Search result for

sugar cane

(19 entries)
(0.0337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sugar cane-, *sugar cane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sugar cane[N] ต้นอ้อย, See also: อ้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sugar canen. ต้นอ้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ He had those lips like sugar cane*เขามีริมฝีปากหวานดั่งลูกกวาด* Pot O' Gold (2011)
Yesterday, at approximately 6 AM, civilians came across the body of a female in a sugar cane field outside of Erath.เมื่อวานนี้ เวลาประมาณ 6 โมงเช้า พลเรือนได้พบกับร่างของหญิงสาว The Long Bright Dark (2014)
Back in Brazil, we always watched it set in the sugar cane fiields.ตอนที่อยู่บราซิล พวกเรา ชอบนั่งดูด้วยกันอยู่ในไร่อ้อย Street Fighter Alpha (1999)
Back in Brazil, we always watched it set in the sugar cane fiields.ตอนที่อยู่บราซิล พวกเรา ชอบนั่งดูด้วยกันอยู่ในไร่อ้อย Street Fighter Alpha (1999)
We're going to need a coroner for that 419 out at the Sugar Cane Ranch. (Officer on radio )-copy that...เราต้องการเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพที่ 419 ฟาร์ม ชูการ์ เคน (จนท.ในวิทยุ) รับทราบ ... Ending Happy (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อยควั่น[N] sugar cane peeled and chopped, Example: หล่อนไปซื้ออ้อยควั่นเสียบไม้เป็นพุ่มกลมสวยมาจากแม่ค้าหน้าซอย, Thai definition: อ้อยที่ปลอกเปลือก แล้วหั่นเป็นข้อๆ ใช้เคี้ยวเอาแต่น้ำหวาน
อ้อย[N] sugar cane, Example: ประเทศญวนมุ่งพัฒนาการปลูกข้าวและอ้อยเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Saccharum officinarum Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง ข้างในตัน มีหลายพันธุ์ เช่น อ้อยขาไก่ อ้อยตะเภา หีบเอาน้ำหวานทำน้ำตาลทรายหรือใช้ดื่ม หรือเคี้ยวกินแต่น้ำหวาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อย[n.] (øi) EN: sugar cane   FR: canne à sucre [f]
อ้อยควั่น[n. exp.] (øi khwan) EN: sugar cane peeled and chopped   

Japanese-English: EDICT Dictionary
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
飴粕[あめかぜ, amekaze] (n) residue (e.g. from sugar cane or beets) [Add to Longdo]
甘蔗[かんしょ;かんしゃ, kansho ; kansha] (n) sugar cane [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甘蔗[gān zhè, ㄍㄢ ㄓㄜˋ, ] sugar cane [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, ] sugar cane [Add to Longdo]
蔗农[zhè nóng, ㄓㄜˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] sugar cane farmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sugar \Sug"ar\, n. [OE. sugre, F. sucre (cf. It. zucchero, Sp.
   az['u]car), fr. Ar. sukkar, assukkar, fr. Skr. [,c]arkar[=a]
   sugar, gravel; cf. Per. shakar. Cf. {Saccharine}, {Sucrose}.]
   1. A sweet white (or brownish yellow) crystalline substance,
    of a sandy or granular consistency, obtained by
    crystallizing the evaporated juice of certain plants, as
    the sugar cane, sorghum, beet root, sugar maple, etc. It
    is used for seasoning and preserving many kinds of food
    and drink. Ordinary sugar is essentially sucrose. See the
    Note below.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term sugar includes several commercial grades, as
      the white or refined, granulated, loaf or lump, and the
      raw brown or muscovado. In a more general sense, it
      includes several distinct chemical compounds, as the
      glucoses, or grape sugars (including glucose proper,
      dextrose, and levulose), and the sucroses, or true
      sugars (as cane sugar). All sugars are carbohydrates.
      See {Carbohydrate}. The glucoses, or grape sugars, are
      ketone alcohols of the formula {C6H12O6}, and they turn
      the plane of polarization to the right or the left.
      They are produced from the amyloses and sucroses, as by
      the action of heat and acids of ferments, and are
      themselves decomposed by fermentation into alcohol and
      carbon dioxide. The only sugar (called acrose) as yet
      produced artificially belongs to this class. The
      sucroses, or cane sugars, are doubled glucose
      anhydrides of the formula {C12H22O11}. They are usually
      not fermentable as such (cf. {Sucrose}), and they act
      on polarized light.
      [1913 Webster]
 
   2. By extension, anything resembling sugar in taste or
    appearance; as, sugar of lead (lead acetate), a poisonous
    white crystalline substance having a sweet taste.
    [1913 Webster]
 
   3. Compliment or flattery used to disguise or render
    acceptable something obnoxious; honeyed or soothing words.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Acorn sugar}. See {Quercite}.
 
