Search result for

*ecosystem*

(50 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ecosystem, -ecosystem-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecosystem[N] ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecosystem n.ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecosystemระบบนิเวศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecosystemระบบนิเวศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecosystemระบบนิเวศน์
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกันในกลุ่มของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ อาจเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทร หรือขนาดเล็ก เช่น สระน้ำ ถ้าหากระบบมีความสัมพันธ์ที่สมดุล ก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน แต่ถ้าขาดความสมดุล เช่น มีการปล่อยน้ำเสียลงในสระ ระบบนิเวศน์ของสระก็จะเสียไป [สิ่งแวดล้อม]
Ecosystem managementการจัดการระบบนิเวศ [TU Subject Heading]
Freshwater ecosystems นิเวศวิทยาน้ำจืด [สิ่งแวดล้อม]
Marine Ecosystem ระบบนิเวศทะเล
ทะเลและมหาสมุทร เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด เพราะ พื้นผิวโลกมีน้ำปกคลุมอยู่ถึง 71 เปอร์เซนต์ หรือประมาณ 360 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกเฉลี่ย 3,700 เมตร ปริมาตรของน้ำทะเล จึงมีอยู่มากเพียงพอสำหรับเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ สัตว์นานาชนิด ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ทำให้ทะเลเป้นระบบนิเวศขนาดใหญ่ของโลก โดยสามารถแบ่งทะเลหรือมหาสมุทรออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Pelagic Division และ Benthic Division [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Ecosystem ระบบนิเวศทางน้ำ
หรือระบบนิเวศที่มีน้ำปกคลุมอยู่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ Freshwater Ecosystem, Brackish or Estuaries Ecosystem, Marine Ecosystem ดู Freshwater Ecosystem หรือ Brackish or Estuaries Ecosystem หรือ Marine Ecosystem [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย
ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Freshwater Ecosystem ระบบนิเวศน้ำจืด
ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็ม (Salinity) ตั้งแต่ 0-2 ส่วนในพันส่วน (ppt) เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทะเลและพื้นดิน แต่ก็มีคุณค่า ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่าอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นตัวกลาง ในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งย่อยเป็น Standing water , Flowing water และ Freshwater wetlands [สิ่งแวดล้อม]
Forest Ecosystem ระบบนิเวศป่าไม้
บริเวณพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ ทั้งยืนต้นและล้มลุก ทั้งเป็นพืชชนิดสูงใหญ่และไม้พุ่ม ปกคลุมอยู่ หรือเป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ (Dominant) ขึ้นปกคลุมอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Life in Marine Ecosystem สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล
เนื่องจากระบบนิเวศทางทะเลมี พื้นที่กว้างขวางมาก ดังนั้นจึงพบสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ Pleustic organism, Pelagic organism และ Benthic organism ดู Pleustic organism หรือ Pelagic organism หรือ Benthic organism เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Life in Freshwater Ecosystem สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำจืด
สามารถจำแนกตามแหล่งที่อยู่อาศัยได้ 5 กลุ่ม คือ Benthos, Periphyton, Plankton, Nekton และ Neuston ดู Benthos หรือ Periphyton หรือ Plankton หรือ Nekton หรือ Neuston เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
ecosystemecosystem, ระบบนิเวศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ecosystemระบบนิเวศ, ระบบที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกัน  มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่นั้นด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
aquatic ecosystemระบบนิเวศในน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Earth's ecosystem will be destroyed.โลกที่ระบบนิเวศธรรมชาติได้ถูกทำลายไม่เหลือ Death Note: L Change the World (2008)
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
Correct ecosystem will save the world.ระบบนิเวศที่เหมาะสมจะช่วยรักษาโลกนี้ไว้ Death Note: L Change the World (2008)
Our ecosystem doesn't have borders.ระบบนิเวศของเราไม่มีขอบเขต Home (2009)
