Search result for

เรียงตามลำดับอักษร

(10 entries)
(0.2588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียงตามลำดับอักษร-, *เรียงตามลำดับอักษร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เรียงตามลำดับอักษร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เรียงตามลำดับอักษร*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดรรชนี ๓น. บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, ดัชนี ก็ใช้.
ดัชนี ๓น. บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, ดรรชนี ก็ใช้.
ลำดับน. อันดับ, การเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่ง, เช่น นั่งตามลำดับ เข้าแถวตามลำดับไหล่ เรียงตามลำดับอักษร.
สารานุกรมน. หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here. A list of people you ticked off, all in alphabetical order.นี่ครับ, นี่คือสคริปท์ที่ผู้อำนวยการได้ทำไว้ เรียงตามลำดับอักษร Episode #1.15 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียงตามลำดับอักษร[adj.] (rīeng tām lamdap aksøn) EN: alphabetical   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabetic[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetical
alphabetical[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top