Search result for

boulder

(40 entries)
(0.0701 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boulder-, *boulder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boulder[N] หินขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆ เพราะน้ำ/อากาศ
boulder[N] หินก้อนกลมๆ ใหญ่ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boulder(โบล'เดอะ) n. ก้อนหินใหญ่ค่อนข้างกลมที่ผ่านการเซาะจนหมดเหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
boulder(n) หินก้อนใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boulderก้อนหินมนใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boulder clayตะกอนธารน้ำแข็งปนก้อนหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going to Boulder.เราจะกลับเข้าไปในเมืองโบลเดอร์ Day of the Dead (2008)
That'll be much quicker than driving to Boulder.ดังนั้นรีบขับรถกลับเข้าไปในโบลเดอร์ Day of the Dead (2008)
We could get to Boulder on the fire road.เราตัดลงไปตรงถนนอีกสายข้างล่าง Day of the Dead (2008)
If you want a good review, show me your over the shoulder boulder holder. No way.- ให้ฉันดูเสื้อชั้นในซะดีๆ The Rhodes Not Taken (2009)
Of a month-long text message affair with a dude from boulder.ด้วยข้อความที่ด่ายาวเป็นหางว่าวจากผู้ชายคนหนึ่ง Advanced Criminal Law (2009)
Eat, Pray, Run Away From A Giant Boulder, I'll read it.ด้วย กิน สวด วิ่งหนีหินยักษ์ล่ะก็, ฉันจะอ่านมัน The 21-Second Excitation (2010)
Steve works at the National institute of Standards and Technology in Boulder, Colorado.จริงๆแท้จริงเข้าใจเวลา สตีฟทำงานที่ สถาบันแห่งชาติของ มาตรฐานและเทคโนโลยี Is Time Travel Possible? (2010)
♪ la la la la la la ♪ ...Lasers and other technology so sophisticated, images will depict individual telephone poles and boulders.ลา ลา ลา ลา ลา ...เลเซอร์และเทคโนโลยีอื่น ช่างซับซ้อน The Longest Night (2010)
♪ Like a stream that meets a boulder ♪ ♪ Like a seed dropped ♪#เหมือนดั่งธาราที่พบหินใหญ่# #ดั่งเมล็ดพืชกระจายไป# New York (2011)
Getting engaged means her alimony payment stops, which means she can't pay my tuition for Boulder next year, which means I don't get out.ฉันทำอะไรผิด? วิล ชาร์ป เขาจะปิดประตูแล้วนะ The Art of Getting By (2011)
This is the aluminum ion experimental clock at the National Institute of Standards and Technology in Boulder, Colorado,นี้เป็นอลูมิเนียมไอออนทดลอง นาฬิกา ที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี ในโบลเดอร์โคโลราโด Does Time Really Exist? (2011)
In 2010, Boulder's time lords took two ion clocks side by side in perfect synchronization, then moved one of the clocks up 12 inches.ในปี 2010, โบลเดอของขุนนางเวลา ใช้เวลาสองนาฬิกาไอออนด้านข้าง ในการประสานที่สมบูรณ์แบบ จากนั้นก็ย้ายหนึ่งของนาฬิกาขึ้น 12 นิ้ว Does Time Really Exist? (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[n.] (hin) EN: stone ; rock ; boulder   FR: pierre [f] ; rocher [m] ; roche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOULDER    B OW1 L D ER0
BOULDERS    B OW1 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boulder    (n) (b ou1 l d @ r)
boulders    (n) (b ou1 l d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blockfeld {n}boulder field [Add to Longdo]
Felsblock {m}; Brocken {m}; Geröllblock {m}; Feldstein {m} | Felsblöcke {pl}; Brocken {pl}boulder | boulders [Add to Longdo]
Geschiebelehm {m} [geol.]boulder clay; till [Add to Longdo]
Steinspringer {m} [ornith.]Boulder Chat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ボルダー[, boruda-] (n) Boulder [Add to Longdo]
丸石[まるいし, maruishi] (n) boulder; cobble [Add to Longdo]
玉石[たまいし, tamaishi] (n) pebble; round stone; boulder [Add to Longdo]
大石[たいせき;おおいし, taiseki ; ooishi] (n) (1) large stone; boulder; (2) large group of stones (in the game of go) [Add to Longdo]
漂石[ひょうせき, hyouseki] (n) traveled boulder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆石头[yuán shí tou, ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] boulder [Add to Longdo]
漂砾[piāo lì, ㄆㄧㄠ ㄌㄧˋ, / ] boulder [Add to Longdo]
盘石[pán shí, ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] boulder [Add to Longdo]
磐石[pán shí, ㄆㄢˊ ㄕˊ, ] boulder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowlder \Bowl"der\, Boulder \Boul"der\, n. [Cf. Sw. bullra to
   roar, rattle, Dan. buldre, dial. Sw. bullersteen larger kind
   of pebbles; perh. akin to E. bellow.]
   [1913 Webster]
   1. A large stone, worn smooth or rounded by the action of
    water; a large pebble.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) A mass of any rock, whether rounded or not, that
    has been transported by natural agencies from its native
    bed. See {Drift}.
    [1913 Webster]
 
   {Bowlder clay}, the unstratified clay deposit of the Glacial
    or Drift epoch, often containing large numbers of
    bowlders.
 
   {Bowlder wall}, a wall constructed of large stones or
    bowlders.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boulder \Boul"der\ (b[=o]l"d[~e]r), n.
   Same as {Bowlder}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boulder
   n 1: a large smooth mass of rock detached from its place of
      origin [syn: {boulder}, {bowlder}]
   2: a town in north central Colorado; Rocky Mountains resort
     center and university town

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top