ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kost*

K AA1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kost, -kost-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kostenberechnung { f }(n) บัญชีต้นทุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much?Was kostet das? The Fisher King (1991)
It's free.Kostenlos. Tick, Tick, Tick, Boom! (2004)
Must we lose our life because of it?Das wird dich das Leben kosten! Tikhiy Don (1957)
It takes a lot of money to raise a teenager properly.Einen Teenager aufzuziehen kostet viel Geld. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It didn't cost you a kopeck.Es hat Sie nichts gekostet. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Thank you.Kostet er viel? Witness for the Prosecution (1957)
- then those trousers let them down hard.Sie tragen auf dem Plakat ein flottes Kostüm. Witness for the Prosecution (1957)
Gum?Das Kostüm ist verbrannt. Witness for the Prosecution (1957)
- Depends whether it's fresh or powdered.Was kostet er? Wie steht er im Kurs? Witness for the Prosecution (1957)
However, it has been installed at considerable expense to the taxpayers, so let us take advantage of it.Es ist auf Kosten der Steuerzahler angebracht worden. Es ist darum richtig, es zu benutzen. Witness for the Prosecution (1957)
I've got the goods on her and it's for sale."Ich habe etwas von ihr. Aber das kostet etwas." Witness for the Prosecution (1957)
Must we lose our life because of it?Das wird dich das Leben kosten! Tikhiy Don II (1958)
It wouldn't have cost you either!Es hätte Sie nichts gekostet. Montparnasse 19 (1958)
It'll cost you 100 francs at least.Das kostet Sie mindestens 100 Franc. Montparnasse 19 (1958)
Painting is also a job for true grafters, Mr Dickson.Malen ist eine Arbeit, die Kraft kostet, M. Dickson. Montparnasse 19 (1958)
He wants a quote for Mister Paufichet.Ein Kostenvoranschlag für Herrn Paufichet. Premier mai (1958)
I'm delivering Papa's wallet, he's with Paufichet.Ich bringe einen Kostenvoranschlag zu Herrn Paufichet. Premier mai (1958)
Real scum. I'm a tax payer year round, and by way of thanks, I get beat up on holidays.Auf unsere Kosten leben und wenn man sie braucht kriegt man nur eins drauf! Inspector Maigret (1958)
But if you're not... it's your noggin.Aber wenn es nicht so gut verläuft, kostet es dich den Kopf. Inspector Maigret (1958)
We have to face things. Papa Maurin was handy, and Mauricette was a dish.Ihr Vater war kein Kostverächter, und sie war nicht zu verachten. Inspector Maigret (1958)
- Sir, I know how precious your time is.- Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar. Inspector Maigret (1958)
That storm lost us considerable time while it lasted.Der Sturm kostete uns viel Zeit. Dip in the Pool (1958)
That would take 30 miles off the day's run.Das würde die Tagesfahrt 39 Meilen kosten. Dip in the Pool (1958)
I was still in my costume, I remember, as I left Lila's dressing room and returned to the one Terry and I shared.Ich hatte mein Kostüm an, als ich zurück in die Garderobe von Terry und mir ging. Little White Frock (1958)
Now, Mrs. Grimes, a house like this shouldn't cost more than 9, 000, 10, 000.Hören Sie, Mrs. Grimes, ein Haus wie dieses sollte nicht mehr als $9999 kosten. The Right Kind of House (1958)
Is your lamp so precious that you'd risk your life to go back there?Ist Eure Lampe so kostbar, dass Ihr zu den Zyklopen zurückkehren würdet? The 7th Voyage of Sinbad (1958)
If anything had happened to you, they would have paid with many lives.Wäre dir etwas zugestoßen, hätte sie das viele Menschenleben gekostet. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
A diamond is a tiny thing yet very precious and beautiful.Ein Diamant ist auch etwas Winziges und doch sehr kostbar und schön. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
The autopsy will be performed at once at the city's expense...Die Autopsie findet umgehend und auf Staatskosten statt. The Magician (1958)
But be careful, they are precious objects.Aber seien Sie vorsichtig, es sind kostbare Gegenstände. The Magician (1958)
But once drawn, that sword must taste of blood.Aber sobald es gezogen ist, muss das Schwert Blut kosten. The Barbarian and the Geisha (1958)
