ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-alphabetical-

AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alphabetical, *alphabetical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabetical[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We proceed alphabetically.เราเชิญแขกตามลำดับอักษรครับ Casino Royale (2006)
Now,you all have numbers,so we're gonna do this alphabetically.ตอนนี้ทุกคนก็มีหมายเลขประจำตัวแล้ว เราจะเรียงตามลำดับหล่ะทีนี้ The Right Stuff (2007)
In alphabetical order, so since "v" comes before "w,"ด้วยตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย "v" ลงท้ายด้วย "w" New Haven Can Wait (2008)
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
Our names exactly the... Exactly... And alphabetical.ชื่อของเรา เอาตามเดิมเป๊ะ เรื่องตัวอักษร เอ่อตัวอักษร Julie & Julia (2009)
Alphabetically,alprazolam, clonazepam,diazepam- just send it.alprazolam, diazepam... Haunted (2009)
Should I answer chronologically or alphabetically?จะให้ตอบตามลำดับเวลา หรือตัวอักษรล่ะ? Sherlock Holmes (2009)
We divide alphabetically.ตามตัวอักษร What Lies Below (2010)
This was filed in alphabetical order.เราเรียงลำดับตามตัวอักษร Episode #1.5 (2010)
You know, like things you would find in a hardware store or fake rock bands in alphabetical order.เช่น ของในร้านขายเครื่องใช้ในบ้าน วงดนตรีร็อคเฉิ่มๆ เรียงตามตัวอักษร Hick (2011)
You might want to find that necklace before they start going alphabetically through the founding families.คุณอาจกำลังต้องการ หาสร้อยเส้นนั้น ก่อนที่พวกมันจะเริ่มฆ่า เรียงตามตัวอักษร คนในตระกลูผู้ก่อตั้ง Ghost World (2011)
Here. A list of people you ticked off, all in alphabetical order.นี่ครับ, นี่คือสคริปท์ที่ผู้อำนวยการได้ทำไว้ เรียงตามลำดับอักษร Episode #1.15 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alphabeticalAll the names are listed in alphabetical order.
alphabeticalLet's classify the names of the students alphabetically.
alphabeticalThe clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.
alphabeticalThe entry words are arranged alphabetically.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียงตามอักษร[adj.] (rīeng tām aksøn) EN: alphabetical   FR: alphabétique
เรียงตามลำดับอักษร[adj.] (rīeng tām lamdap aksøn) EN: alphabetical   
เรียงตามตัวอักษร[adj.] (rīeng tām tūa-aksøn) EN: alphabetical   FR: alphabétique

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPHABETICAL    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alphabetical    (j) ˌælfəbˈɛtɪkl (a2 l f @ b e1 t i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing [Add to Longdo]
alphabetischer Katalogalphabetical catalogue [Add to Longdo]
alphabetisches Ordnungssystemalphabetical principle of arrangement [Add to Longdo]
alphabetisches Registeralphabetical index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alphabetic \Al`pha*bet"ic\, Alphabetical \Al`pha*bet"ic*al\, a.
   [Cf. F. alphab['e]tique.]
   1. Pertaining to, furnished with, expressed by, or in the
    order of, the letters of the alphabet; as, alphabetic
    characters, writing, languages, arrangement. English has
    an alphabetical writing system.
    [1913 Webster]
 
   2. Literal. [Obs.] "Alphabetical servility." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. in alphabetical order.
 
   Syn: abecedarian
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alphabetical
   adj 1: relating to or expressed by a writing system that uses an
       alphabet; "alphabetical writing system" [syn:
       {alphabetic}, {alphabetical}] [ant: {analphabetic}]
   2: arranged in order according to the alphabet; "an alphabetic
     arrangement"; "dictionaries list words in alphabetical order"
     [syn: {alphabetic}, {alphabetical}] [ant: {analphabetic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top