ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*orientate*

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: orientate, -orientate-
Possible hiragana form: *おりえんたて*
English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientate oneself[PHRV] คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we'll need some way to orientate in here maybe the enemy's gate is down?ในนี้พื้นถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง แรงโน้มถ่วงให้เหมือนบนโลก ก้าวผ่านประตูนั่น เธอจะอยู่สภาพไร้แรงโน้มถ่วง Ender's Game (2013)
Deon said he has to be orientated first.Deon กล่าวว่าเขาจะต้องมีการปรับครั้งแรก Chappie (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTATED    AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T IH0 D
REORIENTATE    R IY0 AO1 R IY0 EH0 N T EY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientate    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪt (oo1 r i@ n t ei t)
orientated    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪts (oo1 r i@ n t ei t s)
reorientate    (v) rˈiːˈɔːrɪəʳntɛɪt (r ii1 oo1 r i@ n t ei t)
disorientate    (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪt (d i1 s oo1 r i@ n t ei t)
reorientated    (v) rˈiːˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (r ii1 oo1 r i@ n t ei t i d)
reorientates    (v) rˈiːˈɔːrɪəʳntɛɪts (r ii1 oo1 r i@ n t ei t s)
disorientated    (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i d)
disorientates    (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪts (d i1 s oo1 r i@ n t ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausrichten; orientieren (nach)to orient; to orientate (towards) [Add to Longdo]
kinderfreundlich {adj}child-orientated; child-friendly [Add to Longdo]
sich orientieren; sich zurechtfinden | orientierend | orientiert | orientiertto orient oneself; to orientate oneself | orienting; orientating | orientates | oriented; orientated [Add to Longdo]
praxisbezogen; berufsbezogen {adv}practically orientated [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
方向付ける;方向づける[ほうこうづける, houkoudukeru] (v1) to direct; to guide; to orient; to orientate; to align [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientate \O"ri*en*tate\, v. i.
   To move or turn toward the east; to veer from the north or
   south toward the east.
   [1913 Webster] orientated

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientate \O"ri*en*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Orientated}; p.
   pr. & vb. n. {Orientating}.] [From {Orient}.]
   [1913 Webster]
   1. To place or turn toward the east; to cause to assume an
    easterly direction, or to veer eastward.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange in order; to dispose or place (a body) so as to
    show its relation to other bodies, or the relation of its
    parts among themselves.
    [1913 Webster]
 
       A crystal is orientated when placed in its proper
       position so as to exhibit its symmetry. --E. S.
                          Dana.
    [1913 Webster]
 
   3. Same as {orient}[2].
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top