ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*geschickt*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: geschickt, -geschickt-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm here from the Petrograd workers and soldiers.Mich haben die Petersburger Arbeiter und Soldaten geschickt. Tikhiy Don (1957)
Smart.Geschickt gemacht. Tikhiy Don (1957)
Some place quiet, far off, like Bermuda. Shut up. You just want to see me in those nasty shorts.Ich hätte Sie einige Monate in ein Sanatorium geschickt. Witness for the Prosecution (1957)
I'm here from the Petrograd workers and soldiers.Mich haben die Petersburger Arbeiter und Soldaten geschickt. Tikhiy Don II (1958)
Smart.Geschickt gemacht. Tikhiy Don II (1958)
Oh, I'm so clumsy.Ich bin so ungeschickt, Verzeihung. Mon Oncle (1958)
And when I say clumsy, I'm not exaggerating.Und wenn ich sage ungeschickt, übertreibe ich nicht im geringsten. Mon Oncle (1958)
My boss asked me to look him up. Said he hadn't heard from him for a while.Mein Chef hat mich geschickt, weil er lange nichts von ihm gehört hat. Disappearing Trick (1958)
Did your boss send you back?Hat Sie Ihr Chef wieder zu mir geschickt? Disappearing Trick (1958)
Oh, it's my fault, of course. I suggested we give him the most expensive private school in the country.Dann ist es also meine Schuld, dass wir ihn auf die teuerste Privatschule geschickt haben, die wir finden konnten. Don't Interrupt (1958)
A messenger was sent to warn the Governor.Ein Bote wurde losgeschickt, um den Gouverneur zu warnen. The Barbarian and the Geisha (1958)
- Our friend Tamura sent her.- Unser Freund Tamura hat sie geschickt. The Barbarian and the Geisha (1958)
We are to be sent home on the first boat.Wir werden mit dem ersten Schiff nach Hause geschickt. The Barbarian and the Geisha (1958)
I sent him away.Ich habe ihn weggeschickt. The Big Country (1958)
Where are those other men you sent for? Should've been here an hour ago.Wo sind die anderen Männer, nach denen du geschickt hast? The Big Country (1958)
- I sent the kids home. - Home?- Ich habe sie nach Hause geschickt. The Blob (1958)
I don't think so. The police don't either, or they wouldn't have sent him home.Und die Polizei offenbar auch nicht, sonst hätten sie ihn kaum nach Hause geschickt. The Blob (1958)
I know we saw the old man, I know we took him to the doc's... and I know the doc sent us out to see if we could find out what happened.Ich weiß, wir haben den alten Mann gesehen. Ich weiß, wir haben ihn zum Doc gebracht, und ich weiß, der Doc hat uns da hin geschickt, um rauszufinden, was passiert ist. The Blob (1958)
- That's why I sent Elsa down here.- Darum hab ich Elsa hergeschickt. Bonjour Tristesse (1958)
Do what you can. I've sent for a wagon.Ich habe nach einem Wagen geschickt. The Bravados (1958)
Why send him?Warum hast du ihn geschickt? Cowboy (1958)
They sent us women away.Sie haben uns Frauen rausgeschickt. The Defiant Ones (1958)
I want this letter delivered first thing in the morning.Dieser Brief soll morgen früh abgeschickt werden. Horror of Dracula (1958)
- Did you send Gritli anywhere?Haben Sie Gritli irgendwo hingeschickt? It Happened in Broad Daylight (1958)
- I've sent a man. She'll be all right.- Ich habe jemanden geschickt. The Fly (1958)
We didn't get a cable you were coming back today.Wir hörten Geräusche. - Sie haben kein Telegramm geschickt. Indiscreet (1958)
-David sent it to our table.- David hat sie dir geschickt. Ich hab ihn nicht gesehen. Indiscreet (1958)
Probably have sent carrier pigeons.Wahrscheinlich Brieftauben geschickt. Indiscreet (1958)
That's seven dozen altogether.Mr. Wilson hat 2 geschickt, macht zusammen 7. Indiscreet (1958)
