ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bloat-

B L OW1 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bloat, *bloat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloat[VT] พอง, See also: บวม, Syn. swell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell

English-Thai: Nontri Dictionary
bloat(vi,vt) บวม,ขยายตัว,พอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloatอาการท้องขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cow drops, leave it in the sun, within 48 hours the bloat will split it open so clean it's just about surgical.วัวถูกทิ้งไว้กลางแดด ภายใน 48 ชั่วโมง ความร้อนจะทำให้มันบวมจนปริ หมดจดเหมือนผ่าตัด Bloodlust (2006)
Carrying a little bloat around myself.ตอนนี้ฉันมีห่วงยางรอบพุงเลย It's a Terrible Life (2009)
And, um, thank you for the bloat info.และ เอ่อ ขอบคุณนะ สำหรับข้อมูลเรื่องโรคลำไส้ใหญ่บวม A Dish Best Served Cold (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloatMy lower abdomen feels bloated.
bloatThe bloated profits of farmers at the time were something again.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOAT B L OW1 T

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\ (bl[=o]t), v. t. [imp. & p. p. {Bloated}; p. pr. &
   vb. n. {Bloating}.] [Cf. Icel. blotna to become soft, blautr
   soft, wet, Sw. bl["o]t soft, bl["o]ta to soak; akin to G.
   bloss bare, and AS. ble['a]t wretched; or perh. fr. root of
   Eng. 5th blow. Cf. {Blote}.]
   1. To make turgid, as with water or air; to cause a swelling
    of the surface of, from effusion of serum in the cellular
    tissue, producing a morbid enlargement, often accompanied
    with softness.
    [1913 Webster]
 
   2. To inflate; to puff up; to make vain. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\, v. i.
   To grow turgid as by effusion of liquid in the cellular
   tissue; to puff out; to swell. --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\, a.
   Bloated. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\, n.
   A term of contempt for a worthless, dissipated fellow.
   [Slang]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\, v. t.
   To dry (herrings) in smoke. See {Blote}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloat
   n 1: swelling of the rumen or intestinal tract of domestic
      animals caused by excessive gas
   v 1: become bloated or swollen or puff up; "The dead man's
      stomach was bloated"
   2: make bloated or swollen; "Hunger bloated the child's belly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top