Search result for

*arcane*

(54 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arcane, -arcane-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arcane[ADJ] ที่เป็นความลับ, See also: ที่ซ่อนไว้, Syn. hidden, secret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.

English-Thai: Nontri Dictionary
carcanet(n) สายสร้อย
sugarcane(n) อ้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sugarcaneอ้อย [TU Subject Heading]
Sugarcane industryอุตสาหกรรมอ้อย [TU Subject Heading]
Sugarcane productsผลิตภัณฑ์อ้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, it's from a very obscure, very arcane version Of revelations.มันมาจากบทการเปิดเผยของพระเจ้าในเวอร์ชันที่ไม่ค่อยชัดเจนและลึกลับมากๆ Death Takes a Holiday (2009)
Her Templar knights exert harsh control over the Mages, restricting the practice of the arcane magical arts they believe have the potential to unleash a blight upon the world...เธอมีอัศวินเทมพล่า เป็นผู้บังคับควบคุมเหล่าจอมเวทย์, จำกัดขอบเขตการฝึกฝนศาสตร์แห่งมนตรา ที่พวกเขาเชื่อว่า Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Basically, trusts and estates law is pretty arcane stuff, but the clerk was pretty certain that Elise Vogelsong was gonna win.หลักๆ พวกมรดกและทรัพย์สิน กฏหมายให้ความลับ แต่เสมียน แน่ใจ ว่าเอลลิส โวเก้ลซอง ชนะแน่ Red Lacquer Nail Polish (2013)
An arcane medical procedure performed by savages upon those possessed of evil spirits.ขบวนการลี้ลับทางการแพทย์ ที่คนป่าเถื่อนกระทำ... ต่อผู้ที่โดนวิญญาณร้ายสิงสู่ Stonehearst Asylum (2014)
A difficult poem, to flaunt his mastery of arcane poetic realms.บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี Wild Reeds (1994)
I'm having quite a difficult mess with Arcane.ฉันมีงานช้างเกี่ยวกับอาร์เคนให้นายทำ In the Mouth of Madness (1994)
So, Mr. Trent, are you familiar with Arcane?คุณเทรนท์ครับ คุณรู้จักบริษัทอาร์เคนมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
I never heard of Arcane.ผมไม่รู้จักอาร์เคนเลย ขอโทษด้วยครับ In the Mouth of Madness (1994)
It's great promotion for Arcane, great publicity.เลือกโปรโมทได้ดีนี่อาร์เคน ยอดขายคงพุ่งน่าดู In the Mouth of Madness (1994)
An insane, delusional drunk, who, like every religious fanatic, thinks arcane scripture justifies killing.ใคร, เหมือนคนบ้าศาสนาที่ค้นหาความตาย? ที่ซ่อนอยู่ในคำภีร์ The Omen (2006)
The wind which nudged the sugarcane gradually became pregnant with chill.สายลมหนาวพัดพาต้นไม้ใบหญ้าให้ปลิวไสว 5 Centimeters Per Second (2007)
The sugarcane's so sweet.น้ำตาลช่างหวานนัก. Call Waiting (2007)
Somebody's heard Arcane's gotten wind of the project.Es heißt, Arcane hätte von dem Projekt gehört. Swamp Thing (1982)
- I thought Arcane was dead. - He is.- Ich dachte, Arcane ist tot. Swamp Thing (1982)
Charlie, I want to hear everything about the Arcane business, now.Charlie, sagen Sie mir alles, was man über Arcane gesagt hat, sofort. Swamp Thing (1982)
- Arcane boogieman mentality, huh?- Sie glauben an den bösen ArcaneSwamp Thing (1982)
- Arcane, right?- Arcane, nicht wahr? Swamp Thing (1982)
My name is Arcane.Ich heiße ArcaneSwamp Thing (1982)
I think you were wrong about Arcane.Sie haben sich über Arcane geirrt. Swamp Thing (1982)
- Where's Arcane?- Wo ist ArcaneSwamp Thing (1982)
(Arcane taps glass)(Arcane bittet um Ruhe) Swamp Thing (1982)
I'm having quite a difficult mess with Arcane.Ich habe ein ziemliches Chaos mit ArcaneIn the Mouth of Madness (1994)
So, Mr. Trent, are you, uh, familiar with Arcane?Also, Mr. Trent, sagt Ihnen Arcane etwas? In the Mouth of Madness (1994)
Aside from the fact that you're insured by the company I work for I never heard of Arcane.Außer der Tatsache, dass Sie bei der Firma, für die ich arbeite, versichert sind, - hörte ich noch nie von ArcaneIn the Mouth of Madness (1994)
It's great promotion for Arcane, great publicity.Was für eine Werbung für Arcane, tolle Publicity. In the Mouth of Madness (1994)
- Arcane Lane?-Arcane Lane? Episode #1.10 (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลี้ลับ[ADJ] mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา
พวน 2[N] sugarcane pressed the second time, Example: พวนอ้อยพวกนี้คงจะไม่มีน้ำหวานเหลืออยู่แล้ว, Thai definition: อ้อยที่หีบครั้งที่ 2
ตะเภา[N] sugarcanes, Syn. อ้อยตะเภา, อ้อยสำลี, Count unit: ต้น, Thai definition: เรียกอ้อยพันธุ์ที่ลำโต ปล้องสั้น สีขาว เปราะ
มธุตฤณ[N] sugarcane, Syn. อ้อย, Notes: (สันสกฤต)
มธุร[N] red sugarcane, Syn. อ้อยแดง, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส[N] sugarcane, Syn. อ้อย, น้ำอ้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุระ[N] red sugarcane, Syn. อ้อยแดง, มธุร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบอ้อย[v. exp.] (hīp øi) EN: press sugarcane   
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché
เป็ดปีกเขียว[n. exp.] (pet pīk khīo) EN: Common Teal   FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]
โรงหีบอ้อย[n. exp.] (rōng hīp øi) EN: sugarcane mill   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCANE    AA2 R K EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arcane    (j) (aa1 k ei1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geheimnisvoll; obskur {adj}arcane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砂糖黍;砂糖きび[さとうきび;サトウキビ, satoukibi ; satoukibi] (n) (uk) sugarcane (Saccharum officinarum) [Add to Longdo]
竹糖[ちくとう;たけとう, chikutou ; taketou] (n) (See 和三盆・わさんぼん) Chinese sugarcane (Saccharum sinense) (used for making wasanbon) [Add to Longdo]
竹蔗[ちくしゃ, chikusha] (n) (See 竹糖) Chinese sugarcane (Saccharum sinense) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arcane \Ar*cane"\, a. [L. arcanus.]
   Hidden; secret. [Obs.] "The arcane part of divine wisdom."
   --Berkeley.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arcane [arkan]
   secret
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top