ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-antagonize-

AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: antagonize, *antagonize*
Possible hiragana form: あんたごにぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonize[VT] ทำให้กลายเป็นศัตรู, See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์, Syn. alienate, offend, set against

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[v.] (pen sattrū) EN: antagonize   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONIZE AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonize (v) ˌæntˈægənaɪz (a2 n t a1 g @ n ai z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonize \An*tag"o*nize\, v. t. [imp. & p. p. {Antagonized};
   p. pr. & vb. n. {Antagonozing}.] [Gr. ?. See {Antagonism}.]
   To contend with; to oppose actively; to counteract.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonize \An*tag"o*nize\, v. i.
   To act in opposition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonize
   v 1: provoke the hostility of; "Don't antagonize your boss"
      [syn: {antagonize}, {antagonise}]
   2: act in opposition to [syn: {antagonize}, {antagonise},
     {counteract}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top