ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-permeated-

P ER1 M IY0 EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: permeated, *permeated*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permeatedA bad smell permeated the room.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต็มไปด้วย[tem pai dūay] (v) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMEATED P ER1 M IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeated (v) pˈɜːʳmɪɛɪtɪd (p @@1 m i ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeate \Per"me*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Permeated}; p. pr. &
   vb. n. {Permeating}.] [L. permeatus, p. p. of permeare to
   permeate; per + meare to go, pass.]
   1. To pass through the pores or interstices of; to penetrate
    and pass through without causing rupture or displacement;
    -- applied especially to fluids which pass through
    substances of loose texture; as, water permeates sand.
    --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter and spread through; to pervade; as, after the
    first setback, the team became permeated with pessimism.
    [1913 Webster]
 
       God was conceived to be diffused throughout the
       whole world, to permeate and pervade all things.
                          --Cudworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 permeated \permeated\ adj.
   p. p. of {permeate}; as, Her poems are permeated with sorrow.
   [WordNet 1.5] permeating

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top