ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*creer*

K R IH1 R   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creer, -creer-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please, give a warm New Orleans welcome to Mr. Scotty McCreery.Ich bitte Sie um ein warmes New Orleanser Willkommen für Mr. Scotty McCreery. Destiny & Denial (2012)
Scotty McCreery. Holy crap.Scotty McCreery, ich kann's nicht glauben. Destiny & Denial (2012)
No, seriously, I don't know what the fuck you're saying.Yo no puede creer lo hermoso que eres. - Im Ernst. Ich verstehe kein Wort. Boogie Dark (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive   FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ก่อตั้ง[v.] (køtang) EN: set up ; found ; establish ; form   FR: fonder ; créer
ออกแบบ[v. exp.] (økbaēp) EN: design ; lay plans   FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin   FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate   FR: créer ; construire ; décorer
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up   FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kamphaēng) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance   FR: créer un obstacle
สร้างความต้องการ[v. exp.] (sāng khwām tǿngkān) EN: create a demand   FR: créer une demande
สร้างงาน[v. exp.] (sāng ngān) EN: make a job   FR: générer de l'emploi ; créer de l'emploi
สร้างสรรค์[v.] (sāngsan) EN: create ; invent   FR: créer ; inventer
สถาปนากองทัพ[v. exp.] (sathāpanā køngthap) EN: found an army   FR: fonder une armée ; créer une armée ; établir une armée
สืบพันธุ์[v.] (seūpphan) EN: procreate ; reproduce ; produce offspring ; breed   FR: procréer ; reproduire ; se reproduire
ตั้ง[v.] (tang) EN: establish ; found ; organize ; create ; form   FR: créer ; établir ; fonder ; former ; instaurer
ตั้งบริษัท[n. exp.] (tang børisat) EN: establish a firm   FR: créer une entreprise
ทำให้เกิด[v.] (thamhaikoēt) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about   FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher
ทำขึ้น[v. exp.] (tham kheun) FR: créer ; engendrer

CMU English Pronouncing Dictionary
CREER K R IH1 R
MCCREERY M AH0 K R IH1 R IY0

French-Thai: Longdo Dictionary
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  creer
   1. account; accredit; believe; deem(kredi)
   2. create(krei)
   3. think(pensi)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top