ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-precondition-

P R IY2 K AH0 N D IH1 SH AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: precondition, *precondition*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preconditionเงื่อนไขก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื่อนไขเบื้องต้น[n. exp.] (ngeūoenkhai beūangton) EN: precondition   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECONDITION    P R IY2 K AH0 N D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precondition    (n) prˌiːkəndˈɪʃən (p r ii2 k @ n d i1 sh @ n)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事前条件[じぜんじょうけん, jizenjouken] precondition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precondition \Pre`con*di"tion\, n.
   A previous or antecedent condition; a preliminary condition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precondition
   n 1: an assumption on which rests the validity or effect of
      something else [syn: {condition}, {precondition},
      {stipulation}]
   2: an assumption that is taken for granted [syn: {given},
     {presumption}, {precondition}]
   3: a condition that is a prerequisite
   v 1: put into the required condition beforehand

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top