ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*immaterial*

IH2 M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: immaterial, -immaterial-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immaterial(adj) ไม่ใช่วัตถุ, See also: ไม่มีตัวตน, จับต้องไม่ได้, Syn. incorporeal, spiritual, Ant. material
immaterial(adj) ไม่สำคัญ, See also: ไม่เกี่ยวข้อง, Syn. irrelevant, unimportant, Ant. important, relevant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ, ไม่มีตัวตน, ไร้แก่นสาร, เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant

English-Thai: Nontri Dictionary
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน, ไม่เป็นแก่นสาร, ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immaterial evidenceพยานหลักฐานที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial factsข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterialismอสสารนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's immaterial.มันไม่สำคัญ American Duos (2007)
Your meaning is immaterial.ความรู้สึกของแกมันไม่สำคัญ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- A Colombian mammoth. The flavour is immaterial.โคลอมเบี้ยน แมมมอธ \ พันธุ์ไหนก็ช่างเถอะ Episode #2.6 (2008)
Yeah, that's immaterial.ใช่ นั่นนะอ่อนหัด Back in Business (2008)
Regardless, her profession is immaterial here.ไม่เอาอาชีพของเธอมาพิจารณาในที่นี้ New York Sucks (2009)
That's immaterial.เรื่องนั้นไม่สำคัญ Source Code (2011)
That is immaterial.นั่นเป็นการแสดง Linchpin (2012)
In the Temple, time is immaterial.ในวิหาร เวลานั้นไม่มี The Ceremony (2013)
The money is immaterial.เงินมันไม่ใช่สิ่งของ Rise of the Villains: Scarification (2015)
I'm working with classified material.Das ist Geheimmaterial. G.I. Jeannie (1965)
No classified material is taken from this room.Kein Geheimmaterial wird aus diesem Raum entwendet. The Traitor (1967)
There is a lot of physical evidence linking them to the murdered children... including film on them and some clothing.Es gibt Beweise, dass sie die Kinder ermordet haben, wie FiImmaterial und Kleidungsstücke. The Star Chamber (1983)
Spickens, aka the Scribbler worked in Documentation and Identification and those guys always transport classified materials in briefcases locked to their wrists--Spickens, auch genannt "der Schreiber", arbeitete bei der Dokumentation und Identifizierung, und diese Leute transportieren immer Geheimmaterial in Aktentaschen, angekettet an ihr Handgelenk. Rumors of My Death (1987)
"Secondly, the immortality of the soul is asserted to be in consequence of its immateriality, as in all leipothymic cases consistent with the idea of immortality.""Zweitens, die lmmortalität der Seele, so wird behauptet, steht, als Folge ihrer Immaterialität wie bei allen leipothymischen Fällen in Einklang mit dem Wesen der lmmortalität." Little Women (1994)
All classified intel is stored on Dean's own dedicated server.Das Geheimmaterial befindet sich auf Deans Server. The Shed (2005)
Classified evidence of an ongoing investigation? That's messed up."Geheimmaterial einer anhaltenden Untersuchung"? Nightshifter (2007)
To extort secrets from massive dynamic?Geheimmaterial von Massive Dynamic zu erpressen? Of Human Action (2009)
Well, would you care to share what kind of secrets?Würde es Ihnen was ausmachen uns zu sagen um welches Geheimmaterial es sich handelt? Of Human Action (2009)
Those files, they contain classified material that was supposedly leaked to the Chinese by your husband.Diese Dateien enthielten Geheimmaterial, das Ihr Mann angeblich an die Chinesen weitergab. 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
I don't know why the kidnappers want you dead, Marie, but I'm pretty sure it's not what your daughter wants.Ich weiß nicht, warum die Entführer Sie tot sehen wollen, Marie, aber ich bin mir sicher, das ist nicht das, was Ihre Tochter will. - Geheimmaterial hat das Gebäude verlassen. We Were Supposed to Help Each Other (2014)
We're looking at every request for classified material she made in the past week.- Was? Wir schauen uns jede ihrer Anfragen nach Geheimmaterial aus den letzten Wochen an. Yes (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immaterialThis data is immaterial to the argument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรูป(adj) immaterial, See also: formless, incorporeal, Thai Definition: ที่ไม่มีรูป, ที่ไม่ใช่รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรูป(adj) intangible, See also: immaterial, Syn. นามธรรม, Ant. รูปธรรม, Example: วิญญาณจัดเป็นสิ่งอรูปชนิดหนึ่ง, Thai Definition: ที่เป็นนามธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีตัวฅน[mai mī tūaton] (adj) EN: immaterial ; abstract  FR: immatériel ; abstrait
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMMATERIAL IH2 M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immaterial (j) ˌɪmətˈɪəʳrɪəʳl (i2 m @ t i@1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belanglosigkeit { f }immaterialness [Add to Longdo]
Immaterialgüterrecht { n }; Recht des geistigen Eigentums [ jur. ]intellectual property rights (IPR) [Add to Longdo]
unkörperlich; unwesentlichimmaterial [Add to Longdo]
unkörperlich { adv }immaterially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無形[むけい, mukei] (n, adj-no) abstract; immaterial; moral; spiritual; intangible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immaterial \Im`ma*te"ri*al\ ([i^]m`m[.a]*t[=e]"r[i^]*al), a.
   [Pref. im- not + material: cf. F. immat['e]riel.]
   1. Not consisting of matter; incorporeal; spiritual;
    disembodied.
    [1913 Webster]
 
       Angels are spirits immaterial and intellectual.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of no substantial consequence; without weight or
    significance; unimportant; as, it is wholly immaterial
    whether he does so or not.
 
   Syn: Unimportant; inconsequential; insignificant;
     inconsiderable; trifling.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immaterial
   adj 1: of no importance or relevance especially to a law case;
       "an objection that is immaterial after the fact" [ant:
       {material}]
   2: without material form or substance; "an incorporeal spirit"
     [syn: {incorporeal}, {immaterial}] [ant: {corporeal},
     {material}]
   3: not consisting of matter; "immaterial apparitions"; "ghosts
     and other immaterial entities" [syn: {immaterial},
     {nonmaterial}] [ant: {material}]
   4: not pertinent to the matter under consideration; "an issue
     extraneous to the debate"; "the price was immaterial";
     "mentioned several impertinent facts before finally coming to
     the point" [syn: {extraneous}, {immaterial}, {impertinent},
     {orthogonal}]
   5: (often followed by `to') lacking importance; not mattering
     one way or the other; "whether you choose to do it or not is
     a matter that is quite immaterial (or indifferent)"; "what
     others think is altogether indifferent to him" [syn:
     {immaterial}, {indifferent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top