ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-simpleton-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: simpleton, *simpleton*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simpleton(n) คนโง่, See also: คนเซ่อ, Syn. bungler, idiot, Ant. expert, genius

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unlike your simpleton king, his enemies know that it is the true McCullen destiny not simply to supply arms, but to run the wars!สิ่งที่ผิดแผกแตกต่างจาก กษัตริย์เบาปัญญาของเจ้า, คือศัตรูของเขารู้ว่า แท้จริงแล้วแมคคัลเลนไม่ได้เกิดมาเพื่อขายอาวุธ แต่เพื่อสร้างสงคราม ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Any chance you could explain that to a simpleton like me?พอจะอธิบายให้เป็นภาษา ที่คนอย่างผมพอที่จะเข้าใจได้บ้างมั้ย The Firefly (2011)
We are close to an offensive that will shake the planet, yet we are continually delayed because you cannot outwit a simpleton with a shield!เราอยู่ใกล้กับความรุนแรงที่จะเขย่าโลก และเรามีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพราะ ...คุณไม่สามารถชิงไหวชิงพริบคนโง่ที่มีโล่ Captain America: The First Avenger (2011)
Some simpleton reported it. Who did you put on the detail?มีเจ้าโง่บางคนมาส่งข่าว เจ้าส่งใครไปเฝ้าอุโมงค์? Risen (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simpleton (n) sˈɪmpltən (s i1 m p l t @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfaltspinsel { m }; Pinsel { m } | Einfaltspinsel { pl }; Pinsel { pl }simpleton | simpletons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simpleton \Sim"ple*ton\, n. [Cf. F. simplet, It. semplicione.]
   A person of weak intellect; a silly person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simpleton
   n 1: a person lacking intelligence or common sense [syn:
      {simpleton}, {simple}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top