ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*alphabetical*

AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alphabetical, -alphabetical-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabetical[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We proceed alphabetically.เราเชิญแขกตามลำดับอักษรครับ Casino Royale (2006)
Now,you all have numbers,so we're gonna do this alphabetically.ตอนนี้ทุกคนก็มีหมายเลขประจำตัวแล้ว เราจะเรียงตามลำดับหล่ะทีนี้ The Right Stuff (2007)
In alphabetical order, so since "v" comes before "w,"ด้วยตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย "v" ลงท้ายด้วย "w" New Haven Can Wait (2008)
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
Our names exactly the... Exactly... And alphabetical.ชื่อของเรา เอาตามเดิมเป๊ะ เรื่องตัวอักษร เอ่อตัวอักษร Julie & Julia (2009)
Alphabetically,alprazolam, clonazepam,diazepam- just send it.alprazolam, diazepam... Haunted (2009)
Should I answer chronologically or alphabetically?จะให้ตอบตามลำดับเวลา หรือตัวอักษรล่ะ? Sherlock Holmes (2009)
We divide alphabetically.ตามตัวอักษร What Lies Below (2010)
This was filed in alphabetical order.เราเรียงลำดับตามตัวอักษร Episode #1.5 (2010)
You know, like things you would find in a hardware store or fake rock bands in alphabetical order.เช่น ของในร้านขายเครื่องใช้ในบ้าน วงดนตรีร็อคเฉิ่มๆ เรียงตามตัวอักษร Hick (2011)
You might want to find that necklace before they start going alphabetically through the founding families.คุณอาจกำลังต้องการ หาสร้อยเส้นนั้น ก่อนที่พวกมันจะเริ่มฆ่า เรียงตามตัวอักษร คนในตระกลูผู้ก่อตั้ง Ghost World (2011)
Here. A list of people you ticked off, all in alphabetical order.นี่ครับ, นี่คือสคริปท์ที่ผู้อำนวยการได้ทำไว้ เรียงตามลำดับอักษร Episode #1.15 (2011)
Every book on my bookshelf has to be in alphabetical order or I can't sleep.หนังสือทุกเล่มในชั้นหนังสือฉัน เรียงตามตัวอักษรนะ. หรือฉันนอนไม่หลับ. Breaking the Code (2012)
I also took it upon myself to fan the folders on your desk in alphabetical order.ผมจัดการมันด้วยตัวเอง จัดการระบบไฟล์ บนโต๊ะของคุณ เรียงตามลำดับตัวอักษร All In (2012)
I want you to say the numbers in numerical order and the letters in alphabetical order.ฉันอยากให้เธอพูดตัวเลขที่เรียงตามลำดับ แล้วตามด้วยตัวอักษรตามลำดับ Dynamic Duets (2012)
Was Janet Dodd the first name alphabetically of those 32?ชื่อเจเน็ต ด็อดจ์ อยู่คนแรกถ้าเรียงตามลำดับตัวอักษร ทั้ง32 คนนั้นหรือเปล่า? Magnificent Light (2012)
So he's not going alphabetically.งั้นเขาก็ไม่ได้ไป ตามลำดับตัวอักษร Magnificent Light (2012)
They must be filed separately, but alphabetically.ต้องอย่าเอามารวมกัน แล้วแยกเรียงตามตัวอักษร Pilot (2013)
Alphabetical order, you are good..เรียงตามลำดับตัวอักษรด้วย เธอเก่งจัง Mona-Mania (2013)
in alphabetical order.เรียงตามตัวอักษรเลยนะ Mona-Mania (2013)
- Alphabetical order?- เรียงตามตัวอักษรเลยนะ Pizza Box (2013)
It's not my fault that ned comes before Noreen in alphabetical order!มันไม่ใช่ความผิดของฉัน ที่เน็ดมาก่อน Noreen ในลำดับตัวอักษร! A Haunted House 2 (2014)
Let's put you away, Mr. Hinkle in the right place, like alphabetical order.ไปเข้าที่ซะนะ คุณฮิงเคิล ชาวอันเดอร์แลนด์ คนตาย ประจำที่ ตามลำดับพยัญชนะ Alice Through the Looking Glass (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alphabeticalAll the names are listed in alphabetical order.
alphabeticalLet's classify the names of the students alphabetically.
alphabeticalThe clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.
alphabeticalThe entry words are arranged alphabetically.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขอนุกรม[N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย
เลขอนุกรม[N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
ลำดับอักษร[n. exp.] (lamdap aksøn) EN: alphabetical order   FR: ordre alphabétique [m]
เลขอนุกรม[n. exp.] (lēk anukrom) EN: alphabetical order   
เรียงตามอักษร[adj.] (rīeng tām aksøn) EN: alphabetical   FR: alphabétique
เรียงตามลำดับอักษร[adj.] (rīeng tām lamdap aksøn) EN: alphabetical   
เรียงตามตัวอักษร[adj.] (rīeng tām tūa-aksøn) EN: alphabetical   FR: alphabétique
ตามลำดับอักษร[adv.] (tām lamdap aksøn) EN: alphabetically   FR: alphabétiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPHABETICAL    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L
ALPHABETICALLY    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alphabetical    (j) ˌælfəbˈɛtɪkl (a2 l f @ b e1 t i k l)
alphabetically    (a) ˌælfəbˈɛtɪkliː (a2 l f @ b e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Buchstabenkette {f} | Buchstabenketten {pl}alphabetic string | alphabetical strings [Add to Longdo]
Ordnung {f} | alphabetische Ordnung | numerische Ordnung | systematische Ordnungorder | alphabetical order | numerical order | systematic order [Add to Longdo]
alphabetischalphabetical [Add to Longdo]
alphabetisch {adv}alphabetically [Add to Longdo]
alphabetisch ordnento arrange alphabetically; to arrange in alphabetical order [Add to Longdo]
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing [Add to Longdo]
alphabetischer Katalogalphabetical catalogue [Add to Longdo]
alphabetisches Ordnungssystemalphabetical principle of arrangement [Add to Longdo]
alphabetisches Registeralphabetical index [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alphabetic \Al`pha*bet"ic\, Alphabetical \Al`pha*bet"ic*al\, a.
   [Cf. F. alphab['e]tique.]
   1. Pertaining to, furnished with, expressed by, or in the
    order of, the letters of the alphabet; as, alphabetic
    characters, writing, languages, arrangement. English has
    an alphabetical writing system.
    [1913 Webster]
 
   2. Literal. [Obs.] "Alphabetical servility." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. in alphabetical order.
 
   Syn: abecedarian
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top