ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rearmost*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rearmost, -rearmost-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rearmost(adj) ซึ่งอยู่หลังสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rearmost(เรีย'โมสทฺ) adj. หลังสุด, ท้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุด(adj) tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
ท้ายสุด(adj) last, See also: rearmost, hindmost, at the end, Syn. หลังสุด, Example: เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่
โหล่(adj) last, See also: rearmost, hindmost, final, Syn. สุดท้าย, บ๊วย, Example: เขาสอบไล่ได้ที่โหล่ของห้อง, Thai Definition: อยู่ในลำดับสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหล่[lō] (adj) EN: last ; rearmost ; hindmost ; final ; end  FR: dernier ; ultime ; final
สุด[sut] (x) EN: last ; rearmost ; extreme ; most  FR: dernier ; extrême ; ultime ; à la fin de
ท้ายสุด[thāisut] (adj) EN: last ; rearmost ; hindmost ; at the end  FR: final ; ultime

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rearmost (j) rˈɪəʳmoust (r i@1 m ou s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
am hinterstenhindmost; rearmost [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最後列[さいこうれつ, saikouretsu] (n) (very) back (last) row; rearmost row [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rearmost \Rear"most`\ (-m[=o]st`), a.
   Farthest in the rear; last.
   [1913 Webster] Reremouse

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rearmost
   adj 1: located farthest to the rear [syn: {backmost},
       {hindermost}, {hindmost}, {rearmost}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top