ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebral hemorrhage

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebral hemorrhage-, *cerebral hemorrhage*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral hemorrhageภาวะเลือดออกในสมอง [TU Subject Heading]
Cerebral Hemorrhageสมองเลือดออก;สมอง,การตกเลือด;ภาวะเลือดออกในสมอง;เลือดออกในสมอง;เลือดออกในซีรีบรัม;ตกเลือดในสมอง;การตกเลือดในสมอง;โลหิตออกในสมอง;ตกเลือดในสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cerebral hemorrhage?เลือดออกในสมอง? Just Like Heaven (2005)
But the owner had a cerebral hemorrhage... and died all of a sudden!แต่เจ้าของร้านก็เกิดเลือดคลั่งในสมอง และตายอย่างกะทันหัน Departures (2008)
Well, cerebral hemorrhage. It's gotta be some kind of virus.เยื่อสมอง มันต้องเป็นไวรัสบางอย่างแน่ The Crazies (2010)
It wasn't a concussion. It was a cerebral hemorrhage.มันไม่เพียงแค่การกระทบกระเทือนเท่านั้น แต่เธอมีเลือดคลั่งในสมองด้วย The Departed (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นเลือดในสมองแตก[n. exp.] (senleūat nai samøng taēk) EN: cerebral haemorrhage ; cerebral hemorrhage (Am.)   FR: hémorragie cérébrale [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑出血[nǎo chū xuè, ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] cerebral hemorrhage, #22,857 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脳出血[のうしゅっけつ, noushukketsu] (n) cerebral hemorrhage; cerebral haemorrhage; (P) [Add to Longdo]
脳卒中[のうそっちゅう, nousocchuu] (n) stroke; cerebral haemorrhage; cerebral hemorrhage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cerebral hemorrhage
      n 1: bleeding from a ruptured blood vessel in the brain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top