ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹗-, *鹗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹗, è, ㄜˋ] osprey, fishhawk
Radical: Decomposition: 咢 ㄜˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,678

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, / ] fish eagle; fish hawk; osprey, #20,700 [Add to Longdo]
[Liú È, ㄌㄧㄡˊ ㄜˋ, / ] Liu E (1857-1909), late Qing novelist, author of 老殘遊記|老残游记 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am Arya, Princess of Ellesméra.[CN] 我是亚,精灵王国的公主 Eragon (2006)
Watch over Arya.[CN] 看好 Eragon (2006)
Fish eagles' huge feet are designed to grab slippery fish from the water surface, but they are good for other prey too.[CN] 非洲的脚很大 这是捕食水面灵活的鱼儿的最佳武器 但它们还有其他更好的猎物 Water (2010)
An African fish eagle has taken up residence on the bank-top.[CN] 一只非洲也在岸上筑巢了 Water (2010)
How is Arya?[CN] 亚还好吧? Eragon (2006)
Our story begins one night as Arya, an ally of the Varden, rides for her life carrying a stone stolen from the king himself.[CN] 这个故事始于某个夜晚 与维登人同一阵线的亚 拿着从哥巴塔尔那儿偷来的宝石 策马狂奔逃避追杀 Eragon (2006)
And Arya?[CN] 亚呢? Eragon (2006)
Keep Arya safe until I call.[CN] 保护亚,等我召唤你 Eragon (2006)
- To find Arya.[CN] - 去找 Eragon (2006)
Bring Arya, but be cautious.[CN] 带亚来,但要小心 Eragon (2006)
Arya has responded well to our healers' work.[CN] 在我们巫医的治疗之下 亚日渐好转 Eragon (2006)
Osprey, egrets, pelicans, ducks, cranes, geese.[CN] 、白鹭、鹈鹕、鹤、鹅群集 The Pelican Brief (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top