ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绚-, *绚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[绚, xuàn, ㄒㄩㄢˋ] variegated, adorned; brilliant
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  旬 (xún ㄒㄩㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 3,711

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; magnificent, #13,348 [Add to Longdo]
[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ, / ] splendid; gorgeous; dazzling, #19,254 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated, #46,033 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He/she looks at your black dress, your wonderful jewels and your face of bitter[CN] 它着眼于你的衣服,黑色和丽Joahrk 面对恶劣 Flowers in the Attic (1987)
It is so bright... so many colors... and the sun is so warm.[CN] 阳光明媚啊... 丽多彩... 和煦的阳光 Dracula: Dead and Loving It (1995)
The most dazzling, most gorgeous, most fascinating, most... most most revealing grandmother.[CN] 最炫目 最丽 最迷人 最... 最... 最暴露的奶奶 Lover Boy (1975)
Divine, you're looking fantastic.[CN] Divine 你看上去太 Pink Flamingos (1972)
An image is not strong because it is bril iant or fantastic because it is the sensation of ideas is distant and true.[CN] 画面并非坚不可摧因为它很丽 或是非常好 因为想法的感知既遥远又真实. King Lear (1987)
He could have become a builder or beautified the land with gardens.[CN] 或是用花园般烂色彩美化祖国的园丁 Ballad of a Soldier (1959)
Beauties, aren't they?[CN] 丽的伤口 不是吗? Detour (1945)
If ever I go to far It's because of the things you are[CN] 你这灿名城 令我乐极忘形 Evita (1996)
"he participates in the many-splendored creativity of his maker.[CN] "他分享了他的创造者辉煌烂的创造力" The Trouble with Angels (1966)
Ladies and gentlemen, when you look at this gorgeous couple...[CN] 女士们先生们 当你注视着这丽的一对 Singin' in the Rain (1952)
Splendid![CN] 丽! Taxi Girl (1977)
folks. The most gorgeous reptiles in the whole world.[CN] 是的 各位 全世界最丽的爬行动物 Ghoulies II (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top