ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*incest*

IH1 N S EH2 S T   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incest, -incest-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incest[N] การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
incestuous[ADJ] เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก, Syn. abusive, depraved, interbred
incestuous[ADJ] ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก, Syn. abusive, depraved, interbred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incest(อิน' เซสทฺ) n. การร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
incest(n) การร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี
incestuous(adj) เป็นการร่วมประเวณีที่ผิดประเพณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incestการสมสู่ร่วมสายโลหิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Incest victimsผู้ถูกข่มขืนจากบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Incestการร่วมเพศในระหว่างญาติ, ความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่น้องเดียวกัน, เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"...copulate indescriminately, incestuously and sodomisticallyสังวาส indescriminately ,\ Nincestuously และ sodomistically Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He says it feels almost like committing incest.เขาบอกว่ามันเหมือนการมีเซ็กส์กับพี่กับน้องน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
it's incest.นั่นมันการหลับนอนกับพี่น้องนะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ Patch Over (2008)
And even sadder when that same queen is charged with adultery and incest.และน่าเศร้ายิ่งกว่า เมื่อราชินีถูกจับข้อหาคบชู้ และมีความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือด The Other Boleyn Girl (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
Right up there with incest and bestiality.พอๆ กับมีไรในครอบครัว หรือกับสัตว์ Hard-Hearted Hannah (2009)
It's "incest. ' 'โดน"พ่อ"ข่มขืนต่างหากล่ะ Precious (2009)
Dima is the victim of artificial incest.ดีม่าเป็นผู้รับเคราะห์ - จากการร่วมเพศของพี่น้องโคลน Womb (2010)
And now we're as dysfunctional and incestuous as the cast of The Brady Bunch.แต่ตอนนี้เรากลับเข้ากันไม่ได้เลย เหมือนนักแสดงที่เล่น The Brady Bunch Romantic Expressionism (2010)
You know Sam and Dean wincesterนายรู้แซมกับดีน วินเชสเตอร์ Point of No Return (2010)
Apparently, a semi-incestuous Teens for Jesusเห็นได้ชัดว่า การมีอะไรกันของคนที่สายพันธุกรรมใกล้ชิดกัน ในช่วงวัยรุ่น The Robotic Manipulation (2010)
That's incest.มันผิดประเวณี Episode #1.18 (2010)
Was it the gripping tale of teen incest or just the general fine quality of the prose?ชอบที่เนื้อเรื่องเมียหลวง เมียน้อย หรือชอบที่ภาษาสละสลวย Shattered Bass (2011)
Fact, 42 states have repealed their anti-incest laws.อันที่จริง 42 รัฐยกเลิก กฎหมายต่อต้านพวกมีอะไรกันในครอบครัว Me and the Devil (2011)
Fact. Incest is only taboo because of the potential for genetically-morbid offspring.อันที่จริง มีเซ็กส์ในครอบครัวมันเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะทำให้ลูกหลานเป็นโรคทางพันธุกรรม Me and the Devil (2011)
Technically, I guess that makes it incest.ตามหลักแล้ว มันก็เหมือนกับ มีความสัมพันธ์กัน Pilot (2011)
Don't get too chummy with Woo-young. That's incest.อย่าเข้าใกล้ชอยวูยองโอปป้าให้มากนักนะ ,ฉันหึง Episode #1.17 (2011)
"...that my brother Robert left no trueborn heirs, the boy Joffrey, the boy Tommen, and the girl Myrcella being born of incest between Cersei Lannister and her brother Jaime Lannister."... ว่าโรเบิร์ตพี่ชายของข้า ไม่ได้เหลือลูกชายที่แท้จริงไว้เลย เด็กชายจอฟฟรี เด็กชายทอมมิน The North Remembers (2012)
Brother fornicates with sister in the bed of Kings and we're surprised when the fruit of their incest is rotten?น้องชายเสพเมถุนกับพี่สาว ในเตียงนอนของกษัตริย์ แล้วเหตุใดเราถึงแปลกใจกันที่ ผลผลิตจากการผิดศีลธรรมนั้นเน่าเสีย The Ghost of Harrenhal (2012)
