ้อฉล ล่วงประเวณี The Art of Making Art (2011)
Uh, he was arrested three months ago for embezzlement, skipped town right before the trial.หลบหนีออกจากเมืองก่อนขึ้นศาล เติบโตขึ้นมากับหน้าร้อนที่แฟร์มอนต์ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยักยอก[N] embezzlement, Example: ท่านเจ้าอาวาสเห็นว่าการยักยอกเป็นความผิดอันใหญ่หลวงที่จะต้องปราชิก, Thai definition: การหลอกลวง หรือการยึดเอาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้อื่นมอบให้ดูแล หรือให้รักษา มาเป็นของตนเองโดยผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยักยอก[n.] (kān yakyøk) EN: embezzlement   FR: détournement [m]
การยักยอกเงิน[n.] (kān yakyøk ngoen) EN: embezzlement ; misappropriation ; peculation   
คดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน[n. exp.] (khadī kīokap kān yakyøk ngoen) EN: case of embezzlement ; case ofmisappropriatio   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBEZZLEMENT    EH0 M B EH1 Z AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embezzlement    (n) (i1 m b e1 z l m @ n t)
embezzlements    (n) (i1 m b e1 z l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterschlagung {f} | Unterschlagungen {pl}embezzlement | embezzlements [Add to Longdo]
Veruntreuung {f} | Veruntreuungen {pl}embezzlement | embezzlements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
横奪[おうだつ, oudatsu] (n,vs) misappropriation; embezzlement [Add to Longdo]
横領[おうりょう, ouryou] (n,vs) embezzlement; misappropriation; usurpation; (P) [Add to Longdo]
業務上横領[ぎょうむじょうおうりょう, gyoumujououryou] (n) corporate embezzlement [Add to Longdo]
使い込み[つかいこみ, tsukaikomi] (n,vs) embezzlement [Add to Longdo]
私消[ししょう, shishou] (n,vs) embezzlement (misappropriation) (of public funds) [Add to Longdo]
着服[ちゃくふく(P);ちゃくぶく;ちゃくぼく(ok), chakufuku (P); chakubuku ; chakuboku (ok)] (n,vs) (1) dressing oneself; putting on clothes; (2) embezzlement; (P) [Add to Longdo]
盗用[とうよう, touyou] (n,vs) embezzlement; fraudulent use; plagiarism; (P) [Add to Longdo]
猫ばば;猫糞[ねこばば, nekobaba] (n,vs) embezzlement; misappropriation; pocketing; stealing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, / ] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embezzlement \Em*bez"zle*ment\, n.
   The fraudulent appropriation of property by a person to whom
   it has been intrusted; as, the embezzlement by a clerk of his
   employer's money; embezzlement of public funds by the public
   officer having them in charge.
   [1913 Webster]
 
   Note: Larceny denotes a taking, by fraud or stealth, from
      another's possession; embezzlement denotes an
      appropriation, by fraud or stealth, of property already
      in the wrongdoer's possession. In England and in most
      of the United States embezzlement is made indictable by
      statute.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embezzlement
   n 1: the fraudulent appropriation of funds or property entrusted
      to your care but actually owned by someone else [syn:
      {embezzlement}, {peculation}, {defalcation},
      {misapplication}, {misappropriation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top