ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-embarrassment-

IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: embarrassment, *embarrassment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embarrassment(n) ความขวยเขิน, See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ, Syn. humiliation, shame, uncomfortableness

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน The Great Dictator (1940)
You're an embarrassment to nature.นายนี่วุ่นวายจริงๆ. Ice Age (2002)
They're an embarrassment to the wizarding world. All of them.ถือเป็นความน่าอดสูของโลกพ่อมดเรา ทุกคนเลย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Let me tell you, it was an embarrassment for me to have to ask for this.พวกคุณรู้มั๊ย มันน่าอายจริงๆ ที่ต้องไปขอจดหมายนี้มา Hotel Rwanda (2004)
Embarrassment in facing Moohyukความละอายใจที่จะต้องเผชิญหน้ากับมุนฮุก Sorry, I Love You (2004)
Men worthy of serving in this army, or an embarrassment that history and time will eventually forget.ว่าคุณเป็นบุคคลที่คู่ควรกับกองทัพ.. หรือเป็นความอัปยศ.. ที่แม้แต่ประวัติศาสตร์ยังไม่อยากจะจารึก The Great Raid (2005)
I know that embarrassment makes a stutter worse, and that when you're flustered, it's more difficult to control the articulatory musculature of the face.ฉันรู้ว่าความอับอายขายหน้า/Nทำให้การพูดติดอ่างแย่ยิ่งขึ้น และยิ่งเมื่อคุณโมโห/Nมันยิ่งยาก ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ/Nที่ใช้ในการออกเสียงบนใบหน้า Compulsion (2005)
Okay, let's do it. Let's get this embarrassment over with.ไปทำเรื่องขายหน้าให้มันจบไป The Holiday (2006)
You were an embarrassment for him.นายทำให้เขาอับอาย Spider-Man 3 (2007)
You can save yourself a lot of pain and the embarrassment of begging me to stop if you just tell me where they are.นายป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดได้เยอะ และรู้สึกไม่ดีจนต้องร้องขอให้ฉันหยุด แค่บอกมา ว่าพวกมันอยู่ที่ไหน Going Under (2008)
i was thinking that a woman who didn't hesitate to follow the evidence and expose the man she loved at the cost of great personal pain and embarrassment must surely be worthy of our trust.ผมเคยคิดว่านั้นคือผู้หญิงที่ไม่ลังเล ที่จะแสดงให้เห็นและเผยออกมาถึงชายที่ตนรัก ที่จะเก็บความเจ็บปวดส่วนตัวได้ดี และความอึดอัดใจ The Same Old Story (2008)
It's like an embarrassment of riches, this birthday.รู้สึกเหมือนรวยแล้วอายเลยแฮะ วันเกิดปีนี้ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarrassmentGiggling with embarrassment, she held out the condom. [ XXX ]
embarrassmentHaving said it, Mayu hangs her head in embarrassment.
embarrassmentHe noticed her embarrassment.
embarrassmentHe turned away from them in embarrassment.
embarrassmentI was feverish with embarrassment.
embarrassmentShe wanted to spare him embarrassment.
embarrassmentTo her embarrassment, her baby never stopped crying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทธัจ(n) embarrassment, Syn. อุธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน
อุธัจ(n) embarrassment, Syn. อุทธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMBARRASSMENT IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embarrassment (n) ˈɪmbˈærəsmənt (i1 m b a1 r @ s m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困窘[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ,  ] embarrassment #52,317 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlegenheit { f }; Peinlichkeit { f } | jdn. verlegen machen | jdm. seine Verlegenheit anmerkenembarrassment | to cause sb. embarrassment | to notice sb.'s embarrassment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embarrassment \Em*bar"rass*ment\, n. [F. embarrassement.]
   1. A state of being embarrassed; perplexity; impediment to
    freedom of action; entanglement; hindrance; confusion or
    discomposure of mind, as from not knowing what to do or to
    say; disconcertedness.
    [1913 Webster]
 
       The embarrassment which inexperienced minds have
       often to express themselves upon paper. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       The embarrassments tom commerce growing out of the
       late regulations.           --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. Difficulty or perplexity arising from the want of money to
    pay debts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embarrassment
   n 1: the shame you feel when your inadequacy or guilt is made
      public
   2: the state of being embarrassed (usually by some financial
     inadequacy); "he is currently suffering financial
     embarrassments"
   3: some event that causes someone to be embarrassed; "the
     outcome of the vote was an embarrassment for the liberals"
     [ant: {disembarrassment}]
   4: extreme excess; "an embarrassment of riches" [syn:
     {overplus}, {plethora}, {superfluity}, {embarrassment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top