We're pulling the fish out of the ocean at such a rate and eroding and diminishing our marine ecosystems so bad that the whole thing could collapse.พวกมันกำลังสื่อสารกัน และคุณก็รู้ว่าเช้าวันรุ่งขึ้น ก็จะไม่มีอีกแล้ว พวกมันจะถูกทำให้เงียบไปตลอดกาล The Cove (2009)
At this point, in our ecosystem, you are akin to the plover, a small scavenging bird that eats extra food from between the teeth of crocodiles.ถึงจุดนี้ ในระบบนิเวศน์วิทยา เธอเป็นเหมือนนกโพลเวอร์ นกกินซากตัวเล็กๆ ที่เก็บกินเศษอาหาร ตามซอกฟันจระเข้ The Cohabitation Formulation (2011)
You know, I think it's pretty clear what destroyed the balance in our study group's ecosystem.รู้มั้ย ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจน ว่าอะไรที่ทำให้ระบบนิเวศ ของกลุ่มติวเราเสียสมดุล Competitive Ecology (2011)
I've upset the ecosystem of the poker game.ฉันป่วนระบบนิเวศวิทยา วงไพ่โปกเกอร์ Red in Tooth and Claw (2013)
"Upset the ecosystem"?"ป่วนระบบนิเวศวิทยา" Red in Tooth and Claw (2013)
The ecosystem has changed. You need to adapt or die.ระบบนิเวศน์วิทยาเปลี่ยนไปแล้ว คุณต้องปรับตัวหรือตาย Red in Tooth and Claw (2013)
The top of a primordial ecosystem.สุดยอของ ระบบนิเวศ Godzilla (2014)
In a nutshell. As you know we have an ecosystem of hundreds of thousands of apps at this point.สรุปสั้นๆ อย่างที่ทราบ เรามีระบบนิเวศ Jason Bourne (2016)
I believe there's an ecosystem out there the likes of which we can't imagine.ผมเชื่อว่ามีระบบนิเวศ แบบที่เราไม่อาจจินตนาการได้ Kong: Skull Island (2017)
What do you think those monkeys are gonna do to the ecosystem around here?คุณคิดยังไงกับฝูงลิงนั่น จะปล่อยให้มันทำลายเมืองเหรอ? Jumanji (1995)
If this is a totally self-contained ecosystem...ถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดนี่คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบไม่พึ่งพาใคร The Cave (2005)
If we put these speakers in fields that are over infested... we can collect the males, save the crops... and restore the balance of the ecosystem.Wenn wir die Lautsprecher in Gebieten aufstellen, die verseucht sind... können wir die Männchen einsammeln, das Getreide schonen... und die Ballance des Ecosystems wieder herstellen. Mimic (1997)
I sat on a United Nations group called the Millennium Ecosystem Assessment a four-year study, biggest study ever done of ecosystems around the world.Ich war Mitglied eines Ausschusses der Vereinten Nationen, genannt "Millennium Ecosystem Assessment", der eine 4-Jahres-Studie, die größte jemals, über die Ökosysteme der Welt erstellt hat. The 11th Hour (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecosystemThe earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบนิเวศ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: ecosystem   FR: écosystème [m]
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ [n. exp.] (rabop niwēt pheūnthī chum nām) EN: wetland ecosystem   
ระบบนิเวศทางบก[n. exp.] (rabop niwēt thāng bok) EN: land ecosystem   FR: écosystème terrestre [m]
ระบบนิเวศทางทะเล[n. exp.] (rabop niwēt thāng thalē) EN: marine ecosystem   FR: écosystème marin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECOSYSTEM    IY1 K OW0 S IH2 S T AH0 M
ECOSYSTEMS    IY1 K OW0 S IH2 S T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecosystem    (n) (ii1 k ou s i s t @ m)
ecosystems    (n) (ii1 k ou s i s t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ökosystem {n} | Ökosysteme {pl}ecosystem | ecosystems [Add to Longdo]
Wiederbelebung {f}; neue Belebung {f} | Wiederbelebung eines Ökosystemsreanimation | reanimation of an ecosystem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコシステム[, ekoshisutemu] (n) ecosystem [Add to Longdo]
湖沼生態系[こしょうせいたいけい, koshouseitaikei] (n) lake ecosystem [Add to Longdo]
生態系[せいたいけい, seitaikei] (n) ecosystem; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生态系统[shēng tài xì tǒng, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] ecosystem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ecosystem
      n 1: a system formed by the interaction of a community of
           organisms with their physical environment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top