Search result for

*scanner*

(113 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scanner, -scanner-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scanner[N] เครื่องสแกนเนอร์
scanner[N] เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี, See also: อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ, เครื่องแสกนเนอร์
CT scanner[N] เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์, Syn. CAT scanner
CAT scanner[N] เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์, Syn. CT scanner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
image scannerเครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Scannerเครื่องสแกนเนอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
scannerสแกนเนอร์,เครื่องกราดตรวจ
อุปกรณ์สำหรับอ่านข้อมูลประเภทหนึ่งซึ่งมีหลายลักษณะ ลักษณะหนึ่งคล้ายปืนแสงมีใช้ตามห้างสรรสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายของที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกการขาย พนักงานเก็บเงินใช้ปืนแสงยิงลำแสงสีเขียวไปยังรหัสแท่ง (bar code) ที่ติดอยู่บนฉลากสินค้า แสงจะสะท้อนกลับไปและทำให้สแกนเนอร์รู้ว่าฉลากสินค้านั้นพิมพ์หมายเลขอะไรไว้ อีกลักษณะหนึ่งคล้ายกับแบบแรกแต่ไม่มีแสงเลเซอร์ยิงออกมาและใช้วางทาบกับเอกสารเพื่ออ่าน ภาพลักษณ์ หรือ Image ของเอกสารเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพลักษณ์นี้จะเปลี่ยนเป็นข้อความได้ก็โดยใช้โปรแกรม OCR และอีกลักษณะหนึ่งเป็นเหมือนกล่องแบนๆ เล็กๆ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เมื่อต้องการอ่านภาพลักษณ์ของเอกสารแผ่นใดก็ให้นำเอกสารนั้นวางคว่ำหน้าลงกล่อง ปิดฝาแล้วกดปุ่ม เครื่องฉายจะกราดแสงไปบนเอกสารแล้วรับภาพสะท้อนนั้นไปเก็บในคอมพิวเตอร์เป็น ภาพลักษณ์ [คอมพิวเตอร์]
Body Scannerใช้ตรวจได้ทั้งตัว [การแพทย์]
scannerสแกนเนอร์, อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล ซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยส่งแสงไปที่เอกสารเพื่อให้ตัวรับแสง อ่านเอกสารแล้วเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพดิจิทัล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
R2, set up the scanner, modulate for incoming,อาร์ทู ติดตั้งระบบสแกน เรากำลังจะค้นหา เอ่อ Rising Malevolence (2008)
No, R2, tune the scanners for life forms.ไม่ อาร์ทู เปิดเครื่องสแกนสัญญานสิ่งมีชีวิต เอาแบบละเอียดมากที่สุดนะ ทำไมเราต้องสแกนหาสัญญานสิ่งมีชีวิต Rising Malevolence (2008)
The scanners are practically useless. Got anything on the emergency channel R2?ระบบสแกนช่างไร้ประโยชน์ซะจริง พบสัญญาณอะไรบ้างมั้ย อาร์ทู? Rising Malevolence (2008)
Reduce speed and activate your scanners.ลดความเร็วซะ แล้วเปิดระบบสแกน Rising Malevolence (2008)
R2 isn't on the scanners.ระบบสแกนหาอาร์ทูไม่เจอ Downfall of a Droid (2008)
Activate long-range scanners.เปิดระบบสแกนระยะไกล Downfall of a Droid (2008)
They'll have to. The scanners are useless.ก็ต้องยังงั้นล่ะ เครื่องค้นหาใช้ไม่ได้เลย Shadow of Malevolence (2008)
Keep jamming their scanners. If they spot us, we're dead.คอยรบกวนสัญญาณมันไว้ ถ้ามันเจอเรา เราตายแน่ Duel of the Droids (2008)
Scanners are negative, General.เครื่องสแกนไม่พบอะไรครับ ท่านนายพล Lair of Grievous (2008)
Just heard on the scanner, some kind of police standoff at Empire University.ได้ยินจาก วิทยุสื่อสาร มีตำรวจ \ ยกกำลังไปล้อมที่ มหาวิทยาลัย Empire Superhero Movie (2008)
When they stole the weapons case, I set my scanner to look out for the tracking beacon in case it came back on.ตอนที่พวกนั้นขโมยกระเป๋าไป ฉันตั้งตัวสแกน ให้ค้นหาเครื่องส่งสัญญาณในกระเป๋าใก้ส่งสัญญาณกลับมา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
There's nothing on the scanner.สแกนแล้วไม่พบอะไร G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So how'd they get them past security scanners?พวกเค้าผ่านเครื่องตรวจจับได้ยังไงนะ ? Bloodline (2009)
I heard the call go out over my scanner.ได้ยินเสียงเรียกจากเครื่องรับวิทยุของฉัน Bulletproof (2009)
