ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pushcart-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pushcart, *pushcart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pushcart[N] รถเข็น, Syn. handcar, trolley, wheelbarrow, cart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pushcart(พุช'คาร์ท) n. รถเข็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All pushcarts to the start position.รถทุกคันไปที่จุดสตาร์ท Cool Runnings (1993)
Get on up, it's pushcart time!รับรู้มัน ถึงเวลารถเข็นแล้ว! Cool Runnings (1993)
Pushcart champion!แชมป์เปี้ยนรถเข็น! Cool Runnings (1993)
- Pushcart champion! - Get away!- แชมป์เปี้ยนรถเข็น! Cool Runnings (1993)
So a bobsled is a pushcart with no wheels.โอ้ บ๊อบสเลดก็คือ รถเข็นที่ไม่มีล้อ Cool Runnings (1993)
Who... is the best pushcart driver...ใครคือสุดยอดเทพรถเข็น... Cool Runnings (1993)
I'm the best pushcart driver in all of Jamaica.ผมเป็นนักขับรถเข็น ที่เก่งที่สุดในจาไมก้า Cool Runnings (1993)
This is the Olympics here. It's no stupid pushcart derby.นี่คือโอลิมปิก นี่ไม่ใช่แข่งรถเข็นโง่ ๆ Cool Runnings (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเข็น[N] wheelbarrow, See also: pushcart, Count unit: คัน, Thai definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
รถไถ[N] pushcart, See also: tractor, Syn. รถแทรกเตอร์, Example: การจะเข้าไปสู่ป่าทองผาภูมินั้นต้องอาศัยรถไถเป็นพาหนะ, Count unit: คัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pushcart (n) pˈuʃkaːt (p u1 sh k aa t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pushcart
      n 1: wheeled vehicle that can be pushed by a person; may have
           one or two or four wheels; "he used a handcart to carry the
           rocks away"; "their pushcart was piled high with groceries"
           [syn: {handcart}, {pushcart}, {cart}, {go-cart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top