Search result for

*sprechen*

(127 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sprechen, -sprechen-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Speak up.Sprechen Sie. A Nest of Gentry (1969)
'Es heißt sprechenCanadian Bacon (1995)
Go ahead.Sprechen Sie. Countdown (2004)
Ich sprechen some Deutsch, but that's about it.ฉันพูดภาษาเยอรมันได้บ้าง(ภาษาเยอรมัน)/N แต่ก็นั่นแหละนะ Tarantella (2012)
Oh, yeah? Sprechen sie headlock?เป็นไง ท่าเฮดล็อค? We All Fall Down (2012)
Talk.SprechenThe Ewok Adventure (1984)
Talk.Sprechen Sie. The Neutral Zone (1988)
Weiterlaufen ! Weiterlaufen ! Nicht sprechen !"โรงพยาบาล" Schindler's List (1993)
Not unless it's unavoidable we contact you.We're known for our discretion.Nur wenn es unumgänglich wird, dass wir Sie sprechen. - Sonst sind wir sehr diskret. Time After Time (1979)
-I demand to see Lieutenant Mitchell!Bitte, wo ist Lieutenant... - Ich verlange Lieutenant Mitchell zu sprechenTime After Time (1979)
-Let me see Lieutenant Mitchell.Lassen Sie mich mit dem Lieutenant sprechen. Bitte. Time After Time (1979)
Peter, the chief wants you.Peter, der Chef will dich sprechenZombie (1979)
That's a promise.Das ist ein VersprechenZombie (1979)
Talk about it outside.Lass uns draußen sprechenZombie (1979)
- I want a robot that walks, talks, the works!Ich brauche einen Roboter, der gehen, sprechen, sehen kann - alles! Unidentified Flying Oddball (1979)
Close the hatch.Ich möchte mit dir sprechenUnidentified Flying Oddball (1979)
Let him speak.Lasst ihn sprechenUnidentified Flying Oddball (1979)
Er, King Arthur, could I please have a word with you after the burning?König Artus, kann ich nach meiner Verbrennung kurz mit Ihnen sprechenUnidentified Flying Oddball (1979)
Er... Sandi, could I talk to you for a second?Sandy, kann ich mit dir sprechenUnidentified Flying Oddball (1979)
I want to see him alone.Ich will allein mit ihm sprechenThe Villain (1979)
I come to speak with straight tongue.Ich komme um zu sprechen mit gerader Zunge. The Villain (1979)
Is that the way your old man talks?Sprechen eure Väter so? The Wanderers (1979)
- You know, I think we can talk business better in the park.- Wisst ihr, ich denke, wir sollten das besser im Park besprechenThe Wanderers (1979)
If we gonna travel together, you gotta promise not to be an asshole.Wenn wir fahren, musst du versprechen, dich nicht wie ein Arschloch zu benehmen. The Wanderers (1979)
Who are you talking about, master?Von wem sprechen Sie, Meister? The Incredible Kung Fu Master (1979)
Speaking statues.Das sind sozusagen sprechende Standbilder, ja? Caligula (1979)
You call for me, Caesar?Du wolltest mich sprechen, Cäsar? Caligula (1979)
You are wanted by the Queen Mother.Die Königin Mutter will dich sprechenDon't Go Near the Park (1979)
Don't talk about your father that way.Du darfst so nicht über dein Vater sprechenDon't Go Near the Park (1979)
[ALL SPEAKING INDISTINCTLY](ALLE SPRECHEN UNVERSTÄNDLICH) The Kinfolk (1979)
The radio chief wants to see you right away.Der Funkoffizier möchte dich sprechenPirates of the 20th Century (1980)
I'd like to speak to the captain.Ich will den Kapitän sprechenPirates of the 20th Century (1980)
Well, seems some big shots wanna talk to you two guys.Nun, scheinbar wollen euch ein paar hohe Tiere sprechenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Jamie, this radio mike will pick up everything you and the Doctor discuss about his connection with those terrorists.Jamie, über dieses Mikrofon könne wir alles aufnehmen, worüber sie mit Dr. Mortinson sprechenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
These are the two gentlemen you wanted to talk about.Das sind die beiden Herren, über die sie sprechen wollten. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Mortinson to be in the United Broadcasting Company's studios in Los Angeles this morning, to talk to us about his ordeal:Wir haben Dr. Mortinson heute morgen in unser Studio in L.A. eingeladen um mit ihm über seine Erlebnisse zu sprechenGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Excuse me for barging in like this, sir, but I must have a word.Tut mir leid, aber ich muss mit Ihnen sprechenSpace Croppers (1980)
We'd hoped to discuss the matter with you.Wir würden das gerne mit Ihnen besprechenSpace Croppers (1980)
Just covering the basics of video transmission.Wir besprechen die Funktion einer Videoübertragung. Spaceball (1980)
