ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

远人

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -远人-, *远人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远人[yuǎn rén, ㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] an estranged person; sb who is alienated; people far from home [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which she's very ashamed of, and of course this serves to isolate her even more.[CN] 所以她感到很羞耻 当然,这让她变得更疏远人 Nymphomaniac: Vol. II (2013)
Is it far? Damn, the pay's only good far away.[CN] 废话 不远人家能那么多钱 Blind Shaft (2003)
You wanted Mr. Edelstein's character in the movie to show that the Internet was alienating people.[CN] 瞧好吧 因特网! 你希望通过电影中Edelstein这个人物 来宣扬网络会疏远人际 对吗? Net Worth (2011)
Is that why you push people away?[CN] 这是你疏远人事的原因吗? In My Father's Den (2004)
- You alienate people. - I've been alienating people since I was three.[CN] -你疏远人群 -自从我三岁我就开始疏远人 Detox (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top