Search result for

*stellen*

(139 entries)
(1.174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stellen, -stellen-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Line up!AufstellenThe Well (1969)
Set it down!Da hinstellenMagnum Force (1973)
Quick!HinstellenGo Trabi Go (1991)
Up on the left. Bear, stellen.ด้านบนซ้ายมือ แบร์, stellen Trojan Horse (2013)
Stellen!StellenTrojan Horse (2013)
[ Officer ] Alle in einer Einzelreihe aufstellen !คัดเลือก Schindler's List (1993)
[ Man ] Alle in eine Einzelreihe aufstellen !คุณจะพอใจกับแรงงานที่ผมส่งให้ Schindler's List (1993)
Just think what we could do with the likes of them today if they were not just the creation of your disordered BRAIN!Was wir damit alles anstellen könnten, wenn es nicht nur Hirngespinste wären! Unidentified Flying Oddball (1979)
We shall fight on the beach heads, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the courtyards and in the halls, we shall never surrender!Wir werden an den Stränden und Anlegestellen kämpfen, in den Innenhöfen und Burgsälen. Wir werden niemals aufgeben. - Ich werd verrückt! Unidentified Flying Oddball (1979)
Everybody, group up there for the photograph.Aufstellen zum Erinnerungsfoto! Unidentified Flying Oddball (1979)
Bunch in.Schön aufstellenUnidentified Flying Oddball (1979)
When we stay overnight here, we point the wagon to the North Star.Wenn wir hier übernachten, stellen wir die Deichel in Richtung Polarstern. The Villain (1979)
Hey, I want you to meet a friend.Warte, ich möchte dir einen Freund vorstellenThe Wanderers (1979)
Anyway, even if Macro dead, how could I go on living with this reptile?Selbst wenn es nicht so wäre, und du könntest Macro beseitigen, ich könnte mir kein Leben vorstellen neben dieser Viper. Caligula (1979)
You should put them in water as soon as you get home.Sie sollten sie gleich ins Wasser stellen, sobald Sie nach Hause kommen. Don't Go in the House (1979)
Let me introduce.Ich will dir zwei Damen vorstellenDon't Go in the House (1979)
I want you to meet my grandchildren.Ich möchte euch meine Enkel vorstellenThe Kinfolk (1979)
I want you to meet my grandchildren.Ich möchte euch meine Enkel vorstellenThe Kinfolk (1979)
Yeah, but they just put buildings between them.Ja, aber dazwischen stellen sie Häuser. The Kinfolk (1979)
You can't imagine what it's like hoping you never see your own son again as long as you live.Ihr könnt euch das Gefühl nicht vorstellen, zu hoffen, seinen eigenen Sohn im ganzen Leben nie wiederzusehen. The Kinfolk (1979)
- Would you have the music turned down?- Würden Sie die Musik leiser stellen lassen? Terror Express (1980)
Gentlemen, would you turn the volume down a little, please?Herrschaften, würden Sie bitte Ihr Gerät etwas leiser stellenTerror Express (1980)
But you're asking me the same questions as they do.Aber Sie stellen die gleichen Fragen wie die. Terror Express (1980)
Would you like to order something, madam?Möchten Sie etwas bestellen, Signora? Terror Express (1980)
Don't be offended, but I'd like to ask you a delicate question.Ich will dich nicht verärgern, aber ich möchte dir eine indiskrete Frage stellenTerror Express (1980)
You go along too, and call us as soon as you find the radio.Gehen Sie auch mit. Sie stellen Funkkontakt her. Pirates of the 20th Century (1980)
This marine chart indicates the depths.Das ist die Karte der TiefstellenPirates of the 20th Century (1980)
Then how do you propose that we enlist Earth's help?Und wie stellen sie es sich vor, die Hilfe der Erde zu gewinnen? Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Isn't it about time you stopped asking questions and started listening to me?Hören sie bitte auf immer nur Fragen zu stellen und hören sie auf mich. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Imagine a fugitive from another world living amongst you with superior knowledge.Stellen sie sich einen Flüchtling aus einer überlegenen Kultur vor, der unter ihnen lebt. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Can you imagine what would happen if he tried to tamper with a country called America in the 1700s?Können sie sich vorstellen, was dann passiert, wenn er herumpfuscht in der Geschichte eines Landes wie Amerika im 18. Jahrhundert? Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
It's what they're doing to those machines.Es geht darum, was sie mit den Maschinen anstellenSpace Croppers (1980)
This could be one of our most satisfying missions, Troy:Das könnte unsere zufriedenstellendste Mission sein, Troy. Space Croppers (1980)
ROGERS: I would like to introduce motion.Ich möchte einen Antrag stellen Space Croppers (1980)
I am afraid that you are in a lot of trouble!Sie können sich nicht vorstellen was passiert ist! Spaceball (1980)
One of us will sleep while the other tries to make contact:Einer schläft, der andere versucht Kontakt herzustellenSpaceball (1980)
And I'd like you to meet, uh, an acquaintance of mine.Ich möchte ihnen einen Bekannten vorstellenSpaceball (1980)
