ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-orientate-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: orientate, *orientate*
Possible hiragana form: -おりえんたて-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

English-Thai: Nontri Dictionary
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we'll need some way to orientate in here maybe the enemy's gate is down?ในนี้พื้นถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง แรงโน้มถ่วงให้เหมือนบนโลก ก้าวผ่านประตูนั่น เธอจะอยู่สภาพไร้แรงโน้มถ่วง Ender's Game (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientate    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪt (oo1 r i@ n t ei t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientate \O"ri*en*tate\, v. i.
   To move or turn toward the east; to veer from the north or
   south toward the east.
   [1913 Webster] orientated

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientate \O"ri*en*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Orientated}; p.
   pr. & vb. n. {Orientating}.] [From {Orient}.]
   [1913 Webster]
   1. To place or turn toward the east; to cause to assume an
    easterly direction, or to veer eastward.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange in order; to dispose or place (a body) so as to
    show its relation to other bodies, or the relation of its
    parts among themselves.
    [1913 Webster]
 
       A crystal is orientated when placed in its proper
       position so as to exhibit its symmetry. --E. S.
                          Dana.
    [1913 Webster]
 
   3. Same as {orient}[2].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orientate
   v 1: determine one's position with reference to another point;
      "We had to orient ourselves in the forest" [syn: {orient},
      {orientate}] [ant: {disorient}, {disorientate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top