ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reissue-

R IY0 IH1 SH UW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reissue, *reissue*
Possible hiragana form: れいっすえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reissue(vt) ตีพิมพ์หรือผลิตใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do have to verify some personal information before I can reissue you a debit card.แต่ฉันต้องยืนยันข้อมูลส่วนตัว ก่อนจะออกเดบิตการ์ดให้คุณได้ค่ะ Taking Account (2011)
He wants to update and reissue his book.เขาต้องการจะอัพเดทข้อมูล แล้วก็ตีพิมพ์หนังสือซ้ำ Do the Wrong Thing (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reissueCan you reissue them right away?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REISSUE R IY0 IH1 SH UW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reissue (v) rˌiːˈɪʃuː (r ii2 i1 sh uu)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再发[zài fā, ㄗㄞˋ ㄈㄚ, / ] reissue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reissue \Re*is"sue\ (r?*?sh"?), v. t. & i.
   To issue a second time.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reissue \Re*is"sue\, n.
   A second or repeated issue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reissue
   n 1: a publication (such as a book) that is reprinted without
      changes or editing and offered again for sale [syn:
      {reissue}, {reprint}, {reprinting}]
   v 1: print anew; "They never reprinted the famous treatise"
      [syn: {reprint}, {reissue}]
   2: issue (a new version of); "if you forget your password, it
     can be changed and reissued"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top