There's been considerable disturbance.Beide Länder haben bereits Truppen dorthin geschickt. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
That's too bad.Wie ungeschickt. Man of the West (1958)
I hear that letters have been dispatched without prior vetting.Es wurden Briefe ohne vorherige Durchsicht abgeschickt! Mädchen in Uniform (1958)
I have sent you flowers.Ich habe ihnen Blumen geschickt. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
I should have known.Ich war so ungeschickt. Ich hätte es wissen müssen. Queen of Outer Space (1958)
Something Carla sent you.Etwas, das dir Carla geschickt hat. Rock-a-Bye Baby (1958)
Carla sent something for me?Carla hat mir etwas geschickt? Rock-a-Bye Baby (1958)
You said Carla sent me something. What was it?Was hat mir Carla eigentlich geschickt? Rock-a-Bye Baby (1958)
How clumsy.- So was Ungeschicktes von Kellner! Taxi, Trailer and Corrida (1958)
I sent you a special memo to take care of it.Ich habe dir extra deswegen ein Memo geschickt. Teacher's Pet (1958)
For sending Barney back to school, for what.Dafür, dass Sie Barney auf die Schule geschickt haben. Teacher's Pet (1958)
Sorry.Sie sind ein geschickter Mann. Thunder Road (1958)
We believe that he was sent down that mountain by... whatever's up there, for the express purpose of killing Anne Pilgrim.Wir vermuten beide, dass jemand Brett hierher geschickt hat um wen auch immer es sich handeln mag, damit er Miss Pilgrim umbringt. The Crawling Eye (1958)
Use skill.Seid geschickt. The Vikings (1958)
Odin has sent no sign.Odin hat kein Zeichen geschickt. The Vikings (1958)
- Odin has sent us a sign.- Odin hat uns ein Zeichen geschickt. The Vikings (1958)
How could you know? Ranks has just sent word from the Vern hut.Ranks hat doch gerade erst die Nachricht von der Berghütte geschickt. The Crystal Trench (1959)
Scott put her in a school.Scott hat sie auf eine Schule geschickt. Beloved Infidel (1959)
I asked to be sent here.Ich habe darum gebeten, hierher geschickt zu werden. Ben-Hur (1959)
You condemned me to the galleys.Du hast mich auf die Galeeren geschickt. Ben-Hur (1959)
I've sent for him, and he will come.Ich habe nach ihm geschickt, und er wird kommen. Ben-Hur (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, See also: A. ungeschickt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruck { m } | Ausdrücke { pl } | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
geschickter Betrug; Schwindel { m }; Trickserei { f }jugglery [Add to Longdo]
Geschicktheit { f }nattiness [Add to Longdo]
Ungeschicktlichkeit { f }unaptness [Add to Longdo]
geschickt zu Werke gehento go about it skilfully [Add to Longdo]
einen Brief absenden; einen Brief abschicken | absendend; abschickend | abgesendet; abgesandt; abgeschicktto mail a letter | mailing | mailed [Add to Longdo]
anschicken | anschickend | angeschicktto prepare for | preparing for | prepared for [Add to Longdo]
aussenden; wegschicken | aussendend; wegschickend | ausgesendet; ausgesandt; weggeschickt | er/sie sendet aus | ich/er/sie sendete aus; ich/er/sie sandte aus | er/sie hat/hatte ausgesendet; er/sie hat/hatte ausgesandtto send out | sending away | sent out | he/she sends out | I/he/she sent out | he/she has/had sent out [Add to Longdo]
beschränkt; ungeschickt { adj }dim [Add to Longdo]
einfallsreich; geschickt { adj }ingenious [Add to Longdo]
erfahren; geschickt; sachkundig { adj }expert [Add to Longdo]
fähig; tüchtig; geschickt; klug { adj } | fähiger | am fähigstenable | abler | ablest [Add to Longdo]
geschickt; gekonnt; gewandt { adj }skillful [ Am. ]; skilful [ Br. ] [Add to Longdo]
geschickt; findig; raffiniert { adj }ingenious [Add to Longdo]
