ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绝对零度

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绝对零度-, *绝对零度*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对零度[jué duì líng dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] absolute zero [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Absolute-Zero away![CN] 绝对零度炮发射! Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
It might use the Absolute-Zero.[CN] 如果它打开安全锁 并使用绝对零度炮便完蛋了. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Shoot the Absolute-Zero![CN] 快些发射绝对零度 Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Absolute-Zero, stand by.[CN] 绝对零度炮准备. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
The Absolute-Zero is damaged.[CN] 绝对零度炮因零距离发射而损毁. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
The chamber is cooled to within a few degrees of absolute zero.[CN] 内室的制冷温度 只比绝对零度高了几度 Root Path (2014)
Well, it's-it's possible at absolute zero, but we would have to remove the temperature restrictions.[CN] 这东西... 只适用于绝对零度 但我们得想办法解决 The Focus Attenuation (2014)
Kiryu is equipped with a weapon called the Absolute-Zero Gun.[CN] 机龙载有"绝对零度炮"为武器 绝对零度炮的威力十分惊人. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Absolute-zero means 273.15 degrees below zero.[CN] 绝对零度炮发出 零下273.15度的... Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
So, in conclusion, the data show that at temperatures approaching absolute zero, the moment of inertia changes, and a solid becomes a supersolid, which clearly appears to be a previously unknown state of matter.[CN] 所以,结果是, 这些数据告诉我们,当温度接近绝对零度 转动惯量改变,固体就会变成超固体 The Cooper-Hofstadter Polarization (2008)
Keep mouthing off like that and I'll toss you out into absolute zero.[CN] 如果你再继续胡言乱语 我就把你放到绝对零度冷冻去 Mushroom Samba (1999)
Absolute-Zero stand by.[CN] 家城, 绝对零度炮准备 Godzilla Against MechaGodzilla (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top