Search result for

-processor-

(38 entries)
(0.2096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: processor, *processor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
processor[N] ผู้ดำเนินการ
processor[N] หน่วยประมวลผลกลาง
processor[N] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Runoff from the building 3 processor.ที่ออกมาจากกระบวนการที่อาคาร 3 Hey! Mr. Pibb! (2009)
This is runoff from the unr cold processor.น้ำนี่มาจากกระบวนการของถ่านหิน Hey! Mr. Pibb! (2009)
Liquid cooled, titanium housing, over-clocked processor.ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ, หุ้มด้วยไทเทเนียม CPU ที่โอเวอร์-คล๊อกแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
The details are incredible. The graphics processor must be running on...รายละเอียดมันเหลือเชื่อจะตาย หน่วยประมวลผลกราฟฟิก Chuck Versus the Predator (2009)
That kit computer on the cover of that magazine had an 8080 processor in it.คอมพ์ที่อยู่บนหน้าปกนั้น มีระบบประมวลผลแค่8080 The Social Network (2010)
You going in through the clr processor?คุณกำลังจะเข้าไปตรงแผง ควบคุมการประมวลผล NCLR รึ? Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Of course. The Cipher is the Intersect's core processor.แน่นอน "ไซเฟอร์" ก็คือส่วนสำคัญของอินเตอร์เซ็ก Chuck Versus the Other Guy (2010)
I got mitotic circuitries intact, processors onboard are linked to my computer... all I gotta do is transfer the control to my auxiliary panels and we should be online a week ahead of schedule.ส่วนประมวลผล ของมันต่อกับ เครื่องคอมฯ ของผม และ ผมก็จะถ่ายโอน การควบคุมไปยัง ช่องติดต่อชั่วคราว และ เราก็จะทำมันได้ ตามกำหนด Playtime (2012)
Intel core, i7 processor, and I can personally guarantee it has spent less than 20 minutes resting on an astronaut's penis.Intel core, i7 processor และรับรองได้ว่า วางอยู่บนไอ้จ้อนนักบินอวกาศ The Parking Spot Escalation (2012)
He made a great processor and a shitty phone and he served a purpose, just like you did.เขาทำให้การประมวลผลที่ยอดเยี่ยม และโทรศัพท์เชี่ย และเขาทำหน้าที่จุดประสงค เช่นเดียวกับที่คุณทำ. Paranoia (2013)
I just needed his processor to run it.ฉันแค่ต้องการหน่วยประมวลผลของเขาที่จะเรียกใช้มัน. Paranoia (2013)
- Centra-6 processor?โปรเซสเซอร์ตัวใหม่ Centra-6 รึเปล่าน่ะ? Trojan Horse (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
processorCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
processorCould you tell me how to operate this word processor?
processorDo you know how to use a word processor?
processorDo you use a word processor?
processorFather bought me a word processor.
processorHe is expert with a word processor.
processorHer word processor is far better than that.
processorHe wanted to buy an electric typewriter but his friend talked him into buying a word processor.
processorI bought a word processor for making a book on my own.
processorI bought this word processor at a reasonable price.
processorIf you had a word processor, you'd be free from all this trouble.
processorIf you weren't careless, your word processor wouldn't break down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประมวลผล[N] processor, Example: โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCESSOR    P R AA1 S EH2 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
processor    (n) (p r ou1 s e s @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozessor {m} | Prozessoren {pl}processor | processors [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处理器[chǔ lǐ qì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] processor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロセッサ[ぷろせっさ, purosessa] processor [Add to Longdo]
処理機構[しょりきこう, shorikikou] processor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 processor
   n 1: a business engaged in processing agricultural products and
      preparing them for market
   2: someone who processes things (foods or photographs or
     applicants etc.)
   3: (computer science) the part of a computer (a microprocessor
     chip) that does most of the data processing; "the CPU and the
     memory form the central part of a computer to which the
     peripherals are attached" [syn: {central processing unit},
     {CPU}, {C.P.U.}, {central processor}, {processor},
     {mainframe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top