   {Cane sugar}, sugar made from the sugar cane; sucrose, or an
    isomeric sugar. See {Sucrose}.
 
   {Diabetes sugar}, or {Diabetic sugar} (Med. Chem.), a variety
    of sugar (grape sugar or dextrose) excreted in the urine
    in diabetes mellitus; -- the presence of such a sugar in
    the urine is used to diagnose the illness.
 
   {Fruit sugar}. See under {Fruit}, and {Fructose}.
 
   {Grape sugar}, a sirupy or white crystalline sugar (dextrose
    or glucose) found as a characteristic ingredient of ripe
    grapes, and also produced from many other sources. See
    {Dextrose}, and {Glucose}.
 
   {Invert sugar}. See under {Invert}.
 
   {Malt sugar}, a variety of sugar isomeric with sucrose, found
    in malt. See {Maltose}.
 
   {Manna sugar}, a substance found in manna, resembling, but
    distinct from, the sugars. See {Mannite}.
 
   {Milk sugar}, a variety of sugar characteristic of fresh
    milk, and isomeric with sucrose. See {Lactose}.
 
   {Muscle sugar}, a sweet white crystalline substance isomeric
    with, and formerly regarded to, the glucoses. It is found
    in the tissue of muscle, the heart, liver, etc. Called
    also {heart sugar}. See {Inosite}.
 
   {Pine sugar}. See {Pinite}.
 
   {Starch sugar} (Com. Chem.), a variety of dextrose made by
    the action of heat and acids on starch from corn,
    potatoes, etc.; -- called also {potato sugar}, {corn
    sugar}, and, inaccurately, {invert sugar}. See {Dextrose},
    and {Glucose}.
 
   {Sugar barek}, one who refines sugar.
 
   {Sugar beet} (Bot.), a variety of beet ({Beta vulgaris}) with
    very large white roots, extensively grown, esp. in Europe,
    for the sugar obtained from them.
 
   {Sugar berry} (Bot.), the hackberry.
 
   {Sugar bird} (Zool.), any one of several species of small
    South American singing birds of the genera {Coereba},
    {Dacnis}, and allied genera belonging to the family
    {Coerebidae}. They are allied to the honey eaters.
 
   {Sugar bush}. See {Sugar orchard}.
 
   {Sugar camp}, a place in or near a sugar orchard, where maple
    sugar is made.
 
   {Sugar candian}, sugar candy. [Obs.]
 
   {Sugar candy}, sugar clarified and concreted or crystallized;
    candy made from sugar.
 
   {Sugar cane} (Bot.), a tall perennial grass ({Saccharum
    officinarium}), with thick short-jointed stems. It has
    been cultivated for ages as the principal source of sugar.
    
 
   {Sugar loaf}.
    (a) A loaf or mass of refined sugar, usually in the form
      of a truncated cone.
    (b) A hat shaped like a sugar loaf.
      [1913 Webster]
 
         Why, do not or know you, grannam, and that sugar
         loaf?               --J. Webster.
      [1913 Webster]
 
   {Sugar maple} (Bot.), the rock maple ({Acer saccharinum}).
    See {Maple}.
 
   {Sugar mill}, a machine for pressing out the juice of the
    sugar cane, usually consisting of three or more rollers,
    between which the cane is passed.
 
   {Sugar mite}. (Zool.)
    (a) A small mite ({Tyroglyphus sacchari}), often found in
      great numbers in unrefined sugar.
    (b) The lepisma.
 
   {Sugar of lead}. See {Sugar}, 2, above.
 
   {Sugar of milk}. See under {Milk}.
 
   {Sugar orchard}, a collection of maple trees selected and
    preserved for purpose of obtaining sugar from them; --
    called also, sometimes, {sugar bush}. [U.S.] --Bartlett.
 
   {Sugar pine} (Bot.), an immense coniferous tree ({Pinus
    Lambertiana}) of California and Oregon, furnishing a soft
    and easily worked timber. The resinous exudation from the
    stumps, etc., has a sweetish taste, and has been used as a
    substitute for sugar.
 
   {Sugar squirrel} (Zool.), an Australian flying phalanger
    ({Belideus sciureus}), having a long bushy tail and a
    large parachute. It resembles a flying squirrel. See
    Illust. under {Phlanger}.
 
   {Sugar tongs}, small tongs, as of silver, used at table for
    taking lumps of sugar from a sugar bowl.
 
   {Sugar tree}. (Bot.) See {Sugar maple}, above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sugar cane
   n 1: juicy canes whose sap is a source of molasses and
      commercial sugar; fresh canes are sometimes chewed for the
      juice [syn: {sugarcane}, {sugar cane}]
   2: tall tropical southeast Asian grass having stout fibrous
     jointed stalks; sap is a chief source of sugar [syn:
     {sugarcane}, {sugar cane}, {Saccharum officinarum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top