Search result for

*delle*

(122 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: delle, -delle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modeller[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordelle(คาร์เดล') n. เชือกเส้นใยหนัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A small remodelled barn, or a carriage house.ยุ้งข้าว remodeled ขนาดเล็กหรือรถบ้าน Revolutionary Road (2008)
Rodelle's girl just broke up with him.แฟนของรอดเดลลี่ / เพิ่งทิ้งเขาไป Pilot (2009)
-i take it, that's a negative or that you are a closet scale modellerหรือว่าพ่อเป็นพวกช่างทำหุ่นจำลอง The Lovely Bones (2009)
All ashore! Welcome to Arendelle!- ขอต้อนรับสู่ อเรนเดล Frozen (2013)
Arendelle, our most mysterious trade partner.อเรนเดล เป็นเมืองคู่ค้าที่แปลกพิลึก Frozen (2013)
Princess Anna of Arendelle.- เจ้าหญิงอันนาแห่งอเรนเดล - เจ้าหญิง.. Frozen (2013)
I'd like to formally apologize for hitting the princess of Arendelle with my horse.ที่ม้าของข้าชนเจ้าหญิง Frozen (2013)
Queen Elsa of Arendelle.ราชินีเอลซ่าแห่งอเรนเดล Frozen (2013)
Queen Elsa of Arendelle!ราชินีเอลซ่าแห่งอเรนเดล Frozen (2013)
Queen Elsa of Arendelle.ราชินีเอลซ่าแห่งอเรนเดล Frozen (2013)
Princess Anna of Arendelle.เจ้าหญิงอันนาแห่งอเรนเดล Frozen (2013)
- No. I need you here to take care of Arendelle.ข้าต้องการให้ท่านอยู่ที่นี่ เพื่อปกป้องอเรนเดล Frozen (2013)
Arendelle.- อเรนเดล Frozen (2013)
Arendelle is indebted to you, Your Highness.อเรนเดล เป็นหนี้เจ้าชายฮานส์ Frozen (2013)
Are we expected to just sit here and freeze while you give away all of Arendelle's tradable goods?ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ จนกว่าน้ำแข็งจะละลาย เจ้าจะอยู่ที่นี่ ทั้งๆที่อเรนเดลมีปัญหา Frozen (2013)
She left me in charge and I will not hesitate to protect Arendelle from treason.และข้าไม่ลังเลเลยที่จะ ปกป้องอเรนเดลจากกบฎ Frozen (2013)
You belong down in Arendelle.เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของอเรนเดล Frozen (2013)
Arendelle's in deep, deep, deep♪ Arendelle's in deep, deep, deep อเรนเดลอยู่ใน.. อยู่ใน.. Frozen (2013)
I can't go back to Arendelle with the weather like this.อเรนเดลในสภาพอากาศแบบนี้ไม่ได้ด้วย Frozen (2013)
But I'm a danger to Arendelle. Get Anna.แต่ข้าเป็นตัวอันตรายกับอเรนเดล ไปพาอันนามาสิ Frozen (2013)
If anything happens to the princess, you are all Arendelle has left.ทั้งเมืองอเรนเดลจะเหลือแค่ท่านแล้วนะ Frozen (2013)
I, on the other hand, am the hero who is going to save Arendelle from destruction.ในทางตรงกันข้าม ข้าคือวีรบุรุษ ที่จะช่วยเมืองอเรนเดลไว้จากหายนะนี้ Frozen (2013)
Prince Hans, Arendelle looks to you.เจ้าชายฮานส์ เมืองอเรนเดลกำลังรอท่านอยู่ Frozen (2013)
I charge Queen Elsa of Arendelle with treason.ข้าขอกล่าวหาราชินีเอลซ่า แห่งอเรนเดลเป็นกบฎ Frozen (2013)
Arendelle thanks you, milord.เมืองอเรนเดลขอขอบคุณท่าน Frozen (2013)
"Arendelle will henceforth and foreverตั้งแต่ตอนนี้และตลอดไปอเรนเดลจะ Frozen (2013)
She's named you the Official Arendelle Ice Master and Deliverer.เจ้าหน้าที่ตัดและส่งน้ำแข็งประจำอเรนเดล Frozen (2013)
Olen edelleen kuningatar... Pakenen Tripoliin.ข้ายังเป็นราชินีแห่งอัคคา, เอสคารอน. Kingdom of Heaven (2005)
Holy crap. Is this bianca's pappardelle?ตายล่ะ นี่มันพาสต้าปลาไหล ของบิอังก้า Ghosts (2008)
No matter how good her pappardelle is.ไม่ว่าพาสต้าปลาไหลของเธอ จะอร่อยแค่ไหน Ghosts (2008)
Is this bianca's pappardelle?นี่ใช่พาสต้าปลาไหล ของบิอังก้าหรือเปล่า Ghosts (2008)
Who knows, I might discover an oasis, a citadel of civilization, thousands of primitive people who would worship me as some kind of winged God who'd dropped in on them out of the heavens:Vielleicht entdecke ich eine Oase, eine Zitadelle der Zivilisation, tausende primitiver Leute, die mich als Gott anbeten würden, der vom Himmel gefallen war. The Return of Starbuck (1980)
