ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-urine-

Y ER1 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: urine, *urine*
Possible hiragana form: うりね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urine(n) น้ำปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urine(ยัว'ริน) n. ปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
urine(n) น้ำปัสสาวะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urineในปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urineปัสสาวะ [TU Subject Heading]
urineน้ำปัสสาวะ, น้ำและของเสียที่ไตกรองออกมาจากเลือด  เพื่อขับถ่ายออกนอกร่างกาย โดยปกติน้ำปัสสาวะของคนประกอบด้วยยูเรีย เกลือ และสารอื่น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urineActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
urineAlbumin was found in my urine before.
urineGlycosuria was detected in my urine before.
urineI had blood in my urine.
urineIn other words, he's saying to use the flower vase in place of the urine bottle?
urineLet's do a urine analysis.
urineMy urine is a little red.
urineMy urine is clear.
urineMy urine is cloudy.
urineMy urine is pink.
urinePlease leave a urine sample in this cup.
urineSimply put in a sample of your urine and the computer will diagnose your problem and tell you what you can do about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัสสาวะ(n) urine, Syn. ฉี่, เยี่ยว, Example: แม่คนไทยสามารถจัดการกับอุจจาระปัสสาวะของลูกได้โดยไม่รังเกียจ, Thai Definition: ของเสียในร่างกายส่วนที่เป็นของเหลว
มูตร(n) urine, See also: pee, Syn. น้ำปัสสาวะ, เยี่ยว, น้ำเบา, Thai Definition: ของเหลวที่เสียซึ่งไตขับถ่ายออกจากโลหิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัสสาวะ[patsāwa] (n) EN: urine  FR: urine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
URINE Y ER1 AH0 N
URINE Y UH1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urine (n) jˈuəʳrɪn (y u@1 r i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尿液[niào yè, ㄋㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, 尿] urine, #21,938 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harnuntersuchung { f } | Harnuntersuchungen { pl }urine test | urine tests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
売値;売り値[うりね, urine] (n) selling price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urine \U"rine\, v. i.
   To urinate. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urine \U"rine\, n. [F. urine, L. urina; akin to urinari to
   plunge under water, to dive, Gr. ? urine; cf. Skr. v[=a]r
   water, Icel. ?r drizzling rain, AS. w[ae]r the sea.]
   (Physiol.)
   In mammals, a fluid excretion from the kidneys; in birds and
   reptiles, a solid or semisolid excretion.
   [1913 Webster]
 
   Note: In man, the urine is a clear, transparent fluid of an
      amber color and peculiar odor, with an average density
      of 1.02. The average amount excreted in 24 hours is
      from 40 to 60 ounces (about 1,200 cubic centimeters).
      Chemically, the urine is mainly an aqueous solution of
      urea, salt (sodium chloride), and uric acid, together
      with some hippuric acid and peculiar pigments. It
      usually has an acid reaction, owing to the presence of
      acid phosphates of soda or free uric acid. Normally, it
      contains about 960 parts of water to 40 parts of solid
      matter, and the daily average excretion is 35 grams
      (540 grains) of urea, 0.75 gram (11 grains) of uric
      acid, and 16.5 grams (260 grains) of salt. Abnormally,
      it may contain sugar as in diabetes, protein as in
      Bright's disease, bile pigments as in jaundice, or
      abnormal quantities of some one or more of the normal
      constituents.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urine
   n 1: liquid excretory product; "there was blood in his urine";
      "the child had to make water" [syn: {urine}, {piss}, {pee},
      {piddle}, {weewee}, {water}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 urine /yrinə/
  urine

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top