Search result for

หีบอ้อย

(7 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หีบอ้อย-, *หีบอ้อย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หีบอ้อย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หีบอ้อย*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรามช้าง ๓น. เครื่องมือสำหรับหีบอ้อยหรือหีบมะพร้าวขูดเพื่อเอาน้ำอ้อยหรือน้ำกะทิคราวละมาก ๆ ประกอบด้วยไม้หนีบ ที่วางของที่จะหีบซึ่งทำคล้ายกับส่วนล่างของปากช้าง เซาะร่องไว้ให้น้ำอ้อยหรือน้ำกะทิไหล ถ้าหีบมะพร้าวขูดจะมีที่ใส่มะพร้าว ซึ่งสานด้วยตอกหวาย รูปทรงคล้ายกระป๋อง.
ซ้อมพวนก. หีบอ้อยครั้งที่ ๒.
ลูกหีบน. เครื่องหีบอ้อยรูปกลมเป็นเฟืองอย่างเครื่องจักร
หีบ ๒ก. บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบอ้อย[v. exp.] (hīp øi) EN: press sugarcane   
โรงหีบอ้อย[n. exp.] (rōng hīp øi) EN: sugarcane mill   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top