Hup, hup, hup. Teams are meeting at the plate now, and we'll have the toss of the coin in just a few minutes:Die Teams stellen sich nun auf. Spaceball (1980)
When the game is over, you will make sure that every child moves directly to the bus.Wenn das Spiel vorbei ist, stellen Sie sicher, dass alle Kinder sofort in den Bus gehen. Spaceball (1980)
I: people boarding our plane before anyone can disembark:Ihnen einige Fragen stellen bevor Sie aussteigen können. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
And compute its location from our expected point of impact.Und den Standort zu unserem Aufprallort feststellenThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Turn off that machine!Stellen Sie die Maschine ab! The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Listen, I think I ought to introduce our friends around.Ich möchte meine Freunde vorstellenThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Turn off that machine!Stellen Sie sie aus. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Centuri, keep them from deflecting the antenna.Centurio, halte sie ab die Antenne zu verstellenThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
It would be hard to imagine a Colonial warrior depending on the Cylons for survival, but here I was:Schwer sich vorzustellen, ein Kolonialer Krieger, der es den Zylonen verdankte, dass er überlebte, aber so war's. The Return of Starbuck (1980)
But didn't have the stomach to face the hopelessness of the day ahead:Ich wollte mich nicht der Hoffnungslosigkeit des Tages stellenThe Return of Starbuck (1980)
SHERIFF: Look, John, I've got an Air Force colonel and a newspaper lady running around all over town asking questions.Hör mal, John, ich hab hier einen Luftwaffencolonel und eine Journalistin, die in der Stadt rumlaufen und blöde Fragen stellenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
I mean, I wanna help, but I can't have a company vehicle being used as an ambulance by people who would just as soon sue us out of business as look at us.Und außerdem kann ich ihnen nicht meinen Firmenwagen zur Verfügung stellen. Nachdem sie alles versuchen, um unsere Fabrik zu schließen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
I want you to meet Cindy.Ich möchte dir Cindy vorstellenThe Furlough (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
STELLENBOSCH    S T EH1 L AH0 N B AO2 SH

German-Thai: Longdo Dictionary
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง, วาง(ซึ่งมักหมายถึง วางในลักษณะแนวตั้ง) เช่น einen Topf auf den Tisch stellen วางหม้อบนโต๊ะ, See also: Related: legen, stehen
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา
den Wecker stellenตั้งนาฬิกาปลุก เช่น Hast du den Wecker schon auf sieben Uhr gestellt? เธอตั้งนาฬิกาให้ปลุกตอนเจ็ดโมงหรือยังจ๊ะ
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , See also: S. etw. beantragen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Acker {m}, Feld {n} | den Acker bestellen | einen Acker bewirtschaftenfield | to till the soil | to work the land [Add to Longdo]
Auflegen {n} (einer Anleihe); Ausstellen {n}issue [Add to Longdo]
Anlegestelle {f} | Anlegestellen {pl}marina | marinas [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
die Anwesenheit feststellento call the roll [Add to Longdo]
Arbeitsplatzwechsel {m}; Stellenwechsel {m}job change; change of job [Add to Longdo]
sich ein Armutszeugnis ausstellento shame oneself [Add to Longdo]
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]
Aufmarschieren {n} in Linie; Aufstellen {n}; Errichten {n}deployment [Add to Longdo]
Auslieferungsantrag {m}; Auslieferungsbegehren {n} [jur.] | einen Auslieferungsantrag stellenapplication of extradition; request for extradition; extradition request | to make an extradition request [Add to Longdo]
Baubüro {n}; Baustellenbüro {n}site office [Add to Longdo]
Baustellenbaracke {f}building site hut [Add to Longdo]
Baustelleneinrichtung {f}building site facilities [Add to Longdo]
Baustellenbereich {m}construction zone [Add to Longdo]
Baustellenbesichtigung {f}building site visit [Add to Longdo]
Behauptung {f}; Erklärung {f} | Behauptungen {pl} | unbegründete Behauptung {f} | haltlose Behauptung {f} | eine Behauptung aufstellenassertion | assertions | assertion without substance | untenable assertion | to make an assertion [Add to Longdo]
Behauptungen über etw. aufstellento make claims about sth. [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Überlegung {f} | Überlegungen anstellen (zu)observation | to make observations (about; on) [Add to Longdo]
Beratungsstelle {f} | Beratungsstellen {pl}information centre | information centres [Add to Longdo]
an jdn. Besitzansprüche stellento be possessive towards sb. [Add to Longdo]
Betrachter {m}; Betrachterin {f}; Beschauer {m}; Beschauerin {f} | der aufmerksame Betrachter wird feststellenviewer | to the alert eye it will become apparent [Add to Longdo]
Bettstelle {f} | Bettstellen {pl}bedstead | bedsteads [Add to Longdo]