To say nothing of the money it cost me!Ganz zu Schweigen, was es gekostet hat! Bell Book and Candle (1958)
She also said that if we'd gotten married it would've cost a lot more than that to get divorced.Sie sagte auch, wenn wir geheiratet hätten, hätte eine Scheidung viel mehr gekostet. Bell Book and Candle (1958)
It's a small return for what I cost you.Es ist eine kleine Entschädigung, für deine Kosten. Bell Book and Candle (1958)
This is bound to cost us half our men.Das kostet uns 'ne Menge Leute. The Big Country (1958)
Loving you is costing me a lot of money.Meine Liebe zu dir kostet mich viel Geld. The Buccaneer (1958)
Let's face facts, baby. You're a drinker. That takes money.Du trinkst und das kostet Geld. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
You're a drinker. That takes money.Du trinkst und das kostet Geld. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- That detour will cost us two hours.- Der Umweg kostet uns zwei Stunden. The Defiant Ones (1958)
There'll be a long trial and the peddler will live on state expenses for years.Und der Hausierer wird jahrelang auf Staatskosten gefüttert. It Happened in Broad Daylight (1958)
When I was still your chauffeur, I cost you more! You were also more useful!Als ich dein Chauffeur war, habe ich dich mehr gekostet! It Happened in Broad Daylight (1958)
Surpluses can be sent instantaneously at almost no cost, anywhere.Überschüsse können direkt und fast kostenlos überall hingelangen. The Fly (1958)
IT'S MINE, TOO. YES, BUT...Leben Sie sie ruhig gerne aus, aber nicht auf unsere Kosten. How to Make a Monster (1958)
It's called scattering your risk.Man nennt das Risikostreuung. Indiscreet (1958)
They can get somebody else less expensive.Die zweite Besetzung kostet weniger. Indiscreet (1958)
That is only £41.Die kostet nur 41 Pfund. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
"In gratitude for your help to our dear colleague, "we will arrange for your return fare to England.""Zum Dank für Ihre Hilfe bezahlen wir die Fahrtkosten nach England." The Inn of the Sixth Happiness (1958)
How much is she?He, was soll die denn kosten? The Hidden Fortress (1958)
She's a looker!Wie kommt diese Kostbarkeit denn hierher? The Hidden Fortress (1958)
Shirt half out.Das mit Moon kostet uns Kopf und Kragen. The Left Handed Gun (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KOST K AA1 S T
KOSTA K OW1 S T AH0
KOSTKA K AA1 S T K AH0
KOSTIC K AA1 S T IH0 K
KOSTER K AA1 S T ER0
KOSTEK K AA1 S T EH0 K
KOSTAL K AA1 S T AH0 L
KOSTAS K OW1 S T AH0 Z
KOSTICK K OW1 S T IH0 K
KOSTOFF K AA1 S T AO0 F
KOSTECKI K AH0 S T EH1 T S K IY0
KOSTELNIK K AH0 S T EH1 L N IH0 K
KOSTRZEWA K AH0 S T R AH0 Z EH1 W AH0
KOSTMAYER K AO1 S T M EY2 ER0
KOSTELECKY K AH0 S T EH0 L EH1 T S K IY0
KOSTRZEWSKI K AO2 S T ER0 Z EH1 W S K IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科什图尼察[Kē shí tú ní chá, ㄎㄜ ㄕˊ ㄊㄨˊ ㄋㄧˊ ㄔㄚˊ,      /     ] Kostunica; Vojislav Kostunica (1944-), Serbian politician, prime minister from 2004 #119,739 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
kosten(vi) |kostete, hat gekostet| เป็นมูลค่า, มีราคา เช่น Was kostet das? นี่ราคาเท่าไหร่
kostbar(adj) มีค่า เช่น Bitte halten ihre kostbaren Sachen bei sich., See also: die Kostbarkeit
kostendeckend(adv, adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า
Kost(n) |die, nur Sg.| อาหาร (ภาษาค่อนข้างทางการ) เช่น Der Patient darf nur leichte Kost zu sich nehmen. คนไข้คนนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนเท่านั้น, See also: Nahrung, Syn. Essen
Kosten(n) |nur Pl.| ผลรวมรายจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ค่าใช้จ่าย เช่น Die beiden Politiker haben ihre Asienreise auf eigene Kosten gemacht. นักการเมืองสองท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเดินทางไปทวีปเอเซีย, See also: Related: Ausgaben, Unkosten
Unkosten(n) |nur Pl.| รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายข้างเคียง (ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับค่ารายจ่ายปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) เช่น Bei unserer Japan-Reise entstanden uns neben den Ausgaen für den Flug Unkosten in Höhe von 1000 Euro. ตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เราใช้จ่ายไปหนึ่งพันยูโรนอกเหนือจากค่าเครื่องบิน, See also: Related: Ausgaben, Kosten

