ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wheelbarrow

W IY1 L B EH2 R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wheelbarrow-, *wheelbarrow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว, See also: รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wheelbarrow(วีลแบ'โร) n. รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน, รถเล็กล้อเดียว, See also: wheelbarrower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว, รถสาลี่, ระแทะมือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where did we put the wheelbarrow the albino had?เราทิ้งรถเข็นของเจ้าตัวซีดนั่นไว้ที่ไหนนะ? The Princess Bride (1987)
- After some wheelbarrow he used to push around.ตั้งชื่อตามรถเข็นล้อเดียวที่เขาเคยใช้ City of Ember (2008)
The chassis is composed of two vehicles, a mobility trike, and it is mated to one of those powered wheelbarrows that builders used for cutting huge amounts of stuff over rugged terrain and it has tremendous off-road capability and in such an environment we will need a winch.โครงรถผสมจากรถสองตัว ด้านหน้าเป็นรถสามล้อ ผสมกับพลังจากล้อสายพาน แบบที่ช่างก่อสร้างเลือก ไว้ใช้สำหรับวิ่งผ่านทางที่ทุรกันดาร Episode #18.4 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wheelbarrowA wheelbarrow fills the bill for moving concrete blocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเข็น(n) wheelbarrow, See also: pushcart, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[rotkhen] (n) EN: wheelbarrow ; handcart  FR: brouette [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHEELBARROW W IY1 L B EH2 R OW0
WHEELBARROW HH W IY1 L B EH2 R OW0
WHEELBARROWS W IY1 L B EH2 R OW0 Z
WHEELBARROWS HH W IY1 L B EH2 R OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wheelbarrow (n) wˈiːlbærou (w ii1 l b a r ou)
wheelbarrows (n) wˈiːlbærouz (w ii1 l b a r ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schubkarrenreifen { m }wheelbarrow tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一輪車[いちりんしゃ, ichirinsha] (n) unicycle; monocycle; wheelbarrow [Add to Longdo]
手押し車[ておしぐるま, teoshiguruma] (n) handcart; wheelbarrow [Add to Longdo]
手車[てぐるま, teguruma] (n) handcart; wheelbarrow [Add to Longdo]
[ねこ, neko] (n) (1) cat; (2) shamisen; (3) geisha; (4) (abbr) (See 猫車) wheelbarrow; (5) (abbr) (See 猫火鉢) clay bed-warmer; (6) (uk) (col) (ant [Add to Longdo]
猫車[ねこぐるま, nekoguruma] (n) wheelbarrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wheelbarrow \Wheel"bar`row\, n.
   A light vehicle for conveying small loads. It has two handles
   and one wheel, and is rolled by a single person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wheelbarrow
   n 1: a cart for carrying small loads; has handles and one or
      more wheels [syn: {barrow}, {garden cart}, {lawn cart},
      {wheelbarrow}]
   v 1: transport in a wheelbarrow

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top