ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

骚扰

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骚扰-, *骚扰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骚扰[sāo rǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ, / ] to disturb; to cause a commotion; to harass, #9,578 [Add to Longdo]
骚扰[xìng sāo rǎo, ㄒㄧㄥˋ ㄙㄠ ㄖㄠˇ, / ] sexual harassment, #19,392 [Add to Longdo]
骚扰客蚤[sāo rǎo kè zǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla vexabilis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Malicious mischief...[CN] -恶意骚扰... The Parallax View (1974)
I don't want it disturbed.[CN] 我不要被骚扰 The Godfather: Part II (1974)
He goes away to bother some other little boy, who didn't put his clothes away right.[CN] 他走开去骚扰别的不好好放衣服的小孩子 Love at the Top (1974)
Cut it out, idiot![CN] 停止骚扰 白痴! Malicious (1973)
What do you have to say about that? What do I tell Avery?[CN] 你就非得去骚扰他们不可吗 现在你还有什么可说的 Magnum Force (1973)
Is that freak still bothering you?[CN] 那个变态还在骚扰你? The Centerfold Girls (1974)
At the beginning of September, the Russian artillery could attack Germans of the eastern edge of the Volga.[CN] 九月初 俄国炮兵能从伏尔加河东岸骚扰德国人 Stalingrad: June 1942-February 1943 (1974)
Who the hell is this and why do you keep bothering me?[CN] 你到底是谁 为什么你一直骚扰我? The Centerfold Girls (1974)
Phoo, an old man harassing young girls. Shame on you![CN] 呸 老头子还骚扰花姑娘 你真不要脸! Sensuela (1973)
Yeah? Who did I molest this time?[CN] 这次我骚扰了谁 The Drowning Pool (1975)
If he's Italian... why does he bother other Italians?[CN] 他是意大利人? 他为何要骚扰 其他的意大利人? 他知道没别人保护他们 The Godfather: Part II (1974)
Malicious mischief, obstructing justice. Good enough?[CN] 恶意骚扰、妨碍公务 可以了吗? The Parallax View (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top