ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signpost

S AY1 N P OW2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signpost-, *signpost*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signpost(n) เสาติดป้ายบอกทางตามถนน
signpost(n) ร่องรอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signpost(ไซน์'โพสทฺ) n.เสาติดป้ายชื่อถนน, ร่องรอย, เครื่องชี้บอก

English-Thai: Nontri Dictionary
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even certain smells can serve as signposts for migrating birds.แม้กลิ่นบางอย่างที่ สามารถให้บริการได้ เป็นเสาป้ายสำหรับนกอพยพ The Electric Boy (2014)
The deeds of so many brave men and women, signposts of history, reminders of our hardship and the ultimate sacrifice...จากน้ำแรงของผู้กล้าทั้งชายหญิง ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ ย้ำเตือนถึงความยากลำบาก และการเสียสละอย่างที่สุด I, Witness (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIGNPOST S AY1 N P OW2 S T
SIGNPOSTS S AY1 N P OW2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
signpost (v) sˈaɪnpoust (s ai1 n p ou s t)
signposts (v) sˈaɪnpousts (s ai1 n p ou s t s)
signposted (v) sˈaɪnpoustɪd (s ai1 n p ou s t i d)
signposting (v) sˈaɪnpoustɪŋ (s ai1 n p ou s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schild { n } | Schilder { pl }signpost | signposts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指導標[しどうひょう, shidouhyou] (n) (See 指導) signpost; regulation sign [Add to Longdo]
道しるべ;道標;道導[どうひょう(道標);みちしるべ;みちじるし(道標), douhyou ( douhyou ); michishirube ; michijirushi ( douhyou )] (n) (1) guidepost; signpost; guide; (2) (みちしるべ only) (col) tiger beetle (esp. the Japanese tiger beetle, Cicindela japonica) [Add to Longdo]
道路標識[どうろひょうしき, dourohyoushiki] (n) road sign; signpost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signpost \Sign"post`\, n.
   A post on which a sign hangs, or on which papers are placed
   to give public notice of anything.
   [1913 Webster] Sik

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 signpost
   n 1: a post bearing a sign that gives directions or shows the
      way [syn: {signpost}, {guidepost}]
   v 1: mark with a signpost, as of a path

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top