ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gnp*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gnp, -gnp-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
GNP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signpost(n) เสาติดป้ายบอกทางตามถนน
signpost(n) ร่องรอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gnpabbr. Gross National Product
signpost(ไซน์'โพสทฺ) n.เสาติดป้ายชื่อถนน, ร่องรอย, เครื่องชี้บอก

English-Thai: Nontri Dictionary
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gross National Product (GNP)ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ, Example: การวัดผลิตผลของชาติที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยรายจ่าย 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) รายจ่ายในการบริโภคส่วนบุคคล 2) การลงทุนเบื้องต้นภายในประเทศของเอกชน 3) การใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐ 4) การส่งออกสุทธิซึ่งหมายถึงส่วนแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้า ในการคำนวณหาผลิตภัรฑ์มวลรวมประชาชาติ จะพิจารณาเฉพาะผลิตผลที่เกิดจากคนของประเทศนั้น ไม่ว่าจะโดยการประกอบการในประเทศหรือในต่างประเทศก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Signpost.เสาติดป้ายบอกชื่อถนน เสาติดป้าย บอกชื่อถนน Help! (1965)
- Signpost. - Guide book.หนังสือคู่มือ หนังสือคู่มือ Help! (1965)
- The show's made enormous revenue. Equivalent to the GNP of a small country.โชว์ชุดนี้ทำรายได้มหาศาล เท่ารายได้ประชาชาติของประเทศเล็กๆ The Truman Show (1998)
Compulsion to buy the remnants of cultural signpostsการบังคับซื้อซากเดนทางวัฒนธรรม In This Home on Ice (2010)
He's a fuckin' signpost!อ๋อ เป็นป้ายโฆษณารองเท้า Wild Bill (2011)
Even certain smells can serve as signposts for migrating birds.แม้กลิ่นบางอย่างที่ สามารถให้บริการได้ เป็นเสาป้ายสำหรับนกอพยพ The Electric Boy (2014)
The deeds of so many brave men and women, signposts of history, reminders of our hardship and the ultimate sacrifice...จากน้ำแรงของผู้กล้าทั้งชายหญิง ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ ย้ำเตือนถึงความยากลำบาก และการเสียสละอย่างที่สุด I, Witness (2015)
Computer, transfer the design parameters to the replicator.- Nicht Naomi. Computer, Designparameter auf Replikator übertragen. Once Upon a Time (1998)
Design schematics.Designpläne. The Yoko Factor (2000)
- Yes? Are you using Mrs Binnur's wardrobe during your design process?Benutzen sie Frau Binnur's Garderobe während ihrem Designprozeß? Robbery Alla Turca (2005)
That all of life is actually a design project today.Jegliches Leben ist heutzutage ein Designprojekt. The 11th Hour (2007)
Now, this is obviously some sort of virtual interface, like a computer-assisted design program, only in the past, we've seen it used to download information into someone's mind.So, das hier ist offenbar eine Art virtuelle Schnittstelle... wie ein von einem Computer unterstütztes Designprogramm, nur dass wir... es früher benutzten, um Informationen in Gehirne zu übertragen. The Quest: Part 2 (2007)
You know, I mean, even after all this mess started, I found myself daydreaming about solving her design problems.Wissen Sie, ich meine, selbst nachdem dieser ganze Schlamassel anfing, fand ich mich selbst tagträumend über ihr Designproblem wieder. Lockdown (2010)
You know, when I, uh, started the "GNP," I thought I was doing a vicious parody of Koons, but when I finished it, I realized, Wissen Sie, als ich mit der GNP anfing, sollte es eine fiese Parodie auf Koons werden. Gustav (2016)
Operation Signpost."Operation Signpost". Fair Game (2016)
Signpost is a covert action and collection operation against Iran.Signpost ist eine verdeckte Aktion und dient auch dem Sammeln von Informationen gegen den Iran. Fair Game (2016)
Even though I don't actually have any authority over Signpost or, for that matter, any covert action at this time, do I?Auch wenn ich momentan nicht die Befugnis über Signpost, oder eine jeder andere verdeckte Aktion habe, richtig? Fair Game (2016)
This is how design works for me.So beginnt bei mir der Designprozess. Tinker Hatfield: Footwear Design (2017)
We had broken through some sort of paradigm in how athletic footwear was designed.Wir hatten den Designprozess für Sportschuhe revolutioniert. Tinker Hatfield: Footwear Design (2017)
Basically prioritizing people, putting the human experience at the beginning of the design process.Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir stellen die menschliche Erfahrung an den Anfang des Designprozesses. Ilse Crawford: Interior Design (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gnpJapan's dependence on foreign trade is not necessarily very high as a percentage of GNP.
gnpJapan's inflation-adjusted GNP growth rate was 5%.
gnpThe third quarter GNP growth was 1% over the preceding quarter.
gnpThe second quarter GNP growth was higher than predicted.
gnpJapan is service economy, in which services account for more than 50% of GNP.
gnpJapan achieved a real GNP growth of 5% last year.
gnpSome economists estimate that housewives' services, valued in money, would amount to about 25% of GNP.
gnpIn proportion as our GNP increases, our living standards go up.
gnpGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
gnpThe GNP will rise at nearly a 4. 5% annual rate.
gnpGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
gnpThe GNP has been growing at a snail's pace.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ[phalittaphan prachāchāt] (n, exp) EN: national product ; Gross National Product (GNP)
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น[phalittaphan prachāchāt beūangton] (n, exp) EN: Gross National Product (GNP)  FR: produit national brut [ m ]
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติมวลรวม[phalittaphan prachāchāt mūan rūam] (n, exp) EN: Gross National Product (GNP)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIGNPOST S AY1 N P OW2 S T
SIGNPOSTS S AY1 N P OW2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GNP (n) ʤˌɪˌɛnpˈiː (jh i2 e2 n p ii1)
signpost (v) sˈaɪnpoust (s ai1 n p ou s t)
signposts (v) sˈaɪnpousts (s ai1 n p ou s t s)
signposted (v) sˈaɪnpoustɪd (s ai1 n p ou s t i d)
signposting (v) sˈaɪnpoustɪŋ (s ai1 n p ou s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Designprüfung { f }design review [Add to Longdo]
Schild { n } | Schilder { pl }signpost | signposts [Add to Longdo]
Wegweiser { m } | Wegweiser { pl }sign; signpost | signs; signposts [Add to Longdo]
ausgeschildertsignposted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
GNPデフレーター[ジーエヌピーデフレーター, ji-enupi-defure-ta-] (n) GNP deflator [Add to Longdo]
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP) [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] (n) gross national product; GNP; (P) [Add to Longdo]
指導標[しどうひょう, shidouhyou] (n) (See 指導) signpost; regulation sign [Add to Longdo]
実質国民総生産[じっしつこくみんそうせいさん, jisshitsukokuminsouseisan] (n) gross real national product; real GNP; RGNP [Add to Longdo]
道しるべ;道標;道導[どうひょう(道標);みちしるべ;みちじるし(道標), douhyou ( douhyou ); michishirube ; michijirushi ( douhyou )] (n) (1) guidepost; signpost; guide; (2) (みちしるべ only) (col) tiger beetle (esp. the Japanese tiger beetle, Cicindela japonica) [Add to Longdo]
道路標識[どうろひょうしき, dourohyoushiki] (n) road sign; signpost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GNP
   n 1: former measure of the United States economy; the total
      market value of goods and services produced by all citizens
      and capital during a given period (usually 1 yr) [syn:
      {gross national product}, {GNP}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top