ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bad debt

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad debt-, *bad debt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad debt[N] หนี้เสีย, Syn. debt, loss

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad debt reserveเงินสำรองหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your father left us nothing but a legacy of bad debts hidden by a good name.พ่อแกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรา นอกจากหนี้สินที่ปกปิดไว้ด้วยชื่อ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad debtThat company is on the rocks because of bad debts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้สูญ[N] bad debt, Example: ลูกหนี้ของเขาตายลง หนี้สินที่มีอยู่กับเขาจึงกลายเป็นหนี้สูญ, Thai definition: หนี้ที่เจ้าหน้าที่ไม่มีทาง ที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีหนี้สูญ[n. exp.] (banchī nī sūn) EN: bad debts   
จำหน่ายหนี้สูญ[v. exp.] (jamnāi nī sūn) EN: write off a bad debt   
การขาดทุนจากหนี้สูญ[n. exp.] (kānkhāt thun jāk nī sūn) EN: bad debt losses   
ค่าเผื่อหนี้สูญ[n. exp.] (khā pheūa nī sūn) EN: allowance for bad debts   
หนี้เสีย[n. exp.] (nī sīa) EN: bad debt ; non-performing loan   
หนี้สูญ[n. exp.] (nīsūn) EN: bad debt   
แทงเป็นหนี้สูญ[v. exp.] (thaēng pen nīsūn) EN: write off a bad debt   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呆帐[dāi zhàng, ㄉㄞ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]
坏账[huài zhàng, ㄏㄨㄞˋ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
焦げ付き[こげつき, kogetsuki] (n) a bad debt [Add to Longdo]
貸し倒れ;貸倒れ[かしだおれ, kashidaore] (n) bad debt; irrecoverable debt [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
倒れ[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P) [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n,adj-no) bad debt [Add to Longdo]
不良貸し付け[ふりょうかしつけ, furyoukashitsuke] (n) bad debts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bad debt
      n 1: a debt that is unlikely to be repaid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top