ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unscrew*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unscrew, -unscrew-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unscrew(vt) คลายเกลียวออก, Syn. extract, untwist, unhitch, unstopper

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know... you might want... to unscrew that penis sometimes.เธอก็รู้... เธออาจจะต้องการ... จะปลดปล่อยด้วยกระเจี๊ยวในบางครั้ง Better Half (2008)
And if you unscrew the top of that stupid thing, แล้วถ้าลูกพลิกฝากระป๋องบ๊องๆนั่นดู The Psychology of Letting Go (2010)
She once tried to kill him by unscrewing a piece of scaffolding.เธอเคยพยายามฆ่าเขาครั้งนึง โดยการคลายส่วนนึงของนั่งร้าน เธอไว้ใจไม่ได้ She's Better Now (2013)
"Unscrew the locks from the doors."คลายล็อค จากประตู Paper Towns (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอด(v) take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai Definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unscrew (v) ˈʌnskrˈuː (uh1 n s k r uu1)
unscrews (v) ˈʌnskrˈuːz (uh1 n s k r uu1 z)
unscrewed (v) ˈʌnskrˈuːd (uh1 n s k r uu1 d)
unscrewing (v) ˈʌnskrˈuːɪŋ (uh1 n s k r uu1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abschrauben; aufschrauben | abschraubend; aufschraubend | abgeschraubt; aufgeschraubt | schraubte ab/aufto unscrew | unscrewing | unscrewed | unscrewed [Add to Longdo]
losgeschraubtunscrewed [Add to Longdo]
losschrauben | losschraubendto unscrew | unscrewing [Add to Longdo]
schraubt aufunscrews [Add to Longdo]
schraubt losunscrews [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unscrew \Un*screw"\, v. t. [1st pref. un- + screw.]
   To draw the screws from; to loose from screws; to loosen or
   withdraw (anything, as a screw) by turning it.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unscrew
   v 1: loosen something by unscrewing it; "unscrew the outlet
      plate"
   2: loosen by turning; "unscrew the bottle cap" [ant: {screw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top