With proper medical attention.Mit entsprechender medizinischer Hilfe. Spaceball (1980)
No, I just don't want to talk about women anymore.Nein, ich will nur nicht über Frauen sprechenThe Return of Starbuck (1980)
Speaking of which, I'll ask you again, Jamie. Why are you here?Und wo wir davon sprechen, würden sie mir verraten, warum sie hier sind? The Super Scouts: Part 1 (1980)
Do you mind if I speak to you and your boys for a couple of minutes?Könnte ich einen Augenblick mit ihnen und ihren Jungs sprechenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
Oh, you don't mind if I talk to them?Kann ich mal mit ihnen sprechenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
It's all right. They know what they're talking about.Schin gut, sie wissen, wovon sie sprechenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
That, I can promise you, gentlemen.Das kann ich ihnen versprechen, meine Herren. The Super Scouts: Part 1 (1980)
We have lips so that we may speak, we gave eyes so that we may see.Wir haben Lippen, damit wir sprechen können, The Super Scouts: Part 2 (1980)
You can talk.Du kannst doch sprechenThe Furlough (1980)
- Speak for yourself, Mr. Godsey.- Du kannst für dich allein sprechenThe Furlough (1980)
I am on my way to the Baldwins' to discuss John-Boy's party.Ich gehe zu den Baldwins, um John-Boys Party durchzusprechenThe Furlough (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
sprechen(vi) |spricht, sprach, gesprochen| พูด, กล่าว, ปราศัย เช่น Wovon sprichst du? เธอพูดถึงอะไรนะ
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง
entsprechen(vt) |entspricht, entsprach, hat entsprochen| เทียบเท่ากับ, สัมพัทธ์ : etw. entspricht etw.(Dat) เช่น 50 Baht entsprechen circa 1 Euro. เงินห้าสิบบาทเทียบได้เท่ากับหนึ่งยูโร
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้ , See also: S. passend ,
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, See also: S. gemäß,
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ansprechendlogging [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise [Add to Longdo]
im Chor singen; im Chor sprechen | im Chor singend | singt im Chor | sang im Chorto chorus | chorusing | choruses | chorused [Add to Longdo]
Dialekt {m} | Dialekte {pl} | Dialekt sprechendialect | dialects | to speak in dialect [Add to Longdo]
Eheversprechen {n}promise of marriage [Add to Longdo]
Einsprechende {m,f}; Einsprechender [jur.] | Einsprechenden {pl}; Einsprechende [jur.]opposer; opponent | opposers; opponents [Add to Longdo]
Gehalt {n}; Besoldung {f}; Bezug {m} [Ös.] | Gehälter {pl}; Besoldungen {pl}; Bezüge {pl} | ein Gehalt beziehen; ein Gehalt erhalten | der Leistung entsprechendes Gehaltsalary | salaries | to draw a salary | salary commensurate with one's performance [Add to Longdo]
Heiratsversprechen {n}promise to marry [Add to Longdo]
Kauderwelsch reden; Kauderwelsch sprechen | Kauderwelsch redend | Kauderwelsch gesprochen | er/sie redet Kauderwelschto gibber | gibbering | gibbered | he/she gibbers [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise [Add to Longdo]
Oxymoron {n}; Zusammenstellung einander widersprechender Begriffeoxymoron [Add to Longdo]
Recht sprechento administer justice [Add to Longdo]
Recht sprechento dispense justice [Add to Longdo]
Regel {f} | Regeln {pl} | in der Regel; im Regelfall | den Regeln entsprechend; gemäß den Regeln | nach den Regeln | eine Regel verletzen | nach allen Regeln der Kunst | die anwendbaren Regeln | eine fast überall anwendbare Regelrule | rules | as a rule | according to the rules | under the rules | to break a rule | by every trick in the book | the rules applicable | a rule of great generality [Add to Longdo]
mit jdm. Rücksprache halten; sich mit jdm. besprechen; mit jdm. konferierento confer with sb. [Add to Longdo]
Seele {f} | Seelen {pl} | mit ganzer Seele | jdm. aus der Seele sprechen | sich etw. von der Seele redensoul | souls | with all one's soul | to express exactly what sb. feels | to get sth. off one's chest [Add to Longdo]
Sprache {f}; Sprechen {n}speech [Add to Longdo]
fließendes Sprechen (in einer Fremdsprache)fluency (in a foreign language) [Add to Longdo]
Tischgebet {n} | Tischgebete {pl} | Tischgebet sprechengrace | graces | to say grace [Add to Longdo]
Titel {m} | Titel {pl} | akademischer Titel | jdn. mit Titel ansprechen | einen titel tragentitle | titles | academic title | to address sb. by his/her title | to bear a title; to have a title [Add to Longdo]