geschickt; kunstvoll; kompliziert; verziert; zierreich { adj }daedal [Add to Longdo]
geschickt; taktvoll; behutsam { adj }delicate [Add to Longdo]
geschickt { adv }ably [Add to Longdo]
geschicktclever [Add to Longdo]
geschicktdeft [Add to Longdo]
geschickt { adv }neatly [Add to Longdo]
geschicktskilfully; skillfully [Add to Longdo]
geschicktskilled [Add to Longdo]
geschickt { adv }deftly [Add to Longdo]
geschickt { adj } | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house [Add to Longdo]
gewandt; geschickt { adj }adroit [Add to Longdo]
gewandt; geschickt { adv }adroitly [Add to Longdo]
hinterlistig; listig; geschickt; verschlagen; schlau { adj } | hinterlistiger | am hinterlistigstenartful | more artful | most artful [Add to Longdo]
klug; geschickt; clever { adj } | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest [Add to Longdo]
kompetent; bewandert; erfahren; geschickt { adj } (in)proficient (at; in) [Add to Longdo]
linkisch; tapsig; eckig; täppisch; tolpatschig; unbeholfen; ungelenk; ungeschickt { adj } | linkischer; tapsiger; eckiger; täppischer; tolpatschiger; unbeholfener; ungelenker; ungeschickter | am linkischsten; am tapsigsten; am eckigsten; am täppischsten; am unbeholfensten; am ungelenksten; am ungeschicktestenawkward | more awkward | most awkward [Add to Longdo]
nachgeschicktsent on [Add to Longdo]
ordentlich; sauber; reinlich; gepflegt; geschickt; hübsch { adj }neat [Add to Longdo]
raffiniert; geschickt { adj } | raffinierter | am raffiniertstennifty | niftier | niftiest [Add to Longdo]
schicken; abschicken; senden; zusenden; zuschicken; befördern | geschickt; abgeschickt; gesendet; gesandt; zugesendet; zugesandtto send { sent; sent } | sent [Add to Longdo]
ungeschickt { adv }awkwardly [Add to Longdo]
ungeschicktschlemiel [Add to Longdo]
ungeschicktunadept [Add to Longdo]
ungeschickt { adv }unhandily [Add to Longdo]
ungeschicktunskilful [Add to Longdo]
ungeschickt { adv }unskilfully [Add to Longdo]
ungeschicktunskillful [Add to Longdo]
ungeschickt { adv }unskillfully [Add to Longdo]
ungeschickt; ungübt { adv }inexpertly [Add to Longdo]
ungeschickterweise { adv }blunderingly [Add to Longdo]
weggeschicktsent away [Add to Longdo]
zurückgeschicktsent back [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückschicken; zurücklaufen; zurückzahlen; zurückgeben | zurückkehrend; zurückschickend; zurücklaufend; zurückzahlend; zurückgebend | zurückgekehrt; zurückgeschickt; zurückgelaufen; zurückgezahlt; zurückgegeben | in den Schoß der Familie zurückkehren | unverrichteter Dinge zurückkehren | mit leeren Händen zurückkehrento return | returning | returned | to return to the fold | to return empty-handed | to return empty-handed [Add to Longdo]
Ich bekomme es zugeschickt.I have it sent to me. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上手[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
下手[へた, heta] ungeschickt, schlecht [Add to Longdo]
器用[きよう, kiyou] geschickt [Add to Longdo]
[みょう, myou] SONDERBAR, SELTSAM, GEHEIMNISVOLL, GESCHICKT [Add to Longdo]
巧妙[こうみょう, koumyou] geschickt, gewandt [Add to Longdo]
巧者[こうしゃ, kousha] geschickt, gewandt [Add to Longdo]
[せつ, setsu] UNGESCHICKT [Add to Longdo]
拙劣[せつれつ, setsuretsu] ungeschickt, unbeholfen, plump [Add to Longdo]
拙策[せっさく, sessaku] schlechte_Politik, ungeschicktes_Verhalten [Add to Longdo]
敏腕[びんわん, binwan] tuechtig, geschickt [Add to Longdo]
無器用[ぶきよう, bukiyou] ungeschickt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  geschickt /gəʃikt/
   ably; adroit; clever; deft; expert; neat; neatly; skilful; skilfully; skilled; skillful; skillfully

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top