ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-vim-

V IH1 M   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vim, *vim*
Possible hiragana form: -う゛ぃん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vim[N] ความกระฉับกระเฉง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความร่าเริง, ความแข็งขัน, Syn. exuberance, energy, vigor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vim(วิม) n. ความกระตือรือร้น,ความกระฉับกระเฉง,พลัง,กำลังวังชา,ความแข็งแรง,ความมีชีวิตชีวา, Syn. vigour

CMU English Pronouncing Dictionary
VIM V IH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vim (n) vˈɪm (v i1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elan {m}; Schwung {m}vim [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビム[びむ, bimu] VIM [Add to Longdo]
ブイアイエム[ぶいあいえむ, buiaiemu] VIM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vim \Vim\, n. [L., accusative of vis strength.]
   Power; force; energy; spirit; activity; vigor. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vim
   n 1: a healthy capacity for vigorous activity; "jogging works
      off my excess energy"; "he seemed full of vim and vigor"
      [syn: {energy}, {vim}, {vitality}]
   2: an imaginative lively style (especially style of writing);
     "his writing conveys great energy"; "a remarkable muscularity
     of style" [syn: {energy}, {muscularity}, {vigor}, {vigour},
     {vim}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VIM
     Vendor Independent Messaging (Lotus, Borland, IBM, Novell, API)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VIM
     VI Improved (VI, Unix)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top