Übersprechen {n}; Nebensprechen {n} [electr.]cross-talk; crosstalk [Add to Longdo]
Versprechen {n}; Zusage {f}assurance; pledge [Add to Longdo]
Versprechen {n}; Versprechung {f}; Zusage {f} | Versprechen {pl}; Versprechungen {pl}; Zusagen {pl} | sein Versprechen halten | ein Versprechen geben (halten; brechen) | jdm. große Versprechungen machen | jdn. mit Versprechungen abspeisenpromise | promises | to keep one's promise | to make (keep; break) a promise | to promise someone the earth | to palm sb. off with promises [Add to Longdo]
Versprechen {n} für die Zukunftrain check [Add to Longdo]
sein Veto einlegen; widersprechen | Veto einlegend; widersprechend | Veto eigelegt; widersprochento veto | vetoing | vetoed [Add to Longdo]
Wahlversprechen {n} [pol.]pre-election promise [Add to Longdo]
Wein {m} (Getränk) | Wein vom Fass | lieblicher Wein | offener Wein | verfälschter Wein | bei einem Glas Wein | dem Wein tüchtig zusprechenwine | wine from the wood | sweet wine | wine by the carafe; wine by the glass | adulterated wine | over a glass of wine | to do justice to the wine [Add to Longdo]
Zahlungsversprechen {n}promise to pay [Add to Longdo]
dem Zeitgeist entsprechendzeitgeisty [Add to Longdo]
Zweck {m}; Absicht {f}; Vorsatz {m}; Bestimmung {f} | einem Zweck entsprechen | zu diesem Zweck | den Zweck erfüllenpurpose | to answer the purposes | with this in mind | to serve the purpose [Add to Longdo]
sich mit jdm. absprechen (über) | absprechend | abgesprochento arrange with someone (about) | arranging | arranged [Add to Longdo]
jdm. ein Talent absprechento deny someone's talent [Add to Longdo]
jdm. ein Recht absprechento deprive someone of a right [Add to Longdo]
affektiert sprechento drawl [Add to Longdo]
analog; ähnlich; entsprechend {adj}analogical [Add to Longdo]
angemessen; entsprechend; ausreichend {adj}adequate [Add to Longdo]
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj}appropriate [Add to Longdo]
ansprechen | ansprechend | angesprochento accost | accosting | accosted [Add to Longdo]
ansprechento respond [Add to Longdo]
ansprechen | angesprochento speak to | spoken to [Add to Longdo]
jdn. ansprechen; sich an jdn. wenden | sich an den Vorsitzenden wendento address oneself to sb. | to address the chair [Add to Longdo]
etw. ansprechento address sth. [Add to Longdo]
jdn. ansprechen; jdm. gefallento catch sb.'s fancy; to take sb.'s fancy [Add to Longdo]
ansprechend; reizvoll; gefälligappealing [Add to Longdo]
ansprechend {adv}appealingly [Add to Longdo]
ausgewogen; entsprechend {adj}; im Einklang stehendbalanced; commensurate [Add to Longdo]
aussichtsvoll; vielversprechend {adj} | aussichtsvoller | am aussichtsvollstenpromising | more promising | most promising [Add to Longdo]
aussprechen | aussprechend | ausgesprochento pronounce | pronouncing | pronounced [Add to Longdo]
aussprechen; verkünden; erklären | aussprechend; verkündend; erklärend | ausgesprochen; verkündet; erklärtto pronounce | pronouncing | pronounced [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公約[こうやく, kouyaku] oeffentliches_Versprechen [Add to Longdo]
[じゅん, jun] ENTSPRECHEND ANWENDEN, NACHAHMEN [Add to Longdo]
口約[こうやく, kouyaku] muendliches_Versprechen [Add to Longdo]
口走る[くちばしる, kuchibashiru] sich_verplaudern, sich_versprechen [Add to Longdo]
右と言えば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (staendig) widersprechen [Add to Longdo]
吐露[とろ, toro] sich_offenbaren, sich_aussprechen [Add to Longdo]
嘱望[しょくぼう, shokubou] viel_erwarten (von), sich_viel_versprechen (von) [Add to Longdo]
契る[ちぎる, chigiru] schwoeren, geloben, versprechen [Add to Longdo]
弁舌[べんぜつ, benzetsu] das_reden, das_Sprechen, Beredsamkeit [Add to Longdo]
相応[そうおう, souou] entsprechen, angemessen_sein [Add to Longdo]
[やく, yaku] UNGEFAEHR, RUND, VERSPRECHEN, VERABREDUNG [Add to Longdo]
約束[やくそく, yakusoku] Versprechen, Verabredung [Add to Longdo]
背く[そむく, somuku] widersprechen, zuwiderhandeln [Add to Longdo]
話し合う[はなしあう, hanashiau] besprechen, sich_unterhalten (ueber) [Add to Longdo]
話す[はなす, hanasu] sprechen [Add to Longdo]
語る[かたる, kataru] sprechen, erzaehlen [Add to Longdo]
読み誤る[よみあやまる, yomiayamaru] falsch_lesen, falsch_aussprechen [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] zuverlaessig, vertrauenswuerdig, vielversprechend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sprechen [ʃprɛçən]
     spoken} (about); to speak {spoke
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top