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
kostenlos(adj) ให้เปล่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungskosten { pl }amortization costs [Add to Longdo]
Anlagekosten { pl }initial cost [Add to Longdo]
Annullierungskosten { pl }; Stornokosten { pl }cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
Anschaffungskosten { pl }asset cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten { pl }prime cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten { pl }; Abschlusskosten { pl }; Akquisitionskosten { pl }acquisition cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten { pl }; Primärkosten { pl }aboriginal cost [Add to Longdo]
auf Tageswerte umgerechnete Anschaffungskostenadjusted historical cost [Add to Longdo]
Anschaltkosten { pl } je Stundeconnect hour charges [Add to Longdo]
Arbeitskosten { pl }cost of labour [ Br. ]; labor costs [ Am. ] [Add to Longdo]
Aufschiebungskosten { pl }costs of postponement [Add to Longdo]
Aufwand { m }; Kostenaufwand { m }; Kosten { pl } | anfängliche Aufwendungen | die Auslagen hereinwirtschaftenoutlay | initial outlay | to recoup one's outlay [Add to Longdo]
Auslagen { pl }; Kosten { pl }expenses [Add to Longdo]
Baukosten { pl }construction costs [Add to Longdo]
Baukostenindex { m }construction cost index [Add to Longdo]
Baukostenvoranschlag { m }contractor's estimate [Add to Longdo]
Beerdigungskosten { pl }funeral expenses [Add to Longdo]
Beschaffungskosten { pl }procurement costs [Add to Longdo]
Betriebskosten { pl }running costs [Add to Longdo]
Betriebskosten { pl }working expenses [Add to Longdo]
Betriebskosten { pl }; Betreibungskosten { pl }operating costs [Add to Longdo]
Bezugskostenbetrag { m }amount of delivery costs [Add to Longdo]
Bezugsnebenkosten { pl }additional delivery costs [Add to Longdo]
Bloomer-Kostüm { n }; weites, kurzes Kleid und lange Hosenbloomer [Add to Longdo]
Börseneinführungskosten { pl }stock exchange admission fee [Add to Longdo]
Bürokosten { pl }office expenses; office charges [Add to Longdo]
Delikatessen { pl }; Feinkost { f }delicatessen [Add to Longdo]
Differenzkosten { pl }avoidable cost [Add to Longdo]
Durchschnitts-Gemeinkostensatz { m }average burden rate [Add to Longdo]
Durchschnitts-Gemeinkostensatz { m }average overhead rate [Add to Longdo]
Durchschnitts-Stückkosten { pl }average unit cost [Add to Longdo]
Einzelkosten { pl }individual costs [Add to Longdo]
Einzelkosten { pl }product-related costs [Add to Longdo]
Erfassungskosten { pl }acquisition expense [Add to Longdo]
Fahrgeld { n }; Fahrpreis { n }; Fahrtkosten { pl } | Fahrgelder { pl }; Fahrpreise { pl }fare | fares [Add to Longdo]
Fahrkosten { pl }; Fahrtkosten { pl }travelling costs; travel costs [Add to Longdo]
Fertigungsgemeinkosten { pl }; Zuschlag { m }allocated production overhead [Add to Longdo]
Fertigungskosten { pl }production cost; manufacturing cost [Add to Longdo]
Fixkosten { pl }; fixe Kosten | durchschnittliche fixe Kostenfixed costs | average fixed cost [Add to Longdo]
Fleischkost { f }meat diet [Add to Longdo]
Folgekosten { pl }follow-up costs [Add to Longdo]
Folgekosten { pl }lifecycle cost [Add to Longdo]
Frachtkosten { pl }freight charges; freight costs [Add to Longdo]
Gehaltskosten { pl }management labor costs [Add to Longdo]
Gemeinkosten { pl } | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense [Add to Longdo]
Gemeinkostenumlage { f }allocation of overhead [Add to Longdo]
Gerichtskosten { pl }legal charges [Add to Longdo]
Gerichtskosten { pl }legal expenses [Add to Longdo]
Gesamtkosten { pl } | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost [Add to Longdo]
Gesamtprojektkostenschätzung { f }total project costs estimate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] Kosten_fuer_Licht_und_Heizung [Add to Longdo]
割り勘[わりかん, warikan] Kostenteilung [Add to Longdo]
味わう[あじわう, ajiwau] kosten, schmecken, geniessen [Add to Longdo]
宝物[ほうもつ, houmotsu] Schatz, Kostbarkeit [Add to Longdo]
宝物[ほうもつ, houmotsu] Schatz, Kostbarkeit [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] bedauerlich, kostbar, verschwenderisch, zu_gut [Add to Longdo]
[かかり, kakari] die_Kosten, Steuern, Beziehung [Add to Longdo]
掛かる[かかる, kakaru] haengen, kosten [Add to Longdo]
旅費[りょひ, ryohi] Reisekosten [Add to Longdo]
暇取る[ひまどる, himadoru] Zeit_kosten, lange_dauern [Add to Longdo]
生活費[せいかつひ, seikatsuhi] Lebenshaltungskosten [Add to Longdo]
経費[けいひ, keihi] Unkosten, Kosten, Spesen, Ausgaben [Add to Longdo]
維持費[いじひ, ijihi] Instandhaltungskosten [Add to Longdo]
菜食[さいしょく, saishoku] Pflanzenkost, vegetarische_Kost [Add to Longdo]
見積り[みつもり, mitsumori] Kostenanschlag [Add to Longdo]
見積書[みつもりしょ, mitsumorisho] Kostenanschlag, Kostenvoranschlag [Add to Longdo]
訴訟費用[そしょうひよう, soshouhiyou] Prozesskosten, Gerichtskosten [Add to Longdo]
試食[ししょく, shishoku] kosten, probieren, abschmecken [Add to Longdo]
貴重[きちょう, kichou] wertvoll, kostbar [Add to Longdo]
費用[ひよう, hiyou] Unkosten, Kosten, Ausgaben, Aufwand [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] Transportkosten, Versandkosten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kost /kɔst/ 
   fare; food; victuals food

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  kost /kɔst/
   food; nourishment

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  kost
   broom

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top