ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饮料

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饮料-, *饮料*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮料[yǐn liào, ˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] drink; beverage, #4,409 [Add to Longdo]
饮料[ruǎn yǐn liào, ㄖㄨㄢˇ ˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] soft drink, #46,828 [Add to Longdo]
酒精饮料[jiǔ jīng yǐn liào, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] liquor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, stop arguing and help me get out this punch or the bells will be ringing and they won't have anything to drink.[CN] 你别吵,我把饮料备好 要不然他们没什么喝的了 Cavalcade (1933)
In a few moments, I shall order three drinks in the dining car.[CN] 等一会 我要点三杯饮料 The Lady Vanishes (1938)
Oh, no, thank you. I have some Ovaltine all ready in a saucepan at home.[CN] 我已经在家里备好了阿华田 (麦芽饮料 Blithe Spirit (1945)
Take a look in the mirror.[CN] 饮料就各付各的OK Episode #1.5 (2004)
Sit down. Sure I couldn't get you a glass of lemonade or something?[CN] 真的不要喝果汁 或其他饮料吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- What drink is it?[CN] - 但那是什么饮料 For Whom the Bell Tolls (1943)
Come on in, Doc. Sorry I can't give you a tall one.[CN] 进来,医生 抱歉我不能给你杯饮料 Sahara (1943)
By the by, has the potion been administered?[CN] 饮料已经用了吗 By the by, has the potion been administered? I Married a Witch (1942)
That's no drink for a man.[CN] 这可不是给男人喝的饮料 Saratoga Trunk (1945)
How about a drink?[CN] 要不要喝些饮料 Lifeboat (1944)
What kind of brew is that?[CN] 这火烧的什么饮料 The Punch Bowl (1944)
If you catch some fish, you'll not only have food, but drink.[CN] 如果你钓到一些鱼 我们便有食物加饮料 Lifeboat (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top