ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-antisocial-

AE2 N T IH0 S OW1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: antisocial, *antisocial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antisocial(adj) ซึ่งไม่เข้าสังคม, See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น, Syn. unsociable, retiring, misanthropic
antisocial(adj) ที่ต่อต้านสังคม, Syn. asocial, hostile, alienated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม, เบื่อหน่ายสังคม, เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม, เป็นปรปักษ์ต่อสังคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antisocialพฤติกรรมต่อต้านสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antisocialI don't mean to be antisocial but I'm tired.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTISOCIAL AE2 N T IH0 S OW1 SH AH0 L
ANTISOCIAL AE2 N T AY0 S OW1 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antisocial (j) ˌæntɪsˈouʃl (a2 n t i s ou1 sh l)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antisocial \An`ti*so"cial\, a.
   Tending to interrupt or destroy social intercourse; averse to
   society, or hostile to its existence; as, antisocial
   principles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antisocial
   adj 1: shunning contact with others; "standoffish and
       antisocial"; "he's not antisocial; just shy"
   2: hostile to or disruptive of normal standards of social
     behavior; "criminal behavior or conduct that violates the
     rights of other individuals is antisocial"; "crimes...and
     other asocial behavior"; "an antisocial deed" [syn:
     {antisocial}, {asocial}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 antisocial /ɑ̃tizosjal/ 
  antisocial; unsocial

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top