ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

available

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -available-, *available*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
available(adj) ใช้ประโยชน์ได้, See also: ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้, Syn. usable, accessible, convenient, Ant. unavailable
available(adj) มีอยู่, See also: ที่หาง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้, มี, หาได้, หาง่าย, ใช้ประโยชน์ได้, เท่าที่จะหาได้, กำไร. -availability, -availableness n., Syn. accessible, obtainable
available lightแสงสว่างปกติหรือแสงธรรมชาติที่มีมากระทบ (natural light on a subject)

English-Thai: Nontri Dictionary
available(adj) หาง่าย, หาได้, ใช้เป็นประโยชน์ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
available machine time; available timeเวลาเครื่องพร้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
available pressureความดันใช้ได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
available wind powerกำลังลมใช้ได้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Available Chlorineความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Available Formสภาพที่เหมาะสม [การแพทย์]
Available moisture of the soil (Hd)ความชื้นที่มีอยู่ ของดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Available Nutrientธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้, Example: ธาตุอาหารในดินที่พืชสามารถดูดซึม และใช้ในการเจริญเติบโตได้ [สิ่งแวดล้อม]
available soil moistureavailable soil moisture, ความชื้นที่พืชนำไปใช้ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Available Waterน้ำใช้ประโยชน์ได้, Example: น้ำในดินซึ่งรากพืชสามารถดูดซับไปใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า รากจะต้องมีความแข็งแรงเนื่องจาก มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอต่อความต้องการของราก อีกนัยหนึ่งคือปริมาณน้ำในดินที่อยู่ระหว่างความชื้นที่ ระดับความจุสนาม (field capacity) กับจุดเหี่ยวถาวร (permanent wilting point) [สิ่งแวดล้อม]
Available waterน้ำที่พอหาได้ หรือ น้ำที่พืชดูไปใช้ได้ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's several good men available for that kind of money. Have you talked to Racine?มีมือดีๆ อีกถมเถไป คุณคุยกับ.. The Bodyguard (1992)
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด The Lawnmower Man (1992)
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล Don Juan DeMarco (1994)
Mr. De Winter, I presume you'll be available for us then?คุณเดอ วินเทอร์ ผมคาดว่าคุณจะพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะ Rebecca (1940)
Corporal of Musket, look at it. Will you be available for stag, sir?คุณจะสามารถใช้ได้สำหรับยอง ครับ? How I Won the War (1967)
Hospital vouchers are available again.บัตรกำนัลโรงพยาบาลที่มีอยู่ อีกครั้ง Mad Max (1979)
I want the weather on every available landing field.ผมต้องการรายงาน สภาพอากาศเหนือทุกสนามบิน Airplane! (1980)
Any place available to land that plane!ทุกที่ที่จะให้เครื่องบินนั่นลงพื้นได้ Airplane! (1980)
Get the best available man who won't crack under pressure.เลือกคนเก่งที่สุดที่จะ ไม่สติแตกภายใต้ความกดดัน Airplane! (1980)
Private dining rooms are available.ห้องรับประทานอาหารส่วนยังมีว่างอยู่ The Blues Brothers (1980)
- So? What do ya mean, "So?" That's it - she's available!ดี ๆ Big (1988)
What if your husband's not available?แล้วถ้าเขาไม่อยู่ล่ะ Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
available4-speed automatic transmission is available as an option.
availableAccess to A is available from B
availableA map is available upon request.
availableAn air conditioner is available as an optional extra.
availableAn ideal pillow is available from a mail-order house.
availableAre seats available?
availableCars are now available in a wide range of prices.
availableEnough money was available for him to begin his business.
availableFossil fuels won't be available forever.
availableHe is not available.
availableHe is not available at the moment.
availableHe used all available means.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาได้[hā dai] (x) EN: available  FR: disponible ; trouvable ; trouvé
หาง่าย[hā ngāi] (x) EN: available  FR: disponible ; trouvable sans difficulté
ขาดตลาด[khāttalāt] (adj) EN: out of stock ; not available ; sold out ; in short supply  FR: épuisé ; fini
มี[mī] (x) EN: available  FR: disponible
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (adj) EN: useful ; advantageous ; available ; applied  FR: utile
ว่าง[wāng] (n) EN: available ; vacant ; empty ; free  FR: libre ; disponible ; inoccupé ; vacant ; vide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
available

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
available

WordNet (3.0)
available(adj) obtainable or accessible and ready for use or service, Ant. unavailable
available(adj) not busy; not otherwise committed, Syn. uncommitted
available(adj) convenient for use or disposal, Syn. usable, useable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Available

a. 1. Having sufficient power, force, or efficacy, for the object; effectual; valid; as, an available plea. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Laws human are available by consent. Hooker. [ 1913 Webster ]

2. Such as one may avail one's self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose; usable; profitable; advantageous; convertible into a resource; as, an available measure; an available candidate. [ 1913 Webster ]

Struggling to redeem, as he did, the available months and days out of so many that were unavailable. Carlyle. [ 1913 Webster ]

Having no available funds with which to pay the calls on new shares. H. Spenser. [ 1913 Webster ]

Availableness

n. 1. Competent power; validity; efficacy; as, the availableness of a title. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

2. Quality of being available; capability of being used for the purpose intended. Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可得到[kě dé dào, ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ,   ] available [Add to Longdo]
资用[zī yòng, ㄗ ㄩㄥˋ,   /  ] available [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barliquidität { f }available cash [Add to Longdo]
Betriebsmittelzeit { f }available machine time [Add to Longdo]
Nutzwärmeleistung { f }available heat [Add to Longdo]
bestellbar { adj }available for order [Add to Longdo]
preisgünstig { adj }available at unusually low price [Add to Longdo]
verfügbare Mittelavailable funds [Add to Longdo]
vorhandenes Segmentavailable segment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k, vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k, vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k, vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) #7,332 [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n, vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) #9,142 [Add to Longdo]
アベイラブル[abeiraburu] (adj-f) available [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[abeiraburubittoreito] (n) { comp } available bit rate [Add to Longdo]
イエローキャブ[iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
タイムセール[taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei [Add to Longdo]
一通り揃う[ひととおりそろう, hitotoorisorou] (exp, v5u) to have the (full, general) selection available; to have (a lineup) from A to Z; to have the full array of [Add to Longdo]
営業品目[えいぎょうひんもく, eigyouhinmoku] (n) business items; items of business; available services; business line [Add to Longdo]
可能選択[かのうせんたく, kanousentaku] (n) available choice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
可用時間[かようじかん, kayoujikan] available time [Add to Longdo]
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] available (an) [Add to Longdo]
使用可能時間[しようかのうじかん, shiyoukanoujikan] available time [Add to Longdo]
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]
使用不能時間[しようふのうじかん, shiyoufunoujikan] unavailable time [Add to Longdo]
入手可能[にゅうしゅかのう, nyuushukanou] available (an) [Add to Longdo]
入手可能公開文[にゅうしゅかのうこうかいぶん, nyuushukanoukoukaibun] available public text [Add to Longdo]
入手不能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text [Add to Longdo]
利用可能[りようかのう, riyoukanou] available (an), usable (e.g. bandwidth) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top