He's got scanners, detectors.เขามีเครื่องดักฟัง เครื่องตรวจจับ Na Triobloidi (2009)
I don't want a scanner or a $20 Rf detector tanking this operation.ฉันไม่ต้องการ ให้มีเครื่องดักฟังในรัศมี20 ไมล์ ทำตามแผนต่อ Na Triobloidi (2009)
Sooner we get that under the scanner, the sooner we can hunt down that creep and his army of flying chips.รีบเอามันไปสแกน เราจะได้รีบออกไปไล่ล่า กับเจ้าหมอนั่นและฝูงชิปบินของมันซะที Ben 10: Alien Swarm (2009)
The doc said the CT scanner is free.หมอบอกว่าเครื่องซีทีสแกนว่างแล้ว Killing Your Number (2009)
They're on red alert. Infiltration is impossible without security clearance and retina scanners. That all depends on who you know.พวกเขากำลังเฝ้าระวัง ไม่มีทางเข้าไปได้โดยไม่ผ่าน การตรวจค้นกับสแกนม่านตา Episode #3.3 (2009)
I was on my way there when I heard the scanner.ฉันกำลังอยู่ระหว่างทางไปยิม ตอนที่ได้ยินข่าว Lost Boys (2009)
Okay, let's get him into the C.T. scanner, check out that head injury.โอเค เอาเข้าเข้าเครื่องซีทีสแกน ตรวจที่ศีรษะที่บาดเจ็บ Bryce ดูแลเขาด้วย No More Good Days (2009)
- I saw your apartment, the police scanner,ผมเห็นห้องของคุณ จดหมายข่าวตำรวจ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
They keep bumping Ned from the scanner.พวกเขานำตัวเน็ดออกมา จากเครื่องสแกนแล้ว Black Swan (2009)
- And I need that scan of Ned's, so wheel him to the scanner yourself if you have to.งั้นส่งเขาเข้าไปห้องสแกน ด้วยตัวคุณเองถ้าจำเป็นต้องทำ Black Swan (2009)
That was you on the police scanner, right? And this is a trick.นายพูดลงวิทยุของตำรวจ ใช่ไหม? Changing Channels (2009)
I will jam the temple's scanners.ข้าจะรบกวนการสแกนของวิหาร Holocron Heist (2009)
All the scanners were behaving strangely for a moment.ระบบสแกนเนอร์ทั้งหมด ดูเหมือนจะผิดปกติไปชั่วครู่ Holocron Heist (2009)
From there, you'll be able to temporarily jam their scanners so they are unable to target the incoming tanks.จากจุดนั้น เจ้าสามารถรบกวนเครื่องสแกน ของพวกมันชั่วคราวได้ ทำให้พวกมันไม่สามารถเล็งเป้ารถถังที่ผ่านเข้ามา Landing at Point Rain (2009)
Let's jam their scanners. Droid poppers ready.รบกวนเครื่องสแกนของพวกมันเถอะ ระเบิดดรอยด์พร้อม Landing at Point Rain (2009)
We use retinal scanners.ม่านตาดำสแกนเนอร์เพื่อการใช้งาน. Angels & Demons (2009)
They pulled all the local scanners!เขาเลยดึงเครื่องสแกนกลับไปหมด Repo Men (2010)
Look at it, Beth, it's a scanner. That's it.ดูสิเบ็ธ นี่มันเครื่องสแกน มีแค่นั้น Repo Men (2010)
- Hey, Joao, is that a fucking scanner?เฮ้ เจาจะรับสัญญาณได้เหรอ The Bang Bang Club (2010)
All you gotta do is put your thumb on that scanner pad, and that's it.ราตรีสวัสดิ์ทุกคน ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ทุกคน Our Family Wedding (2010)
(SCANNER BEEPlNG rapidly) where kids have no access to medical care. Whoa. Hello.ไม่นะ,แค่ตั้งใจจะพูดในตอนนั้น Our Family Wedding (2010)
All the police scanners are talking about you.ตำรวจทั้งหมดกำลัง พูดถึงแกอยู่ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Listening to that police scannerฟังวิทยุตำรวจ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
I should be able to run it through the scanner.ผมอาจสามารถเอามันไปสแกนได้แล้ว Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Fingerprint scanner.สแกนลายนิ้วมือ Chuck Versus the Beard (2010)
Use your scanners toใช้สแกนเนอร์ของเจ้า Voyage of Temptation (2010)
Use your scanners.ใช้สแกนเนอร์เจ้าสิ Voyage of Temptation (2010)
So I assume scanners can't detect it.งั้นข้าคิดว่าเครื่องสแกน คงจะตรวจจับมันไม่ได้สินะ Cat and Mouse (2010)
They may not need scanners to know we're here.ถึงพวกมันไม่ใช้เครื่องสแกนก็รู้ว่าเราอยู่นี่ Cat and Mouse (2010)
There are independent voice and fingerprint scanners.ระบบสแกนเสียงและลายนิ้วมือ The Bozeman Reaction (2010)
