ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agave*

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agave, -agave-
Possible hiragana form: *あがう゛ぇ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agave[N] ต้นหางจระเข้, See also: ว่านหางจระเข้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agaveสัปปะรดเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... butI foundoutSerenagave him the green light for tonight.โอ้ คุณหมายถึง.. พวกเขา.. ยังไม่เคยมีเซ็กซ์กันหรอ? It's a Wonderful Lie (2008)
Thank you. it's the agave. i refuse to use sugar.ขอบคุณ ฉันใช้ผักน่ะ ฉันปฎิเสธที่จะใช้น้ำตาล Enough About Eve (2009)
Now, our first candidate comes from Asia Minor is made from agave and bladderwort.Unser erster Kandidat kommt aus Kleinasien... und wurde aus Agaven und Wasserhelm hergestellt. Something Larry This Way Comes (1995)
We will deploy to the Agave Ridge rifle range.Wir rücken ab zum "Agave-Ridge" -Schießstand. The Hills Have Eyes II (2007)
This is 100% pure agave.Das ist 100% reiner Agavensaft. Hair (2010)
What you so crassly referred to as my "syrup"... is my Michoacán shade-grown agave nectar, my personal sweetener.Was Sie so grob als mein "Sirup bezeichnen... ist mein Michoacán-Nektar von im Schatten gewachsenen Agaven, mein persönliches Süßungsmittel. Overwatch (2011)
Agave Ceramic Studio in Calabasas.Agave Ceramic Studio in Calabasas. Skin Deep (2012)
- Agave Studio, Palmwood Drive.- Agave Studio, Palmwood Drive. Skin Deep (2012)
Eric, we're approaching Agave Studios.Eric, wir sind gleich an den Agave Studios. Skin Deep (2012)
Do you guys have any agave?- Habt ihr Agavensaft? Pepperwood (2013)
Gluten-free pancakes with agave syrup?Morgen. Glutenfreie Pfannkuchen mit Agavensirup? Should've Been a Cowboy (2014)
Eternity and bliss drenched in the nectar of the noble blue agave. Sounds like a freaking Buñuel movie.Von nun an bis in die Ewigkeit, in den Nektar blaublütiger Agaven getunkt. Mistress (2014)
It's gonna be blue agave...An der blauen AgaveMistress (2014)
You ever find that beach and blue agave, you let me know.Sag Bescheid, wenn du den Strand und die Blaue Agave findest. The Take (2014)
I made them with cricket flour, hemp, and agave.Ich hab sie aus Grillenmehl, Hanf und Agave gemacht. Bassholes (2015)
It was popular back before the deserts swallowed up the last agave plants.Das war beliebt, bevor die Wüsten die letzten Agave-Pflanzen verschlungen haben. Honor Among Thieves (2015)
Honey or agave nectar?Honig oder Agavensirup? The Boss (2016)
Agave.- AgaveThe Boss (2016)
Could I... could I get a water as well, please?Kann ich ein Wasser dazu haben? Du brauchst Agavenwasser. Pro Rata (2016)
[man speaking in Spanish] The mezcal process starts when you sow the "maguey"' plant.Die Mescal -Herstellung beginnt mit dem Pflanzen der AgaveBarbecue (2017)
Fire is important because when it is cooked, or "baked," the fire is what brings the flavor, the sweetness to the mezcal process.Feuer ist wichtig, denn beim Kochen oder Backen der Agave sorgt das Feuer für Geschmack und Süße im Mescal . Barbecue (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agave    (n) ˈəgˈɛɪviː (@1 g ei1 v ii)
agaves    (n) ˈəgˈɛɪvɪz (@1 g ei1 v i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila, #60,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agave \A*ga"ve\ ([.a]*g[=a]"v[-e]), prop. n. [L. Agave, prop.
   name, fr. Gr. 'agayh`, fem. of 'agayo`s illustrious, noble.]
   (Bot.)
   A genus of plants (order {Amaryllidaceae}) of which the chief
   species is the maguey or century plant ({Agave Americana}),
   wrongly called Aloe. It takes from ten to seventy years,
   according to climate, to attain maturity, when it produces a
   gigantic flower stem, sometimes forty feet in height, and
   perishes. The juice has purgative and diuretic properties.
   The fermented juice is the {pulque} of the Mexicans;
   distilled, it yields {mescal}. A strong thread and a tough
   paper are made from the leaves, and the wood has many uses.
   [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 agave
  agave

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 agave /aɤ°avə/
  agave

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top