unter Beweis stellen; beweisento prove {proved; proved, proven} [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Brandstelle {f} | Brandstellen {pl}scene of fire | scenes of fire [Add to Longdo]
Bruchschaden {m}; Bruchstellen {pl}breakages [Add to Longdo]
Bruchstelle {f} | Bruchstellen {pl}site of fracture | sites of fracture [Add to Longdo]
Bushaltestelle {f}; Autobushaltestelle {f} | Bushaltestellen {pl}; Autobushaltestellen {pl}bus stop | bus stops [Add to Longdo]
unter Denkmalschutz stellento put a preservation order on; to list; to schedule [Add to Longdo]
Dezimalstelle {f} | Dezimalstellen {pl}decimal place | decimal places [Add to Longdo]
Diagnose {f} | Diagnosen {pl} | eine Diagnose stellendiagnosis | diagnosises | to make a diagnosis [Add to Longdo]
in Dienst stellento commission [Add to Longdo]
Disposition {f} | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal [Add to Longdo]
Druckstelle {f} (an Obst) | Druckstellen bekommenbruise (on fruit) | to bruise [Add to Longdo]
Einnahme {f} | Einnahme einstellen; absetzentaking | to stop taking [Add to Longdo]
Einstellen {n}; Einstellung {f}adjusting [Add to Longdo]
Einstellung {f}; Einstellen {n}; Einregulierung {f}; Regelung {f}; Anpassung {f}; Adaptierung {f}; Justierung {f} | Einstellen der Uhrzeit | Einstellen von Ventilatoren während des Betriebesadjustment | clock time adjustment | in-flight adjustment of fans [Add to Longdo]
Einstellung {f} (eines Arbeitssuchenden); (Stellen-) Vermittlung {f}placement [Add to Longdo]
Erstellen {n} eines Dokumentsauthoring [Add to Longdo]
automatisches Erstellenauto create [Add to Longdo]
Einbau von Fallen; Einbau von Schwachstellen; Fallenstellen {n}entrapment [Add to Longdo]
Fehlstelle {f}; Ausriss {m} (im Holz) | Fehlstellen {pl}; Ausrisse {pl}skip | skips [Add to Longdo]
Feuerstelle {f} | Feuerstellen {pl}fireplace | fireplaces [Add to Longdo]
Feuerstelle {f} | Feuerstellen {pl}hearth | hearths [Add to Longdo]
Frage {f} | Fragen {pl} | einfache Frage; Frage, die leicht zu beantworten ist | eine Frage der Zeit | eine Frage zu etw. | ohne Frage | an jdn. eine Frage haben | eine Frage stellen | eine Frage aufwerfen | jdn. mit Fragen überschütten | in Frage kommen | die deutsche Frage [hist.]question | questions | no brainer question | a question of time; a matter of time | a question on sth. | without question; without doubt | to have a question for sb. | to ask a question | to raise a question | to pelt sb. with questions | to be possible; to be worth considering | the German question; the German issue [Add to Longdo]
Geilstellen {pl}; Mistplätze {pl}rank patches [Add to Longdo]
Geschäftsstelle {f}; Agentur {f}; Vertretung {f}; Büro eines Agenten | Geschäftsstellen {pl}; Agenturen {pl}; Vertretungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted [Add to Longdo]
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偽る[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
就ける[つける, tsukeru] einstellen, anstellen [Add to Longdo]
抱える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
据える[すえる, sueru] -setzen, -stellen, -legen [Add to Longdo]
据え付ける[すえつける, suetsukeru] aufstellen, montieren [Add to Longdo]
採る[とる, toru] annehmen, nehmen, anstellen;, sammeln (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]
支店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
棚上げ[たなあげ, tanaage] beiseitelegen, zurueckstellen [Add to Longdo]
求人[きゅうじん, kyuujin] Stellenangebot [Add to Longdo]
矯める[ためる, tameru] geradebiegen, verbessern, abstellen [Add to Longdo]
矯め直す[ためなおす, tamenaosu] korrigieren, abstellen [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] aufstellen, errichten [Add to Longdo]
編む[あむ, amu] stricken, haekeln, zusammenstellen, herausgeben [Add to Longdo]
耕す[たがやす, tagayasu] (Boden) bestellen, bebauen [Add to Longdo]
自己紹介[じこしょうかい, jikoshoukai] sich_selbst_vorstellen [Add to Longdo]
[せい, sei] herstellen, machen [Add to Longdo]
見極める[みきわめる, mikiwameru] durchschauen, feststellen [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] eng_stellen, zusammenruecken, kuerzne, verkuerzen [Add to Longdo]
誇示[こじ, koji] zur_Schau_stellen [Add to Longdo]
載せる[のせる, noseru] setzen, legen, stellen;, beladen, laden;, eintragen, veroeffentlichen [Add to Longdo]
述べる[のべる, noberu] feststellen, sagen, erwaehnen, erklaeren [Add to Longdo]
造る[つくる, tsukuru] herstellen, produzieren, bauen [Add to Longdo]
陳列[ちんれつ, chinretsu] ausstellen [Add to Longdo]
雇う[やとう, yatou] anstellen, einstellen, mieten, chartern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 stellen [stɛlən]
   lay down; place; put; put down
   edit
   guess; presume; suppose; surmise
   adjust; put right
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 stellen [ʃtɛlən]
   laid}; set}; to lay {laid; to put; to set {set; to stick
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Stellen [ʃtɛlən] (n) , pl.
   locations; placement; steads
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top