I was at war Dupre, I visited the eastern brothels ...Ich war im Krieg, kenne die Bordelle im Fernen Osten... Le guignolo (1980)
anchovies, mushrooms?Sardellen, Pilze? Atlantic City (1980)
No anchovies.- Keine Sardellen. Atlantic City (1980)
The ambulance taking her to hospital was delayed by crowds and Vyanine died, officially outside the Café Hirondelle, unofficially opposite the Café Renard.Die Ambulanz, die sie in die Klinik zurückbringen sollte, wurde von Menschenmengen aufgehalten, und Vyanine starb, offiziell vor dem Café Hirondelle, inoffiziell gegenüber dem Café Renard. The Falls (1980)
Frank, don't be silly.Denn die Modelle sind an sich schon schön. Frank, was reden Sie da? Maniac (1980)
A packet of chewing gum and a meatball.- Kaugummi und 'ne FrikadelleSpetters (1980)
With the paintings and the models.Und mit den Zeichnungen und den Modellen. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
The captains take refresher courses on miniature models.Er macht Fortbildungen für die Kapitäne auf Modellen. The Woman Next Door (1981)
Miniatures, like toys?Modelle wie für Kinder? The Woman Next Door (1981)
They're actually scale models.- Das sind große ModelleThe Woman Next Door (1981)
Pretty nice lines, huh?Schöne Modelle, was? The Great Muppet Caper (1981)
If you're both very good, you can be my next models.Wenn ihr beide brav seid, könnt ihr meine nächsten Modelle sein. Happy Birthday to Me (1981)
I think you'd be good models.Ihr würdet sicher gute Modelle abgeben. Happy Birthday to Me (1981)
I've got one all dressed with ancho vies.Ich habe eine mit Sardellen. Happy Birthday to Me (1981)
Tombs of ancient Rome nobility.Grabmale römischer Edelleute aus der Antike. The Skin (1981)
It was only a small dent.Es war nur eine kleine DelleThou Shalt Not Steele (1982)
Kondo y el resto ya habrán atacado a Ikedaya.Aber was ist der Palast des Himmels? Geht es um unbezahlbare Jadestatuen oder Bordelle in Schanghai? Your Steele the One for Me (1982)
They have been my models. My daughters.Darf ich Ihnen meine Modelle vorstellen? Antonieta (1982)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างปั้น[N] modeller, See also: potter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot   FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-aen lāi) EN: Striated swallow   FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Ēsīa tāi) EN: Asian House Martin   FR: Hirondelle de Bonaparte [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Nēpān) EN: Nepal House Martin   FR: Hirondelle du Népal [f] ; Hirondelle de Hodgson [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Saibīrīa) EN: Northern House Martin ; Common House Martin   FR: Hirondelle de fenêtre [f] ; Chélidon de fenêtre [m] ; Cul-blanc [m]
นกนางแอ่นแปซิฟิค[n. exp.] (nok nāng-aen Paēsifik) EN: Pacific Swallow   FR: Hirondelle de Tahiti [f] ; Hirondelle du Pacifique [f]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[n. exp.] (nok nāng-aen phā sī khlam) EN: Dusky Crag-Martin   FR: Hirondelle concolore [f]
นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล[n. exp.] (nok nāng-aen sāi sī nāmtān) EN: Plain Martin   FR: Hirondelle paludicole [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle de Mauritanie [f] ; Hirondelle riveraine [f]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[n. exp.] (nok nāng-aen sāi søikhø dam) EN: Sand Martin ; Bank Swallow   FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
นกนางแอ่นตะโพกแดง[n. exp.] (nok nāng-aen taphōk daēng) EN: Red-rumped Swallow   FR: Hirondelle rousseline [f]
นกนางนวลแกลบเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp lek) EN: Little Tern   FR: Sterne naine [f] ; Petite Sterne [f] ; Sterne minule [f] ; Petite Hirondelle de mer [f]
นกนางนวลแกลบธรรมดา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp thammadā) EN: Common Tern   FR: Sterne pierregarin [f] ; Sterne commune [f] ; Sterne hirondelle [f] ; Sterne Pierre-Garin [f] ; Sterne fluviatile [f]
เป็ดหางแหลม[n. prop.] (pet hāng laēm) EN: Northern Pintail ; Common Pintail   FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
รังนก[n. exp.] (rang nok) EN: bird's nest (chinese food delicacy)   FR: nid d'hirondelle [m]
เทียน[n.] (thīen) EN: candle   FR: bougie [f[ ; chandelle [f]
แว่น[n.] (waen) EN: slice ; ring   FR: tranche [f] ; rond [m] ; rondelle [f]
แหวน[n.] (waēn) EN: ring ; hoop ; circle ; circular band   FR: rondelle [f] ; joint [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELLE    D EH1 L
ADELLE    AH0 D EH1 L
DELLER    D EH1 L ER0
UDELLE    AH0 D EH1 L
ARDELLE    AA0 R D EH1 L
MADELLE    M AH0 D EH1 L
RUDELLE    R AH0 D EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modelled    (v) (m o1 d l d)
modeller    (n) (m o1 d l @ r)
yodelled    (v) (y ou1 d l d)
yodeller    (n) (y ou1 d l @ r)
modellers    (n) (m o1 d l @ z)
yodellers    (n) (y ou1 d l @ z)
remodelled    (v) (r ii1 m o1 d l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after [Add to Longdo]
Beule {f}; Einbeulung {f}; Delle {f}; Kerbe {f}dent; indent [Add to Longdo]
Bordell {n} | Bordelle {pl}brothel | brothels [Add to Longdo]
Delle {f}; Beule {f}; Vertiefung {f} | Dellen {pl}; Beulen {pl}; Vertiefungen {pl}dent | dents [Add to Longdo]
Delle {f}; Vertiefung {f}; Abdruck {m}indentation [Add to Longdo]
Frikadelle {f} [cook.] | Frikadellen {pl}; faschierte Laibchen [Ös.]rissole | rissoles [Add to Longdo]
Modell {n} | Modelle {pl} | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle {pl}mock-up | mock-ups [Add to Longdo]
Modelleichung {f}model calibration [Add to Longdo]
Modelleisenbahn {f}model railway [Add to Longdo]
rechnergestützte Modellerstellung {f} [comp.]computer-aided modelling [Add to Longdo]
Modelleur {m}modeller [Add to Longdo]
Sardellenpaste {f}anchovy paste [Add to Longdo]
Treidelleine {f} | Treidelleinen {pl}towline | towlines [Add to Longdo]
Vorgehensmodell {n} | Vorgehensmodelle {pl}procedure model | procedure models [Add to Longdo]
Zitadelle {f} | Zitadellen {pl}citadel | citadels [Add to Longdo]
einbeulen; verbeulen; eindellen; eindrücken | einbeulend; verbeulend; eindellend; eindrückend | eingebeult; verbeult; eigedellt; eingedrücktto dent | denting | dented [Add to Longdo]
gestaltet um; umgemodeltremodelled [Add to Longdo]
modellieren; formen | modellierend; formend | modelliert; geformtto model | modeling; modelling | modeled; modelled [Add to Longdo]
Sardelle {f} [zool.] | Sardellen {pl}anchovy | anchovies [Add to Longdo]
Delle {f}buckle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パッパルデッレ[, papparuderre] (n) pappardelle (ita [Add to Longdo]
モデラ[, modera] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデラー[, modera-] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデレ[, modere] (n) modeler; modeller [Add to Longdo]
改造車[かいぞうしゃ, kaizousha] (n) remodeled car; remodelled car; hot rod [Add to Longdo]
姉様人形[あねさまにんぎょう, anesamaningyou] (n) paper doll modeled after a kimono-clad woman (modelled) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  delle
       Antillian
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Delle [dɛlə] (n) , s.(f )
     dent
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top