ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*redeemer*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: redeemer, -redeemer-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน, Syn. rescurer, deliverer
Redeemer(n) พระเยซูคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์

English-Thai: Nontri Dictionary
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My strength, and my redeemer.สรรเสริญพระผู้ไถ่บาป Beneath the Planet of the Apes (1970)
We lost a cruiser, the Redeemer, plus an entire squadron of fighters.เราเสียยานลาดตระเวนรีดีมเมอร์ไป รวมทั้งฝูงบินไฟท์เตอร์ทั้งหมดด้วย Storm Over Ryloth (2009)
Let us commend our brother George to the mercy of God, our Maker and Redeemer.ถ้าจะมีซักสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์จอร์จได้ทรงสอนไว้ สิ่งนั้นคือศิลปะของผู้นำ ซึ่ง เป็นเสมือนพี่ของผู้ติดตามของเขาด้วย The King's Speech (2010)
Battle is the great redeemer. The fiery crucible in which the only true heroes are forged.เป็นสิ่งที่ประสบประสาท สถานที่สร้างวีรบุรุษขึ้นมา Edge of Tomorrow (2014)
Battle is the great redeemer.สงครามคือ การชุบตัวชั้นดี Edge of Tomorrow (2014)
Battle is the great redeemer. The fiery crucible in which the only true heroes are forged.เป็นสิ่งที่ประสบประสาท สถานที่สร้างวีรบุรุษขึ้นมา Edge of Tomorrow (2014)
Battle is the great redeemer.สงครามคือ แหล่งชุบตัวชั้นดี สอง Edge of Tomorrow (2014)
Battle is the great redeemer. The fiery crucible in which the only true heroes are forged. Yes?เป็นสถานที่ๆหล่อหลอมวีรบุรุษขึ้นมา ว่าไง Edge of Tomorrow (2014)
You're the anointed redeemer of your family.แกได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ไถ่บาปของตระกูลแก Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
My old man always said you were a half-ass punk... over at Holy Redeemer as a kid.Mein Vater sagte immer, du hast dich als Kind wie ein Möchtegern-Draufgänger benommen,... drüben auf dem Holy Redeemer - Friedhof. Collateral Damage (2003)
You know Redeemer Free Chruch?Kennst du die Redeemer Free Church? Work (2009)
We lost a cruiser, the Redeemer, plus an entire squadron of fighters.Wir haben den Kreuzer Redeemer verloren und eine komplette Jägerstaffel. Storm Over Ryloth (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาไถ่(n) Great Redeemer, Syn. พระเยซู, Thai Definition: ผู้โปรดให้พ้นบาป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redeemer (n) rˈɪdˈiːmər (r i1 d ii1 m @ r)
redeemers (n) rˈɪdˈiːməz (r i1 d ii1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迈赫迪[Mài hè dí, ㄇㄞˋ ㄏㄜˋ ㄉㄧˊ, / ] Mahdi or Mehdi (Arabic: Guided one), redeemer of some Islamic prophesy, #96,229 [Add to Longdo]
救赎主[jiù shú zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ ㄓㄨˇ, / ] Redeemer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlöser {m}redeemer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redeemer \Re*deem"er\ (r?*d?m"?r), n.
   1. One who redeems.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, the Savior of the world, Jesus Christ.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Redeemer
   n 1: a teacher and prophet born in Bethlehem and active in
      Nazareth; his life and sermons form the basis for
      Christianity (circa 4 BC - AD 29) [syn: {Jesus}, {Jesus of
      Nazareth}, {the Nazarene}, {Jesus Christ}, {Christ},
      {Savior}, {Saviour}, {Good Shepherd}, {Redeemer},
      {Deliverer}]
   2: someone who redeems or buys back (promissory notes or
     merchandise or commercial paper etc.)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top