ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-safeguarded-

S EY1 F G AA2 R D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: safeguarded, *safeguarded*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAFEGUARDED S EY1 F G AA2 R D IH0 D
SAFEGUARD S EY1 F G AA2 R D
SAFEGUARDS S EY1 F G AA2 R D Z
SAFEGUARDING S EY1 F G AA2 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
safeguarded (v) sˈɛɪfgaːdɪd (s ei1 f g aa d i d)
safeguard (v) sˈɛɪfgaːd (s ei1 f g aa d)
safeguards (v) sˈɛɪfgaːdz (s ei1 f g aa d z)
safeguarding (v) sˈɛɪfgaːdɪŋ (s ei1 f g aa d i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safeguard(n) สิ่งป้องกัน, See also: สิ่งคุ้มกัน
safeguard(vt) ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, อารักขา, Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure
safeguard against(phrv) ปกป้อง, See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน, สิ่งป้องกัน, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน, คุ้มครอง, อารักขา, Syn. defense, precaution

English-Thai: Nontri Dictionary
safeguard(n) เครื่องป้องกัน, การพิทักษ์, ผู้อารักขา, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง
safeguard(vt) ป้องกัน, พิทักษ์, อารักขา, คุ้มกัน, คุ้มครอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear safeguardsการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์, มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และตรวจสอบ มิให้วัสดุนิวเคลียร์สูญหาย แปรสภาพ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ, Example: [นิวเคลียร์]
nuclear safeguardsการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หมายถึง การควบคุมไม่ให้มีการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติไปใช้เป็นอาวุธ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
safeguard against(vt) อุดช่องว่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มกะลาหัว(v) protect, See also: safeguard, guard, shield, defend, Syn. คุ้มหัว, คุ้มกบาล, Example: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว, Thai Definition: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย, Notes: (ปาก)
การป้องกัน(n) prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai Definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
คุ้มครองรักษา(v) protect, See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield, Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา, Example: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้, Thai Definition: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
ป้องกันตัว(v) protect oneself, See also: defend oneself, safeguard, Syn. ปกป้อง, Example: ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ต้านทานหรือคุ้มครองตัว
ปกป้อง(v) protect, See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield, Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง, Example: แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง, Thai Definition: คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน
ปกปักรักษา(v) protect, See also: defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain, Syn. ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล, Ant. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง, Example: เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย, Thai Definition: ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]
คุ้มครองรักษา[khumkhrøng raksā] (v, exp) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield
พิทักษ์[phithak] (n) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard  FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
ปกป้อง[pokpǿng] (v) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield  FR: protéger ; garder ; défendre ; préserver
ป้องกันตัว[pǿngkan tūa] (v) EN: protect oneself ; defend oneself ; safeguard  FR: se défendre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保护[bǎo hù, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect; to safeguard, #605 [Add to Longdo]
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge, #727 [Add to Longdo]
保障[bǎo zhàng, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ, ] to ensure; to guarantee; to safeguard, #1,025 [Add to Longdo]
维护[wéi hù, ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to safeguard; to protect; to uphold; to maintain, #1,672 [Add to Longdo]
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, / ] defend; safeguard, #5,147 [Add to Longdo]
保管[bǎo guǎn, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄢˇ, ] to assure; to guarantee; to take care of; to safeguard; certainly; surely, #8,980 [Add to Longdo]
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] defend; uphold; safeguard, #11,110 [Add to Longdo]
保障监督[bǎo zhàng jiān dū, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] safeguards [Add to Longdo]
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] safeguarded facility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicherung { f }; Sicherung { f }safeguarding [Add to Longdo]
Ausfallsicherheit { f }safeguarding against failure; reliability; failsafe performance [Add to Longdo]
Schutzvorrichtung { f }; Sicherung { f }safeguard [Add to Longdo]
Sicherheitsklauseln { pl }safeguards [Add to Longdo]
Wahrung { f }protection; safeguarding [Add to Longdo]
Zukunftssicherung { f }safeguarding the future [Add to Longdo]
schützendsafeguarding [Add to Longdo]
sichern (gegen; vor) | sichernd | gesichertto safeguard (against) | safeguarding | safeguarded [Add to Longdo]
versichertesafeguarded [Add to Longdo]
(Interessen; Rechte) wahrnehmento protect; to safeguard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
セーフガード[se-fuga-do] (n) safeguard [Add to Longdo]
守護[しゅご;すご(ok), shugo ; sugo (ok)] (n, vs, adj-no) (1) protection; safeguard; (n) (2) shugo (Kamakura or Muromachi period military governor) [Add to Longdo]
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection [Add to Longdo]
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] (n) { comp } safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] (n) { comp } safeguard [Add to Longdo]
保障措置[ほしょうそち, hoshousochi] (n) safeguard [Add to Longdo]
防御(P);防禦[ぼうぎょ, bougyo] (n, vs, adj-no) defense; defence; safeguard; protection; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top