I rigged up my very own... holy rollin' police scanner.ฉันใช้วิธีแบบที่เคยใช้กับ เครื่องดักฟังวิทยุเทวดา Dark Side of the Moon (2010)
I don't see anything on my scanners.ข้าไม่เห็นอะไรเลยบนเครื่องสแกน Bounty Hunters (2010)
Hey. Just heard on the scanner...เฮ เพิ่งได้ข่าว มาจากเครื่องสแกน Let No Man Put Asunder (2010)
It's impossible for civilians to by a scanner and listen in. And?มันเป็นไปได้สำหรับประชาชนพลเรือน โดยอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ แอบดักฟังมัน Episode #1.2 (2010)
Do you have a black light scanner?คุณมีเครื่องสแกนแบล๊กไลท์ไหม? ...A Thousand Words (2010)
Scanners picked up an explosion.- เครื่องสแกนตรวจพบการระเบิด R2 Come Home (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สแกนเนอร์[n.] (sakaēnnoē) EN: scanner   FR: scanner [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANNER    S K AE1 N ER0
SCANNERS    S K AE1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scanner    (n) (s k a1 n @ r)
scanners    (n) (s k a1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtaster {m}scanner [Add to Longdo]
Bildabtastgerät {n}video scanner [Add to Longdo]
Blattabtaster {m}; Scanner {m}scanner [Add to Longdo]
Flachbettscanner {n} [comp.]flat-bed scanner [Add to Longdo]
Laserscanner {m}laser scanner [Add to Longdo]
Lesestift {m}code pen; hand-held scanner [Add to Longdo]
Markierbelegabtaster {m}; Markierbelegleser {m}mark scanner [Add to Longdo]
Streifenkodeabtaster {m}bar code scanner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner [Add to Longdo]
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
カラーイメージスキャナ[, kara-ime-jisukyana] (n) {comp} graphics scanner [Add to Longdo]
カラースキャナー[, kara-sukyana-] (n) colour scanner (color) [Add to Longdo]
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner [Add to Longdo]
スキャナー(P);スキャナ[, sukyana-(P); sukyana] (n) scanner; (P) [Add to Longdo]
ドラムスキャナ[, doramusukyana] (n) {comp} drum scanner [Add to Longdo]
ハンディスキャナ[, handeisukyana] (n) {comp} handy scanner [Add to Longdo]
ハンドヘルドスキャナ;ハンドヘルドスキャナー[, handoherudosukyana ; handoherudosukyana-] (n) {comp} hand-held scanner; handheld scanner [Add to Longdo]
バーコードスキャナー[, ba-ko-dosukyana-] (n) bar code scanner [Add to Longdo]
フィルムスキャナ[, firumusukyana] (n) {comp} film scanner [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[, furattobettosukyana] (n) {comp} flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.) [Add to Longdo]
フラットベッドスキャナ[, furattobeddosukyana] (n) {comp} flatbed scanner [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきスキャナ, kougakushiki sukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] (n) magnetic resonance imaging scanner; MRI scanner [Add to Longdo]
走査器[そうさき, sousaki] (n) {comp} scanner [Add to Longdo]
走査装置[そうさそうち, sousasouchi] (n) scanning device; scanner [Add to Longdo]
通紙[つうし, tsuushi] (n,vs) feeding paper through a device (printer, scanner, etc.) [Add to Longdo]
読み取り(P);読取り[よみとり, yomitori] (n,vs) reading (e.g. by a scanner); (P) [Add to Longdo]
複合機[ふくごうき, fukugouki] (n) (1) multifunction machine; (2) combination printer-copier-scanner-fax [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫描仪[sǎo miáo yí, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄧˊ, / ] scanner (device) [Add to Longdo]
扫描器[sǎo miáo qì, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄑㄧˋ, / ] scanner [Add to Longdo]
扫瞄[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] to scan (documents); scanner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner [Add to Longdo]
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner [Add to Longdo]
走査器[そうさき, sousaki] scanner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Scanner [skɛnr] (n) , s.(m )
     scanner
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top