[Chief Rebbe] When King Solomon ruled the world, if you broke the law, committed adultery, murder, incest,เมื่อกษัตริย์โซโลมอนปกครองโลก ถ้าคุณยากจนกฎหมาย เป็นชู้มุ่งมั่นฆาตกรรมท Fading Gigolo (2013)
Will wants his mother as far away from the bar as possible, and all of you Glee kids have dated so incestuously that I can't even remember who can tolerate who anymore, so...วิลล์อยากให้แม่ของเขา นั่งห่างๆจากบาร์ มากที่สุดน่ะ แล้วพวกเด็กๆในชมรม เคยคบกันมา แล้ว ครูก็ I Do (2013)
He is a bastard born of incest.เขาเป็นลูกนอกสมรส จากการสมสู่ระหว่างพี่น้อง The Laws of Gods and Men (2014)
A half-grown boy, the product of incest?เด็กหนุ่มน่ะหรือ ผลพวงของการสมสู่ระหว่างพี่น้อง The Laws of Gods and Men (2014)
Fornication, treason, incest, the murder of King Robert.ลักลอบเป็นชู้ ก่อกบฎ สมสู่กับญาติ สังหารกษัตริย์โรเบิร์ต Hardhome (2015)
There are those that say your children were not fathered by King Robert, that they are bastards born of incest and adultery.มีข้อกล่าวหาว่าลูกๆของท่าน ไม่ได้เกิดแต่กษัตริย์โรเบิร์ต ว่าพวกเขาเป็นลูกนอกสมรส ที่เกิดจากการสมสู่ระหว่างพี่น้องและการคบชู้ Mother's Mercy (2015)
Jesus. Incest and rape?เคลย์-แครอล Office Christmas Party (2016)
"House of Incest"?"House of Incest"? Henry & June (1990)
A Winchester! Thanks.Eine Wincester, danke! This Boy's Life (1993)
Winchester .22, pump.Eine saugute Wincester 22 Perl. This Boy's Life (1993)
My Winchester's gone!Meine Wincester ist weg. This Boy's Life (1993)
That Winchester was mine!Dwight, die Wincester war meine. This Boy's Life (1993)
Fabula mundi, sanguis incesti vincula solve, invisa revela.Fabula mundi, sanguis incesti... vincula solve, invisa revela. You're Welcome (2004)
- He knew Mongo in Incest Brothers.- Er kannte Mongo von Incest Brothers! We Are the Best! (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incestImagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.

CMU English Pronouncing Dictionary
INCEST    IH1 N S EH2 S T
INCESTUOUS    IH2 N S EH1 S CH W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incest    (n) ˈɪnsɛst (i1 n s e s t)
incestuous    (j) ˈɪnsˈɛstjuəʴs (i1 n s e1 s t y u@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals, #351,106 [Add to Longdo]
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutschande {f}; Inzest {m}incest [Add to Longdo]
Inzesttabu {n}incest taboo [Add to Longdo]
blutschänderisch; inzestuös {adj}incestuous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インセスト[, insesuto] (n) incest [Add to Longdo]
インセストタブー[, insesutotabu-] (n) incest taboo [Add to Longdo]
近親相姦[きんしんそうかん, kinshinsoukan] (n,adj-no) incest [Add to Longdo]
畜生道[ちくしょうどう, chikushoudou] (n) (1) {Buddh} (See 六道) animal realm; (2) unforgivable action; indefensible lifestyle; (3) incest [Add to Longdo]
破倫[はりん, harin] (n) immorality; incest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incest \In"cest\, n. [F. inceste, L. incestum unchastity,
   incest, fr. incestus unchaste; pref. in- not + castus chaste.
   See {Chaste}.]
   The crime of cohabitation or sexual intercourse between
   persons related within the degrees wherein marriage is
   prohibited by law; broadly, sexual relations between closely
   related persons, usually taken as first cousins or closer.
   --Shak.
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Spiritual incest}. (Eccl. Law)
   (a) The crime of cohabitation committed between persons who
     have a spiritual alliance by means of baptism or
     confirmation.
   (b) The act of a vicar, or other beneficiary, who holds two
     benefices, the one depending on the collation of the
     other.
     [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 incest